Oskar Hagvall Svensson
​Oskar Hagvall Svensson forskar om entreprenöriellt lärande i ingenjörsutbildningar, och har nu presenterat sin licentiatuppsats.

Entreprenöriellt lärande kan lyfta ingenjörsutbildningar

​Att engagera ingenjörsstudenter i entreprenöriella projekt kan ge dem nya insikter i ingenjörsyrkets förutsättningar. Samtidigt krävs att studenterna får ordentlig vägledning i hur de kan ta sig an den komplexitet och osäkerhet som entreprenörskap innebär.
​Den slutsatsen drar Oskar Hagvall Svensson, som har granskat utmaningar och möjligheter med olika modeller för entreprenörskap i undervisningen. Han är doktorand på Chalmers, och är övertygad om att ingenjörer och ingenjörsstudenter genom sitt skapande av tekniska system spelar en nyckelroll i att forma vårt samhälles framtid. De senaste åren har Oskar Hagvall Svensson granskat lärande i entreprenöriella projektkurser, för att se hur tekniska högskolor kan stärka sina utbildningar och studenternas kompetens. Nu har han presenterat sin licentiatuppsats: Towards Entrepreneurial Engineering Pedagogy: Exploring the Unsettled Trajectories of Entrepreneurial Projects.
 
Vilka utmaningar fokuserar du på i din forskning?

Ett grundläggande problem är att undervisningsaktiviteter inte alltid återspeglar de situationer som studenter kommer att möta i sin yrkesutövning. Till exempel kritiseras ingenjörsutbildningar ofta för att vara för teoretiskt orienterade och inte förbereda studenterna för att kunna använda sina kunskaper i praktisk problemlösning i konkreta sammanhang, med ingenjörspraktikens alla komplexa tekniska och sociala förutsättningar.
 
Nyligen har därför fler och fler tekniska högskolor satsat på att göra sina utbildningar mer entreprenöriella, på bred front. Genom bland annat entreprenöriella projektkurser är tanken att studenter under sin utbildning kan få erfarenheter av till exempel att hantera osäkerhet och öppenhet. Det kan handla om att ta fram tekniska lösningar med en kundgrupp i fokus, eller att skapa snabba prototyper som gradvis kan omprövas och omförhandlas – aktiviteter som idag förväntas av många praktiserande ingenjörer.

"Satsningar på entreprenöriell undervisning ställer högre krav på både studenter och lärare"

Oskar Hagvall Svensson
 
Hur sådan entreprenöriell undervisning bör utformas är däremot fortfarande öppet för diskussion. Satsningar på entreprenöriell undervisning ställer högre krav på både studenter och lärare. Idag finns lite vägledning inom forskningen kring vilket stöd studenterna behöver och vilka verktyg lärare kan använda i utformningen av entreprenöriella projektkurser.


Hur försöker du bidra till att lösa detta?

Genom att studera utformningen av ett antal projektkurser belyser min forskning olika pedagogiska modeller för hur entreprenöriella projekt kan implementeras i ingenjörsutbildningar. De här pedagogiska modellerna bygger alla på projekt där studenter skapar nya idéer och lösningar i samspel med externa intressenter och med läraren som representant för sin ingenjörsdisciplin. De pedagogiska modellerna kan fungera både som verktyg för lärare i utformningen av kurser, och som analysverktyg för vidare forskning för att utvärdera olika former av entreprenöriell undervisning för ingenjörer.


I två projektkurser går jag på djupet och observerar och intervjuar studenter och lärare över tid när de tar sig an entreprenöriella projekt. Därför bidrar min forskning också med förståelse för lärandet i sådana kurser. Studierna har visat att entreprenöriella projektkurser till stor del bryter av mot vad studenter är vana vid, och därför behövs kontinuerlig reflektion och dialog mellan lärare och studenter för att ro projekten i land. Annars äventyras studenters engagemang i sina projekt, deras interaktion med externa intressenter och deras utökade förståelse av hur ingenjörskap kan praktiseras.
 
Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

Jag hoppas att mina forskningsresultat ska leda till att tekniska högskolor ger mer plats i sina programplaner för studenter att kunna samarbeta och agera samskapare av nya lösningar och idéer tillsammans med lärare och externa intressenter. Dessutom hoppas jag på fler satsningar som stödjer lärare i att utforma projektundervisning som ger goda förutsättningar för ingenjörsstudenter att ta sig an sin framtida yrkesutövning och samhällets nuvarande och framtida utmaningar. Till sist hoppas jag inspirera lärare att reflektera över sin undervisning, sin roll i klassrummet och vilka möjligheter de ger för studenter att delta i genuin dialog och reflektion kring vad ingenjörspraktik är och vad vi vill att den ska vara.
 
Textsammanställning: Ulrika Ernström

FAKTA:

Oskar Hagvall Svensson är doktorand på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och forskar om entreprenöriellt lärande i högre utbildning.Publicerad: fr 14 jun 2019.