Affärslogiken avgörande för innovation i gröna byggprojekt

​Nu har chalmersforskaren Shahin Mokhlesian disputerat med sin avhandling som visar hur byggbranschen kan gå tillväga för att nå ökad lönsamhet och innovera i gröna byggprojekt, det vill säga projekt med fokus på hållbarhet och minskad miljöpåverkan. I studien har han tittat på hur relationerna mellan byggentreprenörer, leverantörer och fastighetsutvecklare förändras när de övergår till den typen av projekt och det visar sig att hela affärslogiken måste ändras.

​Byggbranschen förbrukar stora mängder energi och material och hanterar även avfall som är skadligt för miljön. Med tanke på alla negativa miljökonsekvenser som branschen är känd för vill nu Shahin Mokhlesian genom sin forskning öka förståelsen för de utmaningar som finns men också för de möjligheter till förbättringar som öppnas upp genom att arbeta med gröna byggprojekt.

– För att byggföretag ska kunna gå över till grönt byggande måste de först och främst ändra sin affärslogik. De måste framförallt skapa en närmare relation till sina varuleverantörer, säger Shahin.

Frågan han sökt svar på är därför hur entreprenörers relationer till varuleverantörer och fastighetsutvecklare förändras när de deltar i gröna byggprojekt. Han har kombinerat intervjuer med de tre största svenska byggföretagen och med några av deras viktigaste leverantörer, med utgångspunkt från teoretiska analyser.

– Det visar sig vara viktigt att byggföretagens kunder, inte bara de som bygger utan även de som sedan använder den färdiga byggnaden, blir medvetna om att det finns mer miljövänliga lösningar, som är lönsamma och hållbara på samma gång. Sedan är det också viktigt med de olika systemen för miljöcertifiering av byggnader och nya myndighetskrav för att öka antalet gröna byggprojekt.

Radikala förändringar kopplade till gröna innovationer

I studien har Shahin också undersökt affärsmodeller inom gröna byggprojekt och kommit fram till att byggentreprenörer ibland måste ändra sin affärslogik radikalt för att både kunna lansera innovationer och vara lönsamma. Detta kan ske genom partnerskap med andra företag eller genom att entreprenören anlitar en koncernintern fastighetsutvecklare som tar fram gröna byggprojekt.

– Jag såg att byggföretagen i studien redan arbetade på det sättet, men det har inte funnits någon tidigare forskning på området. Genom min avhandling finns det nu alltså en samlad förklaring till hur åtminstone de största byggföretagen kan underlätta för marknadsintroduktion av innovationer i gröna byggprojekt, säger Shahin.

Nu väntar framtiden på Shahin Mokhlesian och även om den exakta fortsättningen ännu är oklar råder det inga tvivel om vad han vill göra framöver.

– Jag skulle vilja forska mer på rollen som de interna utvecklarna inom grönt byggande har och se hur dessa varierar mellan olika byggföretag och i olika institutionella sammanhang, berättar Shahin.


Fakta
Shahin arbetar vid avdelningen Service Management på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Disputationen ägde rum den 8 december då Shahin presenterade sin doktorsavhandling. Opponent var professor Per-Erik Eriksson vid Luleå Tekniska Universitet.


Läs Shahins avhandling: Contractors in Green Construction: Relationships to Suppliers and Developers


Text: Hanna Timring och Caroline Örmgård
Foto: Alexandra Ericsson


Publicerad: må 15 dec 2014. Ändrad: on 03 jun 2015