Nya anslag från Formas

Tretton forskare på Chalmers har fått forskningsanslag från Formas forskningsråd, som sammanlagt delar ut drygt 600 miljoner kronor för åren 2012-2016 i sin årliga öppna utlysning. Ytterligare fem chalmersforskare får anslag i satsningen på hållbart byggande under jord.
Liksom förra året var Formas årliga öppna utlysning uppdelad i tre delutlysningar: forsknings- och utvecklingsprojekt, forsknings- och utvecklingsprojekt för unga forskare samt mobilitetsstöd till unga forskare. Söktrycket var oförändrat högt och Formas beviljade 150 av de cirka 1 300 ansökningar som kommit in.
 
Forsknings- och utvecklingsprojekt 2012
• Thomas Andlid får 3 898 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Bioberikning av fermenterade livsmedel med utvalda jäststammar för ökad halt av naturlig folsyra och tillgänglighet av mineraler.
 
• Åsa Fransson får 1 830 000 kronor fördelat på ett år för projektet Hydromekaniskt beteende hos sprickor in-situ: Konceptuell modell och analys av fältdata.
 
• Filip Johnsson får 2 472 000 kronor fördelat på tre år för projektet Utveckling och tillämpning av metodik för utvärdering av energieffektivisering i befintlig byggnadsstock.
 
• Aleksandar Matic får 2 754 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Litium-Svavel batterier – en hållbar tekologi för energilager med stor kapacitet.
 
• Louise Olsson får 3 030 000 kronor fördelat på tre år för projektet Fundamentala experiment och modellering av hydrogenering av tallolja för biobränsleproduktion.
 
• Greg Peters får 3 449 001 kronor fördelat på tre år för projektet En ny perspektiv på slam – tvärvetenskaplig bedömning genom hybridisering av livscykelanalys och riskbedömning.
 
• Ingrid Undeland får 4 820 000 kronor fördelat på tre år för projektet Gastrointestinal oxidation – ett oönskat hinder för optimala hälsoeffekter från våra värdefulla omega-3-fettsyror.

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt  för unga forskare 2012
• Martin Andersson får 5 826 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Nanostrukturerade konstruktioner för vattenrening.
 
• Oskar Modin får 4 481 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Biosorption i aktivslamprocessen: Mekanismer, kinetik och konsekvenser för processdesign.
 
• Christian Müller får 3 200 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Naturfibrer för Termoelektriska Textiler.
 
• Henrik Sundén får 6 152 000 kronor fördelat på fyra år för projektet Oxidativ Karbenkatalys. En ny strategi mot en hållbar syntetisk kemi.

 
Mobilitetsstöd till unga forskare 2012
• Karin Björklund får 3 809 928 kronor fördelat på tre år för projektet Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten.
 
• Erik Ytreberg får 2 601 000 kronor fördelat på tre år för projektet Ekotoxikologiska effekter av "Seawater Srubbing" och dess koppling till havsförsurning.
 

Urban underjordisk infrastruktur
Tillsammans med Trafikverket och aktörer från branschen gör Formas också en satsning på forskning om hållbart byggande under mark. 14 projekt får dela på 114 miljoner kronor. Fem av dem finns på Chalmers.
 
• Claes Alén får 2 890 000 kronor fördelat på tre år för projektet Funktion av dragna pålar i lösa kohesionsjordar för långtidslast.
 
• Lars Olof Dahlström får 2 709 000 kronor fördelat tre år för projektet Temperaturflöden i järnvägstunnlar och dess konsekvens på det bärande systemet, berget och de förstärkande elementen.
 
• Lars Olof Ericsson får 5 499 000 kronor fördelat på fem år för projektet Utveckling av tekniska råd för funktionskrav vid underjordsanläggningar med avseende på den kemiska miljön.
 
• Johan Funehag får 1 502 000 kronor fördelat på tre år för projektet Läckande borrhål trots injektering. Konsekvenser och hur man gör för att undvika problemen.
 
• Lars Rosén får 5 144 000 kronor fördelat på fem år för projektet Riskhantering vid grundvattensänkning i sättningskänsliga områden: Kostnads-nyttoanalys av säkerhetshöjande åtgärder i infrastrukturprojekt.

 
Text: Anita Fors

Publicerad: ti 04 dec 2012. Ändrad: on 12 dec 2012