Samspel i relationer avgörande för effektiva och hållbara transporter

​Att transportera gods mellan köpare och säljare på ett effektivt sätt är viktigt. Men de inblandade aktörerna kan prioritera olika vad gäller exempelvis transportens tid eller pris, vilket kan skapa motsättningar och bristande samstämmighet. I sin doktorsavhandling har Victor Eriksson undersökt hur transporttjänster är inbäddade i nätverk, vilka beroenden som finns och vilka konsekvenser som uppstår när företag väljer att organisera transporter på olika sätt, för att uppnå en viss typ av prestanda.

​Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

– Avsikten med avhandlingen är att skapa förståelse för hur transporter köps, säljs, tillhandahålls och utförs i försörjningsnätverk. Transporter i allmänhet, men godstransporter i synnerhet, står inför enorma förändringar kommande decennier särskilt när det kommer till hållbarhet. Hållbara transporttjänster är därför högt upp på dagordningen för såväl företag som stater och dess institutioner. 

Transporter är viktiga för både den globala ekonomin och lokala ekonomier men transporters relativa betydelse för enskilda företag varierar i förhållande till produktkostnaden. Företag värderar olika saker när det kommer till transporter som exempelvis pris, tid, hållbarhet eller leveranssäkerhet. Dessa värderingar påverkar vilka förändringar företag prioriterar för att uppnå hållbara transporter exempelvis byte av drivmedel, elektrifiering av fordon, justerade leveransfrekvenser eller samlastning med andra företag. I ljuset av detta så blir det oerhört viktigt att förstå hur företag hanterar och organiserar transporter i nätverk genom att beakta de beroenden som föreligger.    

Med din forskning, hur försöker du bidra till att lösa detta?

– Avhandlingen tar avstamp i en så kallad transporttjänsttriad bestående av tre aktörer, som kan ha fyra olika roller: köpare av gods, säljare av gods, utförare av transporttjänst och köpare av transporttjänst. Den sistnämnda är en roll som innehas av antingen köpare eller säljare av gods. Transporttjänsttriaden är inbäddad i ett nätverk av andra aktörer som påverkar triadens karaktäristik och dynamik. Det sker ett samspel både i och utanför triaden som påverkar hur aktörerna i triaden interagerar med varandra. Avhandlingen studerar de beroenden som finns mellan aktörerna i transporttjänsttriaden och hur aktörerna hanterar de beroenden som uppkommer mellan aktiviteter och resurser i triaden.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar på betydelsen av de kopplingar som föreligger mellan affärsrelationer och hur dessa påverkar hur transporter hanteras, det vill säga att relationen mellan två aktörer påverkas av relationen till den tredje. För att uppnå transporteffektivitet, vilket innebär att förändra de inneboende aktiviteterna och resurserna i nätverket, kan inte dessa relationer hanteras enskilt. Istället behöver triadens inre relationer samt kopplade relationer beaktas.

Vad hoppas du att dina forskningsresultat ska leda till?

– Jag hoppas att resultaten ska underlätta vidare undersökning av hur företag är kopplade i nätverk vilket är en viktig pusselbit i att fånga nätverksaspekter kopplade till den transformation mot mer hållbara transportlösningar som behövs. Jag hoppas att mina resultat kan motivera andra att använda flera kompletterande systemperspektiv som kompletterar varandra och på allvar lösa upp den isolering som finns där man antingen fokuserar på enstaka företag, en kedja, eller tar ett makroperspektiv.  Detta är viktigt för att fånga de beroenden som finns mellan företag med avseende på aktiviteter och resurser, olika perspektiv på prestanda samt olika företags beteenden. 

Resultaten av min forskning pekar på att företagens interaktion och perspektivutbyte är avgörande när företagschefer strävar efter att förändra hur transporter är organiserade och förbättra transporteffektiviteten. Slutligen är min förhoppning att min forskning kan ge ny kraft åt att betrakta transporter som en högst integrerad del i företags affärsrelationer och i och med det röra sig bort från idén att transport enbart är ett stöd till köp och sälj av produkter.


Textsammanställning: Daniel Karlsson

Läs avhandlingen "Transport service triads in supply networks"

Disputationen genomförs online den 24 september 2021 kl 13.15, länk via avhandlingens sida


Sidansvarig Publicerad: må 20 sep 2021.