Sonja Kovalevsky-priset


Vi inbjuder Dig som är lärare i matematik att tillsammans med dina kvinnliga elever sända in förslag för Sonja Kovalevsky-priset som delas ut på Sonja Kovalevsky-dagarna i Göteborg i november 2006. Som framgår av det nedanstående informationsbladet är prissumman på 6000 kronor och den kan gördelas på två eller tre pristagare,

Det insända bidraget skall vara ett godkänt projektarbete i matematik skrivet av enbart kvinnliga gymnasieelever under något av läsåren 2004/2005 eller 2005/2006.

Ett viktigt kriterium som juryn kommer att ta ställning till vid bedömningen av ett bidrag är att projektarbetet är så välskrivet, begripligt och väl disponerat att det är möjligt att förevisa det under Sonja Kovalevsky-dagarna.

Vidare skall arbetet ha ett tydligt matematiskt innehåll. Som exempel på ett sådant  arbete kan nämnas

  • lösa ett matematiskt problem
  • skriva om ett matematiskt begrepp eller matematisk metod
  • skriva om en känd matematikers liv och matematiska arbete
  • ge förslag till lösning av ett matematikdidaktiskt problem som behandlar förståelsen av något matematiskt begrepp
  • beskriva hur matematiska metoder används inom något eller några yrken
  • beskriva algoritmer från andra kulturer och/eller andra tidsepoker
  • göra en interaktiv datoranimation som förtydligar ett matematiskt begrepp
 
För att komma ifråga för priset år 2006 skall projektarbetet vara insänt i tre exemplar senast den 30 juni 2006 till Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna på adress nedan. Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en diskett skickas in eller en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig under tiden fram till prisutdelningen. Det är viktigt att aktuell adress till författaren(na) finns med i ansökan. Även kontaktadress för handledande lärare bör anges.
 
Pristagarna kommer att inbjudas att medverka i programmet vid Sonja Kovalevsky-dagarna med en posterutställning eller liknande som beskriver deras projekt.
 
Varmt välkomna med bidrag. Programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna genom Staffan Rodhe.
 
Projektarbeten insändes till
Programkommittén för S-K-dagarna
Att. Ulla Dinger
Matematiska Vetenskaper
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg
 
Ytterligare upplysningar om priset ges av
Staffan Rodhe 
Matematiska institutionen
Uppsala universitet
Box 480
751 06 Uppsala
 

 

11 oktober 2005
Sonja-Kovalevsky-priset till projektarbete i matematik

Allmänna regler för priset

Bokförlaget KUB har beslutat skänka två eller tre penningpriser för att belöna projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga elever i ungdomsgymnasiet. Priset kommer att delas ut årligen.
 
Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850 - 1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik i modern tid. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1884 - 1891.
 
Priset delas ut på uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) av en jurygrupp bestående av tre personer som utses av nationalkommitténs ordförande. Priset delas ut vid Sonja-Kovalevsky-dagarna för gymnasister som äger rum varje år i oktober eller november. I jurygruppen ingår alltid en person från den institution som anordnar dagarna.
 
Ett projektarbete måste uppfylla följande krav för att kunna komma ifråga. Projektet ska
- ha genomförts och godkänts under något av de två senaste läsåren innan Sonja-Kovalevsky-dagarna.
- ha en eller flera författare, samtliga kvinnliga.
 
Juryn kommer särskilt att beakta om projektarbetet
- har ett tydligt matematiskt innehåll
- är välskrivet både vad gäller disposition och begriplighet så att det kommer att kunna förevisas på Sonja-Kovalevsky-dagarna.
 
Prissumman uppgår till 6000 kronor som fördelas på två eller tre priser. Pristagarna kommer att inbjudas att medverka i programmet vid Sonja-Kovalevsky-dagarna med en posterutställning om sina projekt.
 
Elever och lärare inbjuds att skicka in förslag på projektarbeten för bedömning av juryn. Det är viktigt att aktuell adress till författaren(na) finns med i ansökan. Även handledande lärares kontaktadress bör anges.
 
För att komma ifråga för årets pris ska förslaget sändas in i tre exemplar senast 30 juni samma år till Programkommittén för Sonja-Kovalevsky-dagarna. Om projektet enbart redovisats i elektronisk form bör en diskett skickas in eller en webbadress anges där redovisningen finns tillgänglig fram till prisutdelningen.Adress till programkommittén och vidare precisering av prisvillkoren ges i separat informationsbrev varje år.
 
Juryns beslut kan inte överklagas.

Sidansvarig Publicerad: to 21 maj 2015.