Matematisk statistik

Kurskrav för inriktningen Matematisk statistik

För denna inriktning krävs kunskaper motsvarande följande kurser i matematisk statistik på grundnivå:

Om du inte redan i din kandidatexamen har ovanstående kurser har du möjlighet att läsa dem inom ramen för masterprogrammet. Dock får högst 30 hp vara kurser på grundnivå i masterexamen.

Utöver ovanstående "förkunskapskrav" och kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser kurser i matematisk statistik på avancerad nivå omfattande 30 hp. Bland dessa skall denna kurs ingå:

samt minst en av kurserna

Du ska också göra ett examensarbete i matematisk statistik på 30 hp, enligt kursplanen för MSA910.

Din studieplan

Tillsammans med Masterkoordinatorn sätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

I schemat nedan kan du se när de olika inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga kurser i matematisk statistik ges.

Inriktningskurser​
HT1 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik​​ 
Integrationsteori
Stokastisk analys
HT2 Sannolikhetsteorins grunder
Projektkurs i statistisk modellering
VT1 Principer för statistisk slutledning (1)
Försöksplanering o​ch urvalsteori (2)
Design och analys av kliniska försök (1)
Linjära mixade modeller för longitudinella data (2)
VT2
Examensarbete i Matematisk statistik (MSA910) görs normalt på halvfart under andra läsåret.

(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19.​

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.