Nyanställda

Ziming Wang, postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Ziming WangStartdatum: 1 december 2022​

Mina forskningsintressen är maskininlärning och bildbehandling. Jag är särskilt intresserad av generativa modeller och de underliggande matematiska teorierna, såsom optimal transport. För närvarande arbetar jag med en generativ modell som är robust mot extremvärden. Jag hoppas i mitt framtida arbete kunna undersöka tillämpandet av maskininlärningstekniker för vetenskapliga tillämpningar.

Gianmarco Brocchi, postdoktor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

gianmarco BrocchiStartdatum: 24 oktober 2022

Jag har ett brett intresse inom reell och harmonisk analys. I min forskning behandlar jag frågor i gränssnittet mellan komplex analys, operatorteori och harmonisk analys, såsom viktade skattningar för Bergmanprojektionen. Jag är också intresserad av skarp restriktionsteori för Fouriertransformen och viktade skattningar för kvadratfunktionsoperatorer, som jag erhållit genom en modern teknik kallad gles dominans.

På Chalmers kommer jag att arbeta med Andreas Rosén med matrixdegenererade elliptiska ekvationer och singulära integraler.

Adam Keilthy, postdoktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Adam KeilthyStartdatum: 5 september 2022​​

Jag är en talteoretiker som är intresserad av samband mellan algebraisk geometri, fysik och talteori. I synnerhet är jag intresserad av relationer mellan motiviska perioder, såsom multipla zetavärden, och tillämpningar av motiviska och operadiska tillvägagångssätt i studiet av kvantfältsteorier.

På Chalmers kommer jag att arbeta med Martin Raum och studera sambanden mellan Siegel-modulära former och exempel på motiviska perioder som uppkommer i samband med strängamplituder.

Malin Palö Forsström, gästlärare vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Malin Palö ForsströmStartdatum: 1 september

Mina forskningsintressen rör framför allt diskreta modeller inom sannolikhetsteori. De senaste åren har min forskning främst handlat om gauge-teorier på lattice som används för att approximera standardmodellen inom fysik.Robin van ​Haastrecht, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori​

Robin van HaastrechtStartdatum: 22 augusti 2022​

Jag är huvudsakligen intresserad av harmonisk analys och funktionalanalys, och planerar att starta mitt doktorandprojekt om viktade Fourieralgebror med handledning av Lyudmila Turowska.

Jag erhöll min masterexamen från Radboud University i Nijmegen, Nederländerna, med ett examensarbete om kommutativa tripplar, ett ämne inom harmonisk analys.

Linnea Hietala, gästlärare vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori​​

Linnea HietalaStartdatum: 16 augusti 2022​​​​

Min forskning är inom matematisk fysik, mer specifikt inom statistisk mekanik och några olika gitter-modeller som kallas sex-vertex-modellen, solid-on-solid-modellen och trefärgsmodellen, samt sambanden mellan dessa modeller och andra modeller. I min tjänst som gästlärare ägnar jag dock största delen av tiden åt undervisning.

Jag disputerade i matematik på Göteborgs universitet i maj 2021. Efter ett år som universitetslektor på Uppsala universitet är jag nu tillbaka på Matematiska vetenskaper som gästlärare.

Vincent Molin, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik​​

Vincent MolinStartdatum: 15 augusti 2022​​​

Mitt forskningsprojekt är inriktat på maskininlärning och Monte Carlo-metoder för Bayesianska inversproblem. Projektet handleds av Axel Ringh och är anslutet till WASP-programmet.

Jag tog min masterexamen i beräkningsmatematik på Chalmers i juni och har en kandidatexamen i matematik från Göteborgs universitet.


Lorents Landgren, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Lorents LandgrenStartdatum: 15 augusti 2022​​

Jag studerar poissonska slumpfraktaler under handledning av Erik Broman. Min masteruppsats berörde perkolation på ändliga grafer och handleddes av Jeffrey Steif.

Jag har examen i teknisk fysik från Chalmers och har även läst logik på Göteborgs universitet.

 

Martin Boström, postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik​​

Martin BoströmStartdatum: 15 augusti 2022​

Jag är bioinformatiker, och forskar om olika frågor som rör evolution. Under min tid som doktorand arbetade jag med att finna drivande mutationer i cancer, och utvecklade bland annat ett verktyg för att utvärdera selektionssignaler i distributionen av mutationer mellan patienter. Nu kommer jag att arbeta med bakteriell infektion och antibiotikaresistens, där evolution också är ett centralt begrepp.


Julia Jansson, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik​

Julia JanssonStartdatum: 15 augusti 2022​

Min bakgrund är Teknisk Matematik på Chalmers och ett utbytesår på ETH Zürich där jag riktat in mig på statistik och datavetenskap. Under min doktorandtid ska jag forska inom spatial statistik under handledning av Ottmar Cronie och Aila Särkkä. 

Antonina Rybalko, gästforskare vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Antonina RybalkoStartdatum: 1 augusti 2022

Mitt forskningsområde är den asymptotiska analysen av PDE och dess tillämpningar, i synnerhet homogeniseringsteorin.

Min nuvarande forskning är relaterad till modellering av signalutbredning i nervvävnader som innehåller ett stort antal buntade axoner. Motsvarande processer kan beskrivas med gränsvärdesproblem i domäner med komplicerad slumpmässig mikrostruktur. Genom att använda homogeniseringstekniker kommer jag att få en genomsnittlig modell som beskriver systemets övergripande beteende, vilket är fördelaktigt både för numeriska simuleringar och analytiska kvantitativa studier.

Styrbjörn Käll, projektassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Styrbjörn KällStartdatum: 1 augusti 2022

Jag erhöll min masterexamen i Bioteknik med inriktning på Machine Learning och AI från Chalmers våren 2022. Under hösten kommer jag genom en projektanställning fortsätta utforska det jag påbörjade i mitt examensarbete där jag modellerade ekotoxicitet från molekylstruktur med hjälp av språkmodeller.


 

Patrick Meisner, forskare vid Avdelningen för algebra och geometri​

Patrick MeisnerStartdatum: 1 augusti 2022

Mitt forskningsområde är analytisk talteori. Jag är särskilt intresserad av sambandet mellan nollor av L-funktioner och egenvärden av slumpmässiga matriser.

För närvarande arbetar jag med att utöka de kända resultaten om kvadratiska tecken till tecken av högre ordningar.


 


Sidansvarig Publicerad: ti 29 nov 2022.