Att studera matematik


 

RäknestickaInnehållsförteckningIntroduktion

Matematiken som universitetsämne
Matematiken är naturvetarnas och teknikernas internationella språk framför andra, i växande utsträckning också samhällsvetarnas och ekonomernas. Utvecklingen på datorområdet har gjort att matematikens praktiska användbarhet har ökat och därmed efterfrågan på personer med goda matematikkunskaper, det vill säga yrkesmatematiker.

Samtidigt är ämnet ett självständigt forskningsområde som utvecklas av egen kraft, delvis oberoende av tillämpningarna. Människan har tänkt matematiska tankar i flera tusen år och matematiken är idag en viktig del av vårt kulturarv. Den lockar med sina utmanande problem, sin koppling till logik och filosofi och sina estetiska kvalitéer lika mycket som med sin nytta.

Man kan alltså välja att läsa matematik på högskolenivå av olika skäl och med skilda målsättningar. Göteborgs Universitet ger därför ett antal olika grundkurser i ämnet. Inte bara det faktiska innehållet varierar från kurs till kurs utan också avvägningen mellan teori och praktik, mellan bredd och djup. Gemensamt för alla kurserna är ändå att de lägger lite större tonvikt på de matematiska begreppen och det logiska sambandet mellan ämnets olika delar än vad som är vanligt i gymnasiet.

Ser man på matematiken enbart som ett praktiskt hjälpmedel kan det vara svårt att acceptera en framställning som inkluderar definitioner och bevis. Men matematik är inte konsten att sätta in siffror i färdiga formler. Användningen av matematik förutsätter att människor förstår vad de gör, detta oavsett om tillämpningarna råkar ligga inom datavetenskap, teknik, fysik, kemi, biologi eller ekonomi.

Blivande matematiklärare i synnerhet behöver ha den självständiga attityd till ämnet som bara finns hos den som kan röra sig någorlunda hemtamt i matematikens idévärld.
Hur lyckas man med studierna?
Det finns inget enkelt svar på den frågan men här är några punkter att hålla i minnet.

Var beredd att lägga ner ordentligt med tid på studierna. Att läsa matematik är en tidskrävande sysselsättning - för nästan alla. Tappa inte självförtroendet så snart det tar emot. Om allting gick som på räls skulle du inte lära dig något. Att lära sig matematik handlar i stor utsträckning om problemlösning. Den kräver att man är envis, beredd att vrida och vända på problemen, pröva än det ena, än det andra. Detta är helt normalt.

Matematikkunskaper kommer smygande. Man tycker länge att man inte gör några framsteg men plötsligt märker man att man förstår saker som tidigare verkat obegripliga, och klarar att lösa problem som förut varit omöjliga. Tålamod bör man alltså ha.

Det är visserligen roligt att lära sig nya saker men tro inte att arbetet med att lära sig måste vara roligt hela tiden. Det är en myt. Att prestera någonting utöver det vanliga kräver hårt slit - det vet varje musiker, dansare och idrottare.

Tvärt emot vad många inbillar sig är matematikstudier och matematisk forskning sociala verksamheter där tankeutbyte spelar en viktig roll. Undvik att isolera dig! Prata matematik med dina studiekamrater och prata matematik med dina lärare. Det ställs till exempel alldeles för lite frågor på lektionerna.

Institutionen

Matematiska vetenskaper (MV)

Vid universiteten bedrivs forskning och undervisning i organisatoriska enheter som brukar kallas institutioner, i allmänhet en för varje akademiskt ämne. Vid Göteborgs universitet finns institutionen för Matematiska vetenskaper som håller till på Campus Johanneberg, Chalmers tvärgata 3 samt Campus Lindholmen. Se karta.

Institutionen med sina ganska avsevärda resurser är gemensam för Göteborgs universitet (GU) och Chalmers. Ungefär 170 personer är verksamma i huset om man inkluderar lärare, forskare och administrativ personal.

Matematiska vetenskaper ingår i universitetets Naturvetenskapliga fakultet som också ansvarar för en rad andra ämnen såsom biologi, fysik, geovetenskap, kemi och miljövetenskap.

Miljöarbetet vid Matematiska vetenskaper
Institutionen ingår i både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Det interna miljöarbetet bedrivs i ett miljöledningssystem och styrs av att universitetet är miljöcertifierat, vilket innebär att vi ständigt måste förbättra oss.

Att tänka på för dig som studerar hos oss:
 • Förtäring av mat är inte tillåtet i våra lokaler. Vi har ett utrymme, LaPlace, som är de studerandes lunchrum på plan 4 i Fysikhuset. Där finns återvinningsmöbler, men kom ihåg att det gäller endast för förpackningar (rengjorda!).
 • Ett av miljömålen är att hålla nere energiförbrukningen. Tänd därför ljus bara när det verkligen behövs och släcka i alla tomma rum. 
 • Använd gärna ett så miljövänligt transportmedel som möjligt till och från skolan!
 • Vilrum finns på bottenplan i lågdelen av våra byggnader. Kontakta studieexpeditionen om du behöver använda det.

Läs gärna en utförlig beskrivning av miljöarbetet vid Göteborgs universitet i miljöhandboken.

 

Arbetsmiljöarbetet vid Matematiska vetenskaper

Vi vill värna om en god arbetsmiljö, verka för hälsa och välbefinnande i fysiskt, psykiskt och socialt avseende. Prefekten är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på institutionen. Det är dock viceprefekten med ansvar för grundutbildningen som på prefektens delegation har i uppgift att se till att arbetsmiljön är god och att gällande lagstiftning följs när det gäller studenternas arbetsmiljö. Du vänder dig till viceprefekten om allt som rör din arbetsmiljö. Alternativt kan du vända dig till SG matte som sedan kontaktar viceprefekten.

 

Säkerhet och krissituationer

Till Chalmers sida om vad som ska göras om det händer en olycka på campus Johanneberg

Matematiska vetenskapers rutin för olyckor Rutin_olyckor_och_utrymning_MV_2021.pdfRutin_olyckor_och_utrymning_MV_2021.pdf

 

Datorsystem och dylikt


Som student vid Matematiska vetenskaper får du två stycken konton: ett GU-konto och ett Chalmerskonto. GU-kontot används för att komma åt Studentportalen (för bland annat tentamensresultat, tentamensanmälan, studentmail), Canvas (vår lärplattform) och WIFI. Chalmerskontot används endast för att kunna logga in på datorerna i datorsalen och för att skriva ut dokument (du använder alltså inte Chalmers studentportal eller liknande).
Studentportalen
I Studentportalen hittar du information om olika tjänster samt inloggning till system såsom Ladok och Canvas. Du kan även se tentamensresultat, anmäla dig till ett tentamenstillfälle, söka fram kursplaner, ladda ner programvaror och logga in på din studentmail där.
Första gången du ska använda Studentportalen kan du skapa ett GU-konto genom att klicka på "Logga in" och sedan på "Aktivera studentkonto" samt följa instruktionerna.
För att vidarebefordra eposten loggar du in på din studentmail (via Studentportalen) och följer denna guide.

Studiedokumentation (Ladok)
Första gången du antas till en utbildning vid Göteborgs universitet hamnar du i ett dataregister som heter Ladok, vilket står för Lokalt Adb-baserat DOKumentationssystem. Allteftersom dina studier fortskrider så samlas i Ladok uppgifter om vilka kurser du registrerats på, vilka du godkänts eller underkänts på och så vidare. Registret har följande viktiga funktioner, nämligen att:
 • Informera Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om dina framsteg.
 • Ge examensenheten en komplett bild av dina studieresultat den dag det blir aktuellt att ta ut en examen.
 • Utgöra underlag för institutionernas penningtilldelning.
 • Generera utbildningsstatistik till Statistiska Centralbyrån. 

I Ladoktjänsterna i Studentportalen kan du generera studieintyg och meritförteckningar samt anmäla dig till tentamenstillfällen.


 

Göteborgs universitets lärplattform (Canvas)
Canvas är ett pedagogiskt verktyg som används för kommunikation och information mellan studenter och lärare. För att få tillgång till hela innehållet för kursen/programmet på Canvas behöver du tillgång till ditt GU-konto samt ha registrerats på den kurs du ska läsa (sker vanligtvis en kort tid efter uppropet). Innan dess kan du leta efter din kurs/ditt program på Canvas öppna sidor.

Du når Canvas via Studentportalen
När du som ny student aktiverat ditt studentkonto och är registrerad, når du Canvas via Studentportalen. Om du har frågor som rör din inloggning till Studentportalen-e-tjänster.

Jag hittar inte min kurs/aktivitet
Alla kurser/program vid Göteborgs universitet använder inte Canvas. Kontrollera med din kursadministratör eller lärare om lärplattformen används.

Canvas-support
För frågor som rör din kurs eller ditt program hänvisar vi dig till din kursadministratör eller kursansvarige lärare. Om du har tekniska frågor som rör Canvas går det bra att kontakta Servicecenter

Trådlöst nätverk (Wi-Fi)
Med ditt GU-konto kan du komma åt Wi-Fi. Instruktioner för att använda WIFI finns i Studentportalen Wi-Fi.

Datorkonton

För att kunna använda datorerna i datorsalarna samt för att skriva ut dokument behöver du ett Chalmerskonto. Du hämtar ut ditt Chalmerskonto här.

  För studenter vid Matematiska vetenskaper finns det en helpdesk på plan 2 - intill övergången (spången) till Fysikhuset som är bemannad torsdag och fredag, övriga dagar hänvisas du till Chalmers bibliotekets IT-service desk.
IT-support kan också nås på telefon (031 – 772 6600) eller genom att skicka e-post till support@chalmers.se


Administrering av datorkonton:


Passerkort till Matematiska vetenskaper
Matematiska vetenskaper är under terminstid öppet måndag–fredag kl. 7.45–17.00

GU-kortet ansöker du om på något av våra  Servicecenter. När du fått ditt GU-kort besöker du Chalmers bibliotek som lägger in rätt behörigheter för dig. Du kommer då in i husen på kvällar och helger, får tillgång till LaPlace och datorsalar.

Information om kurser, examination etc.

Grundläggande information om kurser
Praktiskt taget all undervisning vid universitet och högskolor är organiserad i kurser, var och en med ett väl avgränsat ämnesinnehåll. Omfattningen av en kurs anges i högskolepoäng (hp), där 1,5 hp skall motsvara ungefär en veckas heltidsstudier. Läser du på heltid så åtar du dig normalt 30 hp per termin och 60 hp per år.

De flesta av våra matematikkurser är på 7,5 hp och läses på halvfart. Dessutom ger vi kurser om 15 hp respektive 30 hp som är uppdelade i moment som tenteras separat. Varje godkänt delmoment accepteras av CSN när det gäller att avgöra om du skall få fortsatta studiemedel, men observera noga att samtliga delmoment i kursen måste vara avklarade för att den skall få räknas in i en examen.

Kursutbudet i matematik och matematisk statistik.


Kurslitteratur
Till alla matematikkurser rekommenderas någon form av kurslitteratur. Kurslitteratur i matematik och matematisk statistik.

I kårhuset ligger en butik som heter STORE / Cremona - där kurslitteraturen säljs. Där finns även ett ganska stort sortiment av skriv- och ritmateriel samt miniräknare.

STORE, Chalmers Bokhandel
Besöksadress Sven Hultins gata 4
Telefon 031-772 5256 (Chalmers)

Bibliotek
När det gäller matematik och matematisk statistik kan du vända dig till nedanstående två bibliotek. Observera att du inte kan räkna med att hitta aktuella kursböcker i dessa bibliotek.

Chalmers huvudbibliotek
Besöksadress: Hörsalsvägen 2
Telefon: 031-772 37 37
För lån av böcker se "CHANS" (Chalmers bibliotek) eller "GUNDA"(Göteborgs universitetsbibliotek).

Institutionsbiblioteket Matematik
Besöksadress: Chalmers tvärgata 3
Telefon: 031-772 5350

Tillgång till e-resurser för GU-studenter på MV
Biblioteken vid GU och Chalmers tillhandahåller e-resurser för studenter, för tillgång till e-böcker, databaser, vetenskapliga artiklar etc. Du som är GU-student behöver kontakta studieexpeditionen för att få access till särskilda e-resurser vid MV: mvexp.math@chalmers.se
 
 
Examination
Kunskapskontrollen (examinationen) utgör en viktig del av utbildningen. Den bidrar till att styra studierna i rätt riktning och befästa kunskaperna. Inom grundutbildningen i matematik kan man råka ut för följande examinationsformer:

 • Skriftliga och muntliga tentamina ("tentor")
 • Skriftliga och muntliga redovisningar av datorlaborationer
 • Skriftliga och muntliga redovisningar av projekt
 • Samt, i slutet av hela utbildningen, fordras skriftlig och muntlig redovisning av ett självständigt arbete (examensarbete)

Skriftliga tentor i matematik är i allmänhet fyra timmar långa och brukar omfatta cirka åtta uppgifter, varav några är "räkneproblem" medan andra är mer teoribetonade. Varje uppgift bedöms vid rättningen med ett poängtal och den maximala poängsumman brukar vara runt 25, men detta kan variera.

Endast tre betygsgrader förekommer: Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Den kursansvarige läraren bestämmer var gränserna går. Ofta krävs 12 poäng för godkänt och 18 (av maximalt 25) för väl godkänt. Ifall en kurs består av flera delkurser avgör examinator vilket betyg som sätts på hela kursen (ofta en vägning av resultaten på de olika delkurserna).

Det brukar för varje kurs finnas flera omtentamenstillfällen under ett läsår. Blir du godkänd på kursen kan du inte höja ditt betyg.

En förteckning över tentor och omtentamenstillfällen finns tillgänglig på följande webbadress.

Det finns ingen gräns för hur många gånger man får lov att tentera om en viss kurs förutsatt att man inte är godkänd på kursen.

I slutet av augusti brukar det finnas tillfälle att tentera nästan alla kurser som getts under läsåret. Observera att de tentor man klarar i augusti ur studiemedelssynpunkt anses vara avklarade under föregående vårtermin.

Hjälpmedel
STORES hemsida/miniräknare finns information om Chalmersgodkända miniräknare.

Observera att räknare, liksom formelsamlingar, normalt inte är tillåtna på skrivningar i matematik.
Det man vill testa på skrivningarna är i första hand förståelsen för matematikens olika begrepp och metoder, den räknemässiga hantverksskickligheten och problemlösningsförmågan. Så snart de numeriska aspekterna på ämnet tas upp på allvar använder man datorer och matematisk programvara av mer seriöst slag, till exempel Mathematica, MAPLE eller MATLAB.

För mer information om programvara se Studentportalen / e-tjänster.

Tentamensanmälan
Om du tänker delta i en skriftlig tentamen i matematik måste du, senast en vecka i förväg, anmäla detta genom att logga in på Studentportalen. Anmälan hittar du i Ladoktjänsterna.

Anpassad examination
Om du, på grund av dokumenterad varaktig funktionsnedsättning, är i behov av särskilda hjälpmedel och/eller annan examinationsform än den som föreskrivs i kursplanen har du, så långt det är möjligt, rätt till anpassning av examinationen. Detta är under förutsättning att kravet på studentprestation i förhållande till kursmålen kan behållas. För att få anpassad examination gäller följande:
 • I god tid före kursstart ansöker du om särskilt pedagogiskt stöd digitalt via systemet Nais: http://www.nais.uhr.se. Till ansökan ska dokumentation om varaktig funktionsnedsättning bifogas, som exempelvis läkarintyg, psykologutlåtande eller utredning. Ansökan tas emot av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Samordnaren kommer då att bjuda in dig till ett möte. 
 • Samordnaren kan inte besluta om anpassad examination, men kan efter ett möte med dig skriva ett besked (med rekommendationer) om behov av anpassad examination. Beskedet laddar du ner via Nais. När du har fått beskedet kan du ansöka om anpassad examination vid institutionen. Ansökan skrivs på följande blankett
  AnsokanAnpassadExamination.pdfAnsökan anpassad examination
  som lämnas till studievägledaren vid Matematiska vetenskaper senast tre veckor före första tentamensdatum. Beskedet från samordnaren ska bifogas ansökan när du ansöker om anpassning.
 • Du behöver bara lämna in ansökan (blanketten ovan) när du börjar ett program. Beslutet gäller under hela programmets tid plus ytterligare ett år. Om du studerar på fristående kurs så gäller beslutet under ett år.
 • Om du fått anpassning av salstentamen beviljat (av institutionen), måste du meddela tentamen.stodet@chalmers.se minst 10 arbetsdagar före tentamensdatum för varje tentamen. I anmälan ska du uppge:
  • Tentamensdatum
  • Namn
  • Personnummer
  • Kurskod
  • Att det gäller tenta i matematik/matematisk statistik vid GU
  • Anpassning(ar) som du beviljats.

Tentera på annan ort
För att få tentera på annan ort krävs att du har "synnerliga skäl" och att tentamen kan ske under betryggande former och samma förutsättningar som här, vilket bl a innebär att den måste ske under samma tid som här.
Använd följande blankett för att ansöka om att få tentera på annan ort:

AnsokanTenteraAnnanOrt.pdfAnsökan till att tentera på annan ort

Observera att ansökan ska göras senast fyra veckor före tentamenstillfället. Om du bedöms ha "synnerliga skäl" blir det din uppgift att hitta lämplig kontaktperson och högskola.
Eventuella kostnader i samband med tentamen på annan ort betalas av studenten.

 
Tillgodoräkna tidigare studier
Har du avklarat kurser vid en annan högskola och vill ha med dessa i examen går det ofta bra (de kan vanligtvis räknas in som valbara kurser). Kontakta studievägledaren för mer information.
Har du dock en avklarad delkurs i ett större oavslutat block och anser att denna delkurs motsvarar en av våra kurser eller har en avslutad kurs som du anser motsvara en av våra delkurser (som ges i ett större block) måste du fylla i följande blankett och lämna till studievägledaren.

 

 
Tentamensresultat
Skrivningar rättas så fort som möjligt men räkna med att rättningen kan ta upp till 3 veckor.
När skrivningen är rättad och inrapporterad i Ladok, kan du se resultatet i Ladoktjänsterna i Studentportalen.

Du bör också hämta ut din rättade tenta. Rättade skrivningar hämtas ut från Studieexpeditionen (se öppettider nedan).

Kursanmälan, registrering, omregistrering, avbrott
Kursanmälan
Inför varje termin är det viktigt att du i god tid anmäler dig till de kurser du planerar att gå. I vissa fall blir du som programstudent automatiskt gruppanmäld, men detta gäller bara helt obligatoriska kurser. Observera att även om du blir automatiskt gruppanmäld så måste du svara på antagningsbeskedet. Kursanmälan till detaljerad information om anmälan inför varje termin för alla årskurser på Matematikprogrammet. Kolla vad som gäller för dig inför nästa termin!

Registrering
När du väl blivit antagen till en kurs och fått ett antagningsbesked, så måste du också bli registrerad på kursen för att få följa undervisningen och tentera. När det gäller den första matematikkursen på programmet så behöver du själv inte vidta någon annan åtgärd än att delta i uppropet. Därefter ser institutionen till att registreringen verkligen blir utförd, vilket innebär att en uppgift om kurs och registreringstermin läggs in under ditt namn och personnummer i Ladok.

Efterföljande kurser måste du själv göra en så kallad ”egenregistrering” – information om hur det går till står i våra utskick.

Registreringen är nödvändig för att du bland annat skall kunna komma åt Canvas, få tentera, få studiemedel, samt för att institutionen skall få betalt för sin undervisning.
När du är antagen och registrerad på en kurs eller ett program och inte ska fortsätta studera just nu ska du göra ett avbrott, ansöka om studieuppehåll eller sjukanmäla dig.
Tidigt avbrott
Om det gått max tre veckor på en kurs eller ett program och du inte har tagit några poäng ännu, kan du göra ett tidigt avbrott. Om du gör ett tidigt avbrott är det samma sak som att du aldrig har gått kursen och du kan söka den igen via www.antagning.se vid ett annat tillfälle. Tidigt avbrott kan du själv lägga in via ditt konto i LADOK. Du kan också få hjälp att göra tidigt avbrott av oss om du mejlar namn, efternamn och personnummer till svl.math@gu.se .
Avbrott
Om det gått mer än tre veckor på en kurs eller ett program eller du redan har tagit poäng, kan du göra ett avbrott på kursen. Om du gör ett avbrott betyder det att du avslutar dina studier. Avbrott kan du själv lägga in via ditt konto i LADOK. Du kan också få hjälp att göra avbrott av svl.math@gu.se
Sjukdom
Om du inte kan fortsätta studera på grund av sjukdom så kan det vara aktuellt att sjukskriva dig. Om du studerar med studiemedel från CSN och vill vara sjukskriven från studier ska du gå tillväga enligt information på följande sida:

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel.html
Studieuppehåll
Om du är antagen till ett program och inte ska fortsätta studera just nu kan du ansöka om studieuppehåll. Du kan ansöka om studieuppehåll från ett program men inte från en kurs. Ett studieuppehåll innebär att du tar en paus från studierna under en eller två terminer och har en garanterad plats på programmet efter uppehållet. Det kan vara bra att ta kontakt med studievägledaren för ditt program redan innan du ansöker om studieuppehåll för att planera studierna på programmet.
Omregistrering
När du en gång varit registrerad på en kurs och inte gjort ett tidigt avbrott kan du inte söka samma kurs igen via www.antagning.se. Vill du ta upp studierna igen och slutföra kursen har du möjlighet att bli omregistrerad på den. Detta gäller så länge kursen fortfarande finns kvar och ser likadan ut. Som omregistrerad kan du slutföra de examinationer du har kvar för att få klart kursen. I mån av plats kan du också delta i den undervisning du behöver. Det kan vara bra att ta kontakt med studievägledaren för ditt program eller ditt ämne innan du omregistrerar dig för att få information om vad du saknar på kursen och hur du kan slutföra detta. För att bli omregistrerad kontaktar du  svl.math@gu.se en vecka innan kursstart och anger kurskod, namn, efternamn och personnummer.  

Examensregler
Väsentligen all utbildning vid universitetet ges, som redan nämnts, i form av separata kurser. Om du vill kan du i princip läsa hur många kurser som helst utan att ta ut någon examen, men en utbildning som avslutas med en vedertagen examen väger i allmänhet tyngre på arbetsmarknaden, och är ett krav för den som vill gå vidare med studier på en högre nivå.

Den nuvarande examensordningen för de svenska universiteten och högskolorna, som följer Bolognareformen, trädde i kraft den 1 juli 2007.

Information om Göteborgs universitets examensregler

Information om examina i matematik eller matematisk statistik

Utbildningsprogram
Med ett utbildningsprogram menas, lite löst uttryckt, en svit av kurser som av universitetet har förts samman till en väl genomtänkt studiegång. Om du undrar över vilka kurser du kan ta med i din examen, kontakta studievägledningen.

Vid institutionen finns ett kandidatprogram: Matematikprogrammet
samt två masterprogram: Masterprogram i matematiska vetenskaper och Masterprogram i Matematik och lärande.

Viktigt: För den som börjat med att läsa fristående kurser finns viss möjlighet att ansöka lokalt om att bli antagen till senare del av Matematikprogrammet. Använd följande blankett för att ansöka om att bli antagen till senare del av Matematikprogrammet:

Senare del Matematikprogrammet.pdfAnsökan till senare del av Matematikprogrammet
Senare del Masterprogrammet.pdfAnsökan till senare del av Masterprogrammet

Ansökan om att bli antagen till senare del av programmet lämnas till Studievägledaren.


Ytterligare viktig informationGöta studentkår
Göta studentkår arbetar för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av din studietid! Kåren står för att du ska känna dig trygg i att din utbildning håller hög kvalitet, att du kan utveckla ditt kontaktnät och förgylla din studietid och att du får mer kvar i plånboken, även efter din studietid! Du kan bli medlem på Göta Studentkårs hemsida, eller ringa deras expedition på 031-708 44 40.

Motion och hälsa
Fysiken - Har det mesta inom motion såsom gym, gruppträning, bollsporter, vattenträning samt klätterlabbet och är beläget på Gibraltargatan.
Studenthälsa vid Göteborgs universitet- Om du som student blir sjuk eller mår dåligt kan du kontakta studenthälsovården.

Namn- och adressändring
Om du byter namn eller om du upptäcker att ditt namn är felstavat eller på annat sätt förvanskat i de olika listor som förekommer i samband med registreringar, tentamina och dylikt, så kan du själv göra korrigeringar. Kontakta Studieexpeditionen för hjälp om detta.

Parkering
Information om parkeringstillstånd​ på Chalmers


Riksidrottsuniversitetet
Göteborgs universitet är ett Riksidrottsuniversitet (RIU).
För dig som är student och elitidrottare innebär Riksidrottsuniversitetet möjligheter att anpassa universitetsstudierna efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

Rättigheter och regler
Studentportalen/student finns, bland annat, information om rättigheter och regler som gäller dig som student. Om du anser att institutionen avviker från reglerna har du möjlighet att lämna in klagomål till institutionen. Klagomålet ska vara skriftligt och här finns blanketter till hjälp:

Klagomål Studieregler GU.pdfKlagomål avvikelse Studieregler GU
Klagomål Examinationsregler GU.pdfKlagomål avvikelse Examinationsregler GU

Klagomålet skickas/lämnas till prefekten vid Institutionen för matematiska vetenskaper, som ser till att ärendet utreds och beslut fattas. Student underrättas skriftligt om beslutet.

​Studentgrupper (SG)
SG Matematik är en studentorganisation för matematikstudenter på GU. SG Matematik existerar främst för att lyssna vad studenterna har på hjärtat samt ta upp eventuella problem med lämplig anställd. De arbetar för att sprida god stämning på institutionen och att få alla studenter att trivas. SG Matematik representeras i programkommittén av studentrepresentanter - kontakta SG för mer information. Gemensam e-postadress är sgmatte@gota.gu.se

Studera med funktionsnedsättning
Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Därför finns det flera typer av stöd för att stötta och hjälpa dig om studierna eller studiesituationen känns svår. Studenter med funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd.
Se även informationen ovan om "Anpassad examination".

Studieexpeditionen och studievägledning
Kontaktuppgifter samt öppettider till Studentexpeditionen samt Studievägledningen

Studiemedel
CSN arbetar med att besluta om och betala ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. De hanterar också återbetalningen av lånen.

Terminstid
De formella start- och slutdatumen för aktuella terminer

Utbytesstudier
Går du i tankarna om att studera utomlands? Som student vid Matematiska vetenskaper har du mycket goda möjligheter att läsa en termin, eller till och med ett helt år, utomlands! I Studentportalen - utomlands hittar du användbar information om utbytesstudier. Du kan även kontakta Studievägledningen för mer information.

Övriga viktiga länkar
Grundutbildning Göteborgs universitets startsida med information om bland annat våra kurser, scheman, kommande tentor, litteraturlista m.m.

Högskoleverkets studentservice.

Göteborgs universitet utnyttjar undervisningslokaler över praktiskt taget hela Chalmersområdet.Har du förslag eller synpunkter på innehållet, eller saknar någon information, kan du kontakta Jeanette Montell eller Damiano Ognissanti ​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.