Innovationsteknik


Informationen på denna webbsida gäller avdelningen för innovationsteknik med undantag för forskargruppen i teknik- och vetenskapshistoria, som har en egen webbsida. 

Besök forskargruppen i teknik- och vetenskapshistoria

Vilka vi är
All forskning på avdelningen bedrivs inom forskningscentrumet “Center for Business Innovation” (CBI). Utgångspunkten är upplevda problem som företag stöter på – relevans är centralt för vår forskning. Vi har ett ledningsperspektiv och adresserar frågor av strategisk betydelse. Typiska teman är förutsättningar för innovation och sätt att organisera för att främja innovation. Innovation är mer än teknik för oss, det är innovation i hela affärserbjudandet.
 
Vårt mål är att vara en miljö där personer i beslutsfattande positioner i företag förs samman med fakultet och studenter för att främja integration, utveckling och tillämpning av kunskap. Vi strävar också efter att stärka företagens förmåga för innovation och affärsutveckling. Vi vill erbjuda excellenta på master-, doktorand- och professionell nivå.

Vad vi gör

Avdelningens och CBIs forskning ligger inom det breda området ’innovation management’, t.ex. forskning om innovationsverksamhet och om utveckling av affärsmodeller samt hur dessa aktiviteter leds och organiseras. Vi arbetar med både stora och små företag och deras olika innovationsutmaningar.
Vi utbildar studenter inom masterprogrammet Management and Economics of Innovation och ger kurser som vänder sig till  hela Chalmers. De flesta kurserna tar upp ledningsaspekter i samband med innovationsarbete  och några kurser behandlar sociala aspekter av projektledning. Avdelningar ansvarar också för ett antal doktorandkurser.

Hur vi gör

Vår forskning har dubbla målsättningar– att skapa kunskap som  bidrar till forskningen samt att möjliggöra och underlätta företags utveckling. För att uppnå detta bedriver vi vår forskning i nära samarbete med företag. Vi anordnar seminarier, workshops och forskningskonferenser och erbjuder vidareutbildning för personer i ledande befattningar på företag. Vi erbjuder också en rad seminarier och workshops inom ämnen som är intressanta och relevanta för både praktiker och akademiker.

Hur vi påverkar

Vår viktigaste påverkan finns i vårt sätt att forska, i vår direkta interaktion med företag där vi ger möjlighet till direkt lärande. Vi utgör också en plattform för utbyte av kunskap genom ett antal medvetna aktiviteter för att sprida kunskap till det omgivande samhället. Vår ambition är att bidra till förutsättningarna för att åstadkomma betydande direkt inverkan på industrin genom vårt samtidiga fokus på forskning, affärsutveckling, nätverksbyggande och undervisning.
Vi erbjuder tillgång till redan befintlig kunskap genom de produkter och tjänster som vi erbjuder, vilket kommer att öka forskningens inverkan på resultaten i de samverkande företagen.

Publicerad: on 07 mar 2012. Ändrad: ti 03 nov 2015