Miljonregn över nationell upphandlingssatsning

​Upphandling är ett område som blir allt viktigare samtidigt som det förknippas med en del myter, bland annat om vad som egentligen är lagligt och inte. Tidigare forskning om upphandling är begränsad och det saknas en samlad bild över de olika insatser som görs.  Den nationella satsningen Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande som leds av Chalmers ska nu ta ett helhetsgrepp på området och utveckla nya samarbeten mellan akademi, samhälle och näringsliv.Chalmersforskaren Anna Kadefors ska leda projektet som i hård konkurrens precis har fått anslag från Formas på nästan 25 miljoner kronor. Satsningen fokuserar på upphandling – ett område som inte har haft mycket forskningsresurser, framför allt inte när det gäller offentlig upphandling. Det har inte heller funnits väl utvecklade samarbeten mellan forskare, samhälle och näringsliv, något som projektet ska råda bot på.

- Inom byggbranschen läggs traditionellt mest resurser på teknikforskning. På så vis har forskning om managementområdet hamnat i skymundan. Men upphandling har blivit en allt viktigare fråga i och med ett ökat fokus på lagen om offentlig upphandling och ökad outsourcing, säger Anna. Exempelvis upphandlar Trafikverket idag 37 av de 50 miljarder som de omsätter.

Nationell samverkansplattform med många aktörer

Projektet kommer att drivas som en samverkansplattform på nationell nivå där både Chalmers, KTH, Luleå tekniska högskola och Lunds universitet - som alla ingår i organisationen Sveriges Bygguniversitet - är involverade. Dessutom medverkar forskare inom rättsociologi från Lunds universitet och statsvetenskap från Karlstads universitet.
 
- Syftet med projektet är att det ska vara tvärfunktionellt och ha en bredd på deltagarnas kunskap för att de ska kunna lära av varandra och på så vis öka kompetensen inom upphandlingsområdet, berättar Anna.
 
Det kommer också att finnas lokala nätverk på flera platser runt om i landet som kommer att driva egna projekt inom ramen för satsningen.
 
- Vi strävar förstås efter att projektet ska väcka intresse och prioriteras av aktörer och intressenter - det är en viktig utmaning för oss. Tillsammans med våra partners vill vi driva debatten och sätta dagordningen inom upphandlingsområdet, fastslår Anna.

Byggprojekt som samhällsförändrare

En viktig samarbetspartner är en nationell satsning om hållbar renovering, som också finansieras av Formas. Här
finns stora samverkansmöjligheter eftersom upphandlingsfrågor är något man måste ta hänsyn till när det handlar om att renovera existerande byggnader och stadsdelar. Byggande är väldigt nära kopplat till samhällsprocesser och enligt Anna kan man därför använda sig av byggprojekt för att förändra andra aspekter av samhället och få en ordentlig hävstångseffekt.
 
- Vi ska också titta på hur vi hanterar social hållbarhet inom upphandling i Sverige. Det är ett område där vi tyvärr ligger efter i utvecklingen jämfört med exempelvis Storbritannien, menar hon.
 
Projektet ska börja med att samla in underlag och ta fram en översikt av den forskning om samhällsbyggnadsrelaterad upphandling som pågår på olika håll. För att kunna bidra till utvecklingen av området är det också viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar vilka upphandlingsformer som väljs.
 
- Det kan vara sociala och kulturella normer, reglering, domstolsutlåtanden, policys och resurser.  Vi ska undersöka vilken roll akademisk kunskap och den här satsningen kan spela i att påverka och utveckla praxis, säger Anna.

Vill slå hål på myter om upphandling

Upphandling förknippas med en del myter som aktörerna i många fall agerar utifrån och projektet kommer att titta närmare på några felaktiga föreställningar för att se hur man kan slå hål på dem.
 
- När det gäller att skapa ökad produktivitet och innovation finns det en övertro på att ”quick-fixes”, som exempelvis nya upphandlingsmodeller, löser alla problem. Men byggupphandling är komplext – ofta behövs både standardisering, incitament och bra projektledning för att komma framåt, förklarar Anna.
 
Jan Bröchner är professor i byggandets organisering vid Chalmers och deltar i den nationella satsningen. Han menar att vissa av tillvägagångssätten har att göra med förenklade uppfattningar.
 
- Många tror också att lagen om offentlig upphandling förbjuder mer än vad den egentligen gör, att det inte är lagligt att göra på ett visst sätt om man är kommunal upphandlare. Men det finns större handlingsutrymme än vad majoriteten föreställer sig, säger Jan.
 
En annan vanlig missuppfattning är att om ett upphandlingsärende överklagas så är det stor risk att domstolen ändrar på upphandlingen.
 
- Det stämmer inte, hävdar Jan. Det finns en rädsla för överprövning som är omotiverad, däremot ska man vara medveten om att det är en tung och långsam process.
 
 
Fakta:
Anna Kadefors och Jan Bröchner bedriver undervisning och forskning vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.
 
 
 
 
 
Sveriges Bygguniversitet
Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsverksamheter på Chalmers, KTH, LTU och LTH som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande. Efter en uppstartsfas etablerades Sveriges Bygguniversitet 2011 som en permanent organisation med stöd från de fyra högskoleledningarna.
Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar.
Sveriges Bygguniversitet
 

Text: Annica Eijlinder
Foto: Caroline Örmgård

Publicerad: ti 26 nov 2013. Ändrad: ti 04 feb 2014