FRT

Fysisk resursteori

På Fysisk resursteori utvecklar vi kunskap för en övergång till en hållbar framtid där världens befolkning lever ett gott liv. Vår forskning fokuserar på växelverkan mellan teknik, samhälle och natur. 
Vi använder ett systemperspektiv för att utföra tvärvetenskaplig forskning som innefattar teoriutveckling, matematisk modellering, så väl som kvantitativa och kvalitativa analyser. Vi strävar efter ett aktivt engagemang och en levande dialog med samhället, genom utbildning, interaktion med intressegrupper och stöd till beslutsfattare.

Inom fysisk resursteori bedriver vi tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom hållbar utveckling, energisystem i ett klimatperspektiv, industriell ekologi samt komplexa system.

Forsknin​g

Forskningen inom fysisk resursteori har sina rötter inom fysik. Inledningsvis var forskningen inriktad mot omvandlingen av fysiska resurser (material och energi) i naturliga och samhälleliga system samt uppbyggnaden och bevarandet av strukturer. Idag är forskningen mer tvärvetenskaplig och kan delas in i följande områden:
​Hållbar transport & mobilitet 

Denna forskargrupp analyserar alternativ för hållbara transporter inkl. alternativa bränslen, elektrifiering, autonom körning och innovativa mobilitetslösningar. Gruppen använder kvalitativa och kvantitativa metoder och utvärderar policy som stöder hållbara transporter nu och i framtiden.​

​Energisystemanalys 

Detta område omfattar främst modellering och analys av framtida energi- och transportsystem. Exempel på frågeställningar är hur ett förnybart elsystem kan byggas och hur utsläpp av växthusgaser kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Hållbar markanvändning & bioekonomi​​ 

Inom detta forskningsområde analyserar vi framtidens produktionssystem för biomassa och biomaterial, med fokus på markanvändning i ett brett hållbarhetsperspektiv

Navigerande av hållbarhetsomställningar​ 

Forskargruppen tar utifrån inter- och transdisciplinär samverkan fram kunskap kring hur komplexa hållbarhetsomställningar kan vägledas i praktiken med fokus på backcasting och samhälleliga labb. Gruppen har medgrundat och byggt upp Chalmers Initiativ för Innovation och Hållbarhetsomställningar samt sin en egen testbädd Challenge Lab 

​Hållbar konsumtion 

Den tvärvetenskapliga forskargruppen för hållbar konsumtion studerar ett brett spektrum av konsumtionsfrågor på samhällelig och individuell nivå, t ex växthusgasutsläpp från hushållens konsumtion, reboundeffekter, tidsanvändning, välbefinnande och politiska styrmedel.

Metod- och modellutveckling för studier av samhälleliga system​ 

Gruppens forskning syftar till att beskriva och förstå system sammansatta av interagerande individer i samhället. Området inkluderar modellutveckling av resursomsättande system, t ex energisystemets utveckling.

Komplexa system​ 

Omfattar teori- och modellutveckling för att beskriva och förstå sammansatta system inom natur- och samhällsvetenskap, till exempel inom statistisk mekanik och kvantfysik, liksom för ekologiska, evolutionära och samhälleliga system. 

Utbildning​

Fysisk resursteori ger kurser på både grundutbildnings- och forskningsnivå och är även involverad i två internationella masterprogram, Industrial Ecology och Complex Adaptive Systems.


Publicerad: on 07 mar 2012. Ändrad: ti 02 apr 2019