MVEX01-14-12 Regressionsmodeller vid överlevnadsanalys av fastyp

Fastypsfördelningar är en klass av sannolikhetsfördelningar för positiva stokastiska variabler som har en hel del attraktiva egenskaper. Klassen kan användas för att approximera andra positiva stokastiska variabler med önskad precision samtidigt som sannolikhetstätheten, fördelningsfunktionen och felintensiteten för en fastypsfördelad stokastisk variabel kan uttryckas i explicita formler i termer av matrisexponentiella funktioner. Vidare är Laplacetransformer momentgenererande funktioner och godtyckliga moment också möjliga att beräkna, numeriskt med till exempel Matlab eller alternativt analytiskt med hjälp av formelmanipulerande program såsom Maple eller Matematica.