För matematiklärare

Utöver informationen här nedan har vi även en maillista för lärare, där vi skickar ut information om kommande aktiviteter. Om du vill komma med på den listan, kontakta oss.

Hoppa till:
Aktiviteter att göra med elever
Fortbildning
Aktiviteter och sidor att rekommendera till elever
Aktiviteter utanför vår regi, dit man kan anmäla elever
Andra bra resurser


Aktiviteter att göra med elever

Matematiska leksaker

Vi har ett program som vi kallar "Matematiska leksaker" som riktar sig till skolklasser från årskurs 4 upp till och med gymnasiet. Vi erbjuder det under Vetenskapsfestivalen, men det finns även viss möjlighet för dig som matematiklärare att boka in ett besök vid annan tid på året (dock är våra resurser för detta begränsade). Beskrivning av många av leksakerna finns på denna sida.

Vetenskapsfestivalen

I närmare 15 år har Matematiska vetenskaper deltagit i Vetenskapsfestivalen med skolprogrammet Matematiska leksaker (se ovan). Vi brukar även ha en station i experimentverkstaden, "Rita i cirklar". Där får man prova på att rita cirklar, ellipser, och blom- och stjärnliknande kurvor med krångliga namn som epicykloider och hypotrokoider. Förutom de aktiviteter som riktar sig mot skolklasser anordnar vi även Matematisk afton med populärvetenskapliga föredrag om matematik.

Vetenskapsfestivalen brukar infalla i början av maj. Skolprogrammet är öppet under två veckor och man anmäler sig via vetenskapsfestivalen.se.

Naturvetenskapliga fakulteten​ på Göteborgs universitet

Har många bra aktiviteter för skolelever i olika åldrar (följ länken i rubriken för mer information). Vi brukar vara inblandade i bland annat upptäckarklubben och praoveckan.

Gymnasiebesök

För gymnasieskolor i Göteborgs närhet erbjuder vi oss att besöka klasser för att visa upp lite matematik och informera om Matematikprogrammet på Göteborgs universitetet. En student och en lärare kommer tillsammans. Studenten presenterar något som han eller hon tycker är speciellt spännande i matematik, och berättar lite om hur det är att studera matematik. Läraren bidrar med information om vad man studerar och vad man kan använda det till. Besöket tar 40-60 minuter. Vårt mål är först och främst att träffa elever i årskurs 2 på Naturvetenskapliga programmet, som kan fundera på en framtid inom naturvetenskap. Besöket är kostnadsfritt. För gymnasieskolor längre bort kan vi erbjuda samma program om man kommer hit till oss.

Fönster mot naturvetenskap

Fönster mot naturvetenskap​ riktar sig mot elever och lärare i årskurs tre på naturvetenskapliga programmet (eller liknande program). Under några dagar finns möjlighet att besöka universitetet och få lyssna på föredrag, laborera, och få studieinformation om de olika naturvetenskapliga utbildningarna. Matematiska Vetenskapers aktiviteter består av information om våra program och om att studera matematik, presentation av aktuell forskning, och chans att prova på våra Matematiska leksaker.

Mattesherpa

Mattesherpa är en resurs för matematiklärare på gymnasiet i arbetet med de duktigare elever. På webbplatsen finns det material för gymnasieelever med förmåga och fallenhet för matematik.

Mattesherpa är i form av en wiki där du som matematiklärare själv kan bidra med tips och idéer och ta del av andras bidrag.

Inspirationsträff gymnasiearbete i matematik

En gång per år (under våren) försöker vi hålla en inspirationsträff för elever som funderar på att skriva gymnasiearbete i matematik. På träffen presenteras dels några idéer på saker man skulle kunna skriva om, och dels tips om källor till information. Tips och idéer finns även på denna sida.


Fortbildning

Introduktion till programmering för matematiklärare, 2,5hp

En fortbildningskurs som ger en kort introduktion till programmering i ett textbaserat programspråk. Kursen syftar också till att ge idéer och inspiration till hur programmering kan användas i undervisning i framförallt matematik på högstadie- och gymnasienivå. Kursen motsvarar ca. två veckors studier. Kursen går inte 2021.

Ämnets dag

I samband med höstlovet arrangerar Göteborgs universitets institutioner en fortbildningsdag för ämneslärare på högstadiet och gymnasiet. Vi erbjuder en hel- eller halvdag runt någon aspekt av matematiken. Program och material från tidigare fortbildningsdagar finns här.

Information om kommande fortbildningsdagar hittas (så snart den finns tillgänglig) under kommande aktiviteter.

Mer om dagen som helhet finns på Korsvägen, Kompetensutveckling för lärare och förskollärare​​

Kleindagarna

Kleindagarna arrangeras av Svenska kommittén för matematikutbildning, och vi rekommenderar dem varmt. Arrangörerna beskriver dagarna så här:

"I juni varje år samlas ett tjugotal matematiklärare från gymnasiet tillsammans med professorer och högskolelärare i matematik på världsledande Institut Mittag-Leffler utanför Stockholm. Under tre inspirerande dagar ska de tillsammans utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet med Kleindagarna är att överbygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa insikt om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Genom att kombinera gymnasielärarnas pedagogiska expertis med högskolematematikernas fördjupade ämneskunskaper är Kleindagarna ett uppskattat utvecklingstillfälle med målsättningen att skapa lektioner som ger genomslag direkt i klassrum runtom i Sverige."

Övrig fortbildning

Information om andra fortbildningsmöjligheter som institutionen erbjuder finns här.


Aktiviteter och sidor att rekommendera till elever

På sidorna För skolelever och För dig som funderar på att studera matematik finns diverse aktiviteter och resurser som kan vara av intresse för matematikintresserade elever. Tipsa framför allt gärna om Naturvetardagen och Sommarmattekursen.


Aktiviteter utanför vår regi, dit man kan anmäla elever

Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik, och syftar till att öka intresset för matematikstudier. Varje gymnasieskola kan utse två elever, helst en manlig och en kvinnlig att skicka till Sonja Kovalesky-dagarna. På hemsidan finns också information om Sonja Kovalevsky-priset, som delas ut för projektarbeten i matematik av särskilt god kvalitet författade av kvinnliga gymnasieelever.

Skolornas matematiktävling

En årlig matematiktävling för gymnasister.

Uppsatstävling

Här kan gymnasister tävla med sina gymnasiearbeten, projektarbeten eller andra matematiska texter.


Andra bra resurser

Nationellt centrum för matematikutbildning

Har diverse resurser för både lärare och elever.

Svenska kommittén för matematikutbildning

En underorganisation till Kungliga vetenskapsakademien, som bland annat organiserar Kleindagarna, men de har också annat intressant på sin hemsida.

Sveriges matematiklärarförening

Förening för alla som undervisar i matematik, från förskola till högskola.

American Mathematical Society

Har en del användbart material på sin hemsida (på engelska).

Sidansvarig Publicerad: ti 17 nov 2020.