Nyanställda


Michel Zoeteman, doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Michel ZoetemanStartdatum: 26 augusti 2019

Mina forskningsintressen gäller talteori, speciellt diofantiska ekvationer. Det är ett område som kombinerar analytiska, algebraiska och geometriska metoder för att avgöra om en given diofantisk ekvation har heltalslösningar eller inte. Speciellt ska jag fokusera på hur Fourier-analytiska metoder kan användas för att få fram asymptotiska formler för lösningsantalet.

Innan jag kom hit läste jag matematik vid Leidens universitet, där jag jobbade med frågor gällande det ternära Goldbach-problemet, Artins primitivrotförmodan såväl som blandade ekvationer som har både exponentiella och polynomiella delar.


Nikolay Pochekai, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Startdatum: 26 augusti 2019

Jag studerade operatoralgebror vid Kyiv National University och algebraisk geometri vid Higher School of Economics (Moscow). Nu är jag intresserad av bivariant K-teori och mikrolokal analys.


Julia Larsson, industridoktorand i forskarskolan Tillämpad matematik och matematisk statistik

Startdatum: 19 augusti 2019

Julia LarssonSom industridoktorand på Fraunhofer-Chalmers Center arbetar jag med att utveckla matematiska modeller som kan bidra till en djupare förståelse inom läkemedelsutveckling. Modellerna ska kunna beskriva hur ett läkemedel tas upp och påverkar kroppen och samtidigt fånga den variation som uppkommer av att individer påverkas olika av ett läkemedel. Som extra utmaning i min forskning studerar jag system med tids-varierande eller icke-existerande grundtillstånd. Det betyder att ämnet i kroppen som läkemedlet ska påverka inte har en konstant koncentration eller inte ens finns i friska individer, vilket försvårar mätningen av effekten av läkemedlet. För att angripa dessa problem använder jag mig av tekniker inom dynamiska system, farmakokinetisk/farmakodynamisk modellering samt Non-Linear Mixed Effects-modellering.

Jag började på Chalmers 2014 som student och har en kandidatexamen i bioteknik och en masterexamen i matematik och beräkningsvetenskap.


Carl-Joar Karlsson, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Carl-Joar KarlssonStartdatum: 15 augusti 2019

Min forskning söker bl.a. att förklara mikroorganismers fenomenalt höga variation inom arter. För att analysera arternas kamp om överlevnad använder vi en spelteoretisk modell, vilket kopplar ekologin till matematiska grundstenar inom främst analys och geometri. Jag är också intresserad av gradientflöden och deras tillämpning inom bildanalys och fysik. Ännu ett område av intresse är inversa problem, särskilt inom medicinsk forskning, såsom ultraljud för diagnostik och terapi.Anna Holmlund, doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Anna HolmlundStartdatum: 15 augusti 2019

Jag är doktorand i matematik med inriktning mot utbildningsvetenskap och deltar i CUL:s forskarskola. Jag har en gymnasielärarutbildning med inriktning mot matematik och fysik och har under de senaste åren arbetat vid NTI-gymnasiet i Göteborg. Mitt forskningsintresse inom matem