FRT

Fysisk resursteori

Forskningen inom fysisk resursteori har sina rötter inom fysik. Inledningsvis var forskningen inriktad mot omvandlingen av fysiska resurser (material, energi och mark) i naturliga och samhälleliga system. Idag är forskningen mer tvärvetenskaplig och syftar till att bygga kunskap om hur samhället kan omvandlas i en mer hållbar riktning.

Målet är att bedriva samhällsrelevant forskning med hög vetenskaplig nivå inom alla våra forskningsområden:

Denna forskargrupp analyserar alternativ för hållbara transporter inkl. alternativa bränslen, elektrifiering, autonom körning och innovativa mobilitetslösningar. Gruppen använder kvalitativa och kvantitativa metoder och utvärderar policy som stöder hållbara transporter nu och i framtiden.​

Detta område omfattar främst modellering och analys av framtida energi- och transportsystem. Exempel på frågeställningar är hur ett förnybart elsystem kan byggas och hur utsläpp av växthusgaser kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Inom detta forskningsområde analyserar vi dagens och framtidens markanvändning och biobaserade system, i ett brett hållbarhetsperspektiv.

Forskargruppen tar utifrån inter- och transdisciplinär samverkan fram kunskap kring hur komplexa hållbarhetsomställningar kan vägledas i praktiken med fokus på backcasting och samhälleliga labb. Gruppen har medgrundat och byggt upp Chalmers Initiativ för Innovation och Hållbarhetsomställningar samt sin en egen testbädd Challenge Lab 

Forskargruppen för hållbar konsumtion studerar ett brett spektrum av tvärvetenskapliga konsumtionsfrågor på samhällelig och individuell nivå, t ex växthusgasutsläpp från hushållens konsumtion, rebound-effekter, tidsanvändning, välbefinnande och politiska styrmedel.​

Gruppens forskning syftar till att beskriva och förstå system sammansatta av interagerande individer i samhället. Området inkluderar modellutveckling av resursomsättande system, t ex energisystemets utveckling.

Omfattar teori- och modellutveckling för att beskriva och förstå sammansatta system inom natur- och samhällsvetenskap, till exempel inom statistisk mekanik och kvantfysik, liksom för ekologiska, evolutionära och samhälleliga system. 

Teknisk förändring i olika sociopolitiska sammanhang (engelska)

Gruppens arbete strävar efter att identifiera realistiska scenarier och strategier för övergångar till energisystem med låga koldioxidutsläpp, industrier, hållbar livsmedelsproduktion och markförvaltning. Vi utvecklar koncept och verktyg för att förstå vilka vägar till hållbarhet som är genomförbara i den verkliga världen i motsats till matematiska modeller och abstrakta visioner – och vilka policyer för att implementera dessa vägar som är mest realistiska att implementera i olika sammanhang.


Utbildning​

Fysisk resursteori ger kurser på både grundutbildnings- och forskningsnivå och är även involverad i två internationella masterprogram, Industrial Ecology och Complex Adaptive Systems.


Sidansvarig Publicerad: ti 22 nov 2022.