​Foto: Filip Järnehag/Lean Forum

Chalmersstudenter prisas för exjobb om effektivare akutvård

​För mycket tid inom akutvården går åt till dokumentation och transport av patienter och material, tid som istället skulle kunna läggas på att göra akutvården snabbare och säkrare. Det upptäckte David Örneblad och William Stridsberg när de utförde sitt högskole-examensarbete på Alingsås lasarett. Deras åtgärdsförslag handlar bland annat om optimering av resurser, effektivare kommunikation och omorganisering. Nu prisas de för årets exjobb av den ideella föreningen Lean Forum och ger sig ut på föreläsningsturné runt om i landet.
Grattis till priset! Hur känns det?
– Tack så mycket! Det känns fantastiskt! Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och det är en ära att bli prisade för vårt examensarbete.

Vad innebär priset för er?
– Framförallt är det ett erkännande av vårt arbete och det ger oss en bekräftelse på att vi gjort något betydelsefullt. Det innebär även ett ökat självförtroende och drivkraft att våga fortsätta utmana oss själva i framtiden.

Berätta vad examensarbetet handlar om! 
– Vi har genom empiriska studier analyserat patient- och informationsflödena på Alingsås lasaretts akutmottagning. Kombinerat med en omfattande frekvensstudie på sjuk- och undersköterskorna har vi belyst förbättringsområden och gett rekommendationer på hur mottagningen kan effektiviseras.

Vad kom ni fram till? 
– Frekvensstudien gav oss en komplett bild av hur sköterskorna fördelar sin arbetstid och vi drog utifrån studien en mängd intressanta slutsatser. Två av resultaten var extra spännande. Det första var att sköterskorna spenderar mycket tid åt att transportera patienter och material, tillräckligt mycket för att man skulle kunna tillsätta en heltidstjänst som enbart arbetar med sådana uppgifter. Totalt lade sex sköterskor tillsammans 8,5 timmar per arbetspass på transporter. Den tiden skulle kunna användas till mer värdeskapande aktiviteter istället.

Vilket var det andra resultatet som ni fastnade extra för?
– Sjuksköterskor som arbetar med triagering, en process som används för att prioritera vilka fall som är mest brådskande av de patienter som kommer till akuten, lägger över en tredjedel av sin arbetstid på att dokumentera. Det motsvarar alltså cirka 2,5 timmar per arbetspass. Vår rekommendation är att avlasta med en sekreterare vilket skulle kunna korta ner väntetiden för patienterna avsevärt. Akutmottagningen vid Alingsås lasarett uppnår i dagsläget inte det nationella målet att 90 % av alla patienter ska triageras inom tio minuter från det att de kommer till akuten.

Berätta mer om hur akutmottagningen skulle kunna effektiviseras! 
– Det absolut viktigaste är att omfördela icke-värdeskapande tid till värdeskapande tid om man ser akutmottagningen som en vårdproducerande verksamhet, något vi skapat underlag för med frekvensstudien. Med den kan mottagningen se hur de använder sina resurser och kan på så sätt optimera resursutnyttjandet. Våra förbättringsförslag innefattar bland annat omfördelning av inflöde, effektivare kommunikation, ändrad planlösning på mottagningen, omorganisering och tillsättande av nya tjänster. Dessa förbättringar skulle kunna skapa snabbare och säkrare vård, med färre återbesök och en bättre vårdupplevelse.

Varför valde ni att undersöka just det här området i ert examensarbete?
– Först och främst kände vi att det fanns stor förbättringspotential i vården, samtidigt som vi gärna ville prova våra kunskaper i en verksamhet som var relativt okänd för oss. Att valet föll på just akutvård, var en kombination av att den är väldigt komplex och varierande och är något som de flesta någon gång i livet stöter på.

Hur löd motiveringen till priset som ni fick av Lean Forum?
– De tyckte att det var en väl genomförd faktabaserad frekvensstudie av processen på en akutmottagning där den väl beskrivna metoden, både för flödesanalysen och frekvensstudien, möjliggör vidare tillämpningar vid andra sjukhus.

Vad händer härnäst för er?
– När vi fick priset i samband med en konferens i Stockholm förra veckan, så fick vi flera inbjudningar att föreläsa på olika företag och organisationer i landet. Det skulle vara mycket roligt att inspirera och konsultera andra som vill göra liknande studier.


Fakta
David Örneblad och William Stridsberg har precis avslutat sina studier vid högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik på Chalmers. Deras handledare är Jan Linder, universitetslektor vid avdelningen Operations Management på institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Vid frågor om examensarbetet, kontakta David Örneblad, davidorneblad1@hotmail.com eller William Stridsberg, wilstr@student.chalmers.se


Text: Caroline Örmgård
Foto: Filip Järnehag/Lean Forum

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2015.