Samarbetet med näringslivet uppgraderas

På 90-talet kolliderade ofta akademins krav på öppenhet med industrins önskemål om sekretessbelagd forskning. På Software Center har samarbetet växlat in mot en ny form av öppenhet, betonar föreståndarna Jörgen Hansson och Jan Bosch.
Vid Software Center på Lindholmen samarbetar Göteborgs universitet och Chalmers om mjukvaruutveckling. Tanken är att denna forskningsmiljö ska fungera som ett nationellt resurscenter som knyter ihop forskningen på nationell nivå och samverkan med högteknologisk industri. I dagsläget ingår Ericsson, Volvo-koncernen, Volvo personvagnar och Saab-koncernen som industripartners, samt Göteborgs universitet som akademisk partner. Verksamheten kommer att växa. Flera andra företag har visat intresse och diskussioner pågår.

– Centret startade officiellt vid halvårsskiftet i år, berättar Jörgen Hansson. Vi befinner oss i ett läge då kontrakt skrivs med våra partners, men diskussionerna kring arbetet med centret har pågått en längre tid.

Vilka förväntningar har de medverkande parterna på detta projekt? Chalmers Magasin träffar de bägge akademiska verksamhetsledarna och två representanter för de medverkande företagen; Volvokoncernen och Ericsson.

Martin Ulander från Volvo-koncernen sätter genast fingret på något centralt för hur verksamheten på centret kommer att bedrivas och hur han ser på öppenhet:

– Volvo står inför ett kompetensskifte och måste bli bättre på mjukvara och dagens alltmer komplexa system. När vi träffar kollegor från Ericson märker vi att de har precis samma utmaningar.

Öppen innovationskultur
Jan Bosch har nyligen värvats från USA för att tillföra ytterligare akademisk spetskompetens till centret. Han understryker att det under de senaste fem till tio åren har varit ett tydligt skifte mot en öppen innovationskultur.

– Bill Joy, en av grundarna till Sun har sagt att 99 procent av alla smarta människor i världen inte arbetar för Sun.

Samma perspektiv gäller för Ericsson och Volvo. Därför måste man finna sätt att driva innovationerna vidare tillsammans med andra.

Förutsättningarna för att ett samarbete ska kunna komma till stånd mellan programutvecklare från olika företag är förstås att de inte konkurrerar med varandra. Poängen är att det heller inte sker ens för företag som Volvo och Saab. Samtidigt måste det finnas en kommunikationsmiljö där alla kan känna igen sig och där de medverkande kan inspirera varandra.

– Det handlar mindre om hemlighetsmakeri och patentansökningar, fortsätter Jan Bosch, än om att snabbt kunna flytta sig framåt. Om Ericsson vill standardisera ett kommunikationsprotokoll, måste de göra eventuella patent tillgängliga gratis eller för en billig penning för att få acceptans för det som en standard. De snabba förändringarna gör att vi är inne i ett skifte bort från hemlighetsmakeri och patent.

Jörgen Hansson menar att forskning inom mjukvaruutvecklingen inte enbart kan bedrivas inom akademins väggar, eftersom de akademiska frågeställningarna idag är starkt kopplade till industrins. Det som eftersträvas är synnerligen stark forskning med internationell höjd samtidigt som den nyttiggörs för industrin och ger konkurrensfördelar. Anna Sandberg från Ericsson nickar bekräftande från företagets synvinkel. För att inte riskera att göra om gamla misstag ser hon publicering av resultaten som ett viktigt instrument för att motverka en slutenhetskultur.

Jan Bosch ger ett exempel på hur relationerna mellan akademi och företag har förändrats.

– Många företag ägnar alltför mycket tid åt saker som kunderna inte bryr sig om. Det fungerade när världen rörde sig långsammare. Vid universiteten fanns forskare som hade bra idéer men som aldrig testades mot kunder. Kanske berättade de om idéerna för sina studenter, som började använda dessa när de senare kom till företag. Nu rör sig världen så mycket snabbare. När spelet Farmville presenterades på Facebook gick det från noll till en miljon kunder på 48 timmar. Det är den världen som vi måste vara förberedda för.

Mjukvaror får en allt större betydelse för allt fler produkter. Verksamheten inom Software Center skulle därför kunna locka andra delar av universitetsvärlden att etablera ett liknande center. Finns det någon risk att det skapas liknande center på andra
håll i landet?

– Området är stort med komplexa frågeställningar som kräver koordinerade och multidisciplinära insatser på flera plan, säger Jörgen Hansson. Det finns en omfattande expertis inom centret. Samtidigt är det viktigt att vi främjar nationellt samarbete och drar fördel av den spetskompetens som finns tillgänglig. Sverige är mycket mer betjänt av att vi har ett starkare strategiskt samarbete som överbryggar de olika lärosätena och som gynnar näringslivet

Framgångar förväntas
Centret är ännu i sin linda men Jörgen Hansson påpekar att centrumbildningar vid Chalmers är långsiktiga initiativ. När rektorerna inrättar ett centrum är det med en horisont på 10-15 år. Under den tiden förväntas de också självklart vara framgångsrika.

Inspirationen till hur arbetsformerna kring programvaruutveckling ska utvecklas den närmaste framtiden har till stor del kommit från Web 2.0 och hur det används av Google, Facebook och Linkedin, förklarar Jan Bosch.

– Med den typen av utveckling kommer systemen att bli inbäddade och i en snabb takt kan vi se hur folk använder produkterna. Data om hur folk använder produkterna kan sedan användas i nästa cykel av produktens utveckling. På så sätt hoppas Software Center kunna bidra till industrins omvandling, förtydligar Jörgen Hansson. Detta hjälper industrin att göra omställningen från att vara produktcentrerad till att bli tjänsteorienterad.

Här skymtar den nära framtiden för en bil. Antalet tjänster som finns i en bil integrerade med internet ökar dramatiskt. Men det kräver också att man klarar att göra leveranser av nya tjänster och integrera dem på den nya plattformen. Dels när produkten släpps, men också efter att en bil väl är såld.

– Det kräver ett helt annat sätt att tänka på hur vi bygger mjukvara, poängterar Jan Bosch. Det är detta som Software Center handlar om. Hur vi kan hjälper företagen att klara denna omställning snabbare än deras globala konkurrenter, så att vi kan förbättra konkurrensen hos den svenska industrin.

TEXT: CHRISTER WIGERFELT

Texten är tidigare publicerad i Chalmers Magasin nr 3 2011.

Publicerad: må 13 feb 2012.