Nyanställda

Jenny Larsson, gästlärare vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jenny LarssonStartdatum: 1 januari 2022

Jag forskar inom området biomatematik, med fokus på att förstå och kvantifiera formen hos biologiska strukturer. Mer specifikt handlar min forskning om att undersöka formvariationen hos snäckskal på populationsnivå för att förstå hur snäckor anpassas till olika miljöer genom evolutionära processer.

Jag läste matematikprogrammet vid Göteborgs universitet, där jag tog både kandidat- och masterexamen, för att sedan doktorera inom biomatematik vid University of Sheffield

Rahim Nkunzimana, doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Rahim NkunzimanaStartdatum: 1 december 2021

Jag är doktorand och tillhör forskargruppen i komplexanalys i flera variabler. Mina forskningsintressen är inom teorin för flervariabla residyer, med fokus på deras kopplingar till algebraiska och geometriska objekt.

 
 
 
 

Erika Nilsson, ekonom för Matematiska vetenskaper

Erika NilssonStartdatum: 18 oktober 2021

Erika kommer att arbeta som ekonom med ansvar för redovisning, budget, uppföljning, prognoser och bokslut för avdelningarna Algebra och geometri samt Analys och sannolikhetsteori.

Erika har senast arbetat som controller inom Lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

 
 
 

Gerard Freixas i Montplet, gästforskare vid Avdelningen för algebra och geometri

Gerard Freixas i MontpletStartdatum: 1 oktober 2021

Jag arbetar inom Arakelovgeometri, ett forskningsfält i korsningen mellan komplex geometri och talteori som utvecklats sedan 1970-talet som en verktygslåda för studiet av diofantiska ekvationer. I början av min karriär fokuserade jag på tillämpningar på modulära kurvor och andra enkla Shimuravarieteter, och gick sedan gradvis över till problem av en mer analytisk karaktär. Under de senaste åren har jag med Dennis Eriksson (Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet) som min huvudsakliga samarbetspartner arbetat med situationer som går bortom det ursprungliga fokuset för teorin, såsom spegelsymmetri för Calaubi-Yau-varianter och modulirum för vektorbuntar. Under min vistelse på matematikinstitutionen planerar jag att fortsätta mitt samarbete med Dennis Eriksson och utveckla samarbetet med andra kolleger med liknande intressen.

 

Eusebio Gardella, universitetslektor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Eusebio GardellaStartdatum: 1 oktober 2021

Jag är funktionalanalytiker och arbetar främst med C*-dynamiska system, med intressen även inom ergodisk teori och abstrakt harmonisk analys, liksom interaktioner med modellteori och beskrivande mängdteori för dessa områden. Inom C*-dynamik är jag särskilt intresserad av strukturen och klassifikationen av medelbara gruppers aktioner på enkla, nukleära C*-algebror, och även av de rigiditetsfenomen som aktioner av icke-medelbara grupper, som de med egenskap (T), uppvisar i denna kontext. En annan forskningsinriktning kommer från topologisk dynamik, där målet är att relatera egenskaper för det dynamiska systemet (såsom medeldimension noll) till strukturella egenskaper hos kryssprodukten (såsom Jiang-Su-stabilitet)

 

Simon Larson, postdoktor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Simon LarsonStartdatum: 1 oktober 2021

Min forskning är inom analys med huvudsakligt fokus mot spektralteori för differentialoperatorer. Jag är i synnerhet intresserad av skarpa olikheter, formoptimeringsproblem, semiklassisk spektralasymptotik, och analys av endimensionella Schrödingeroperatorer.

Jag gick Teknisk matematik på Chalmers 2009-14. Efter examen har jag doktorerat på KTH och har sedan dess varit postdoc på Caltech.

 

Clemens Weiske, doktor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Clemens WeiskeStartdatum: 1 oktober 2021

Mitt vetenskapliga intresse är representationsteori för Liegrupper och tillämpningar inom relaterade områden, som harmonisk analys och analys på lokalt symmetriska rum. Mer specifikt arbetar jag med förgreningsproblem, det vill säga med att studera restriktioner av representationer till undergrupper. Detta fenomen kallas också symmetribrott inom fysiken. Jag arbetar inom området unitära representationer av reella reduktiva grupper. Här kan förgreningar beskrivas som integraluppdelningar, som involverar vissa Fouriertransformer.

 

Lars Martin Sektnan, EU-postdoktor (Marie Curie) vid Avdelningen för algebra och geometri

Lars Martin SektnanStartdatum: 1 september 2021

Jag är forskare inom komplex geometri, och främst intresserad av kanoniska metriker på Kählermångfalder eller vektorknippen, K-stabilitet och relaterade ämnen. Mycket av min forskning fokuserar på perturbationsproblem för kanoniska metriker, med mål att skapa nya metriker från gamla.

Innan jag startade min anställning i Göteborg arbetade jag på Aarhus Universitet (2019-2021) och Université du Québec à Montréal (2016-2019) som postdoktor. Jag tog min doktorsexamen på Imperial College London (2016).

 

Axel Ringh, forskarassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Axel Startdatum: 1 september 2021

Min forskning återfinns inom olika områden av tillämpad matematik, med koppling till områden som kontrollteori, signalbehandling, inversa problem, samt maskininlärning. I synnerhet är jag intresserad av beräkningsmetoder för optimaltransport, framförallt olika typer av Sinkhorn-iterationer och dess koppling till andra områden, och tillämpningar av optimaltransport. Det senare inkluderar problem inom styrning och estimering för system med flera agenter, dynamiska flödesproblem, samt olika tillämpningar inom maskininlärning.

 

Jan Gundelach, doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Jan GundelachStartdatum: 17 augusti 2021

Mina forskningsintressen inkluderar bland annat icke-kommutativ geometri, (operator)algebror och stokastiska processer. Under mina studier vid universitetet i Göttingen från 2016 till 2021 har jag också lagt en viss tonvikt på analytisk talteori.

I min magisteruppsats under handledning av Ralf Meyer tolkade jag Leavitt path algebras som Cohn-lokaliseringar och utnyttjade detta perspektiv för homologiska beräkningar.

Mitt doktorandprojekt har inte fastställts ännu men kommer troligen att koppla samman mina intresseområden med övervägandet av dynamiska system.

 

Sviatlana Shashkova, forskare vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 16 augusti 2021

Jag är forskare i Cvijovic-gruppen. Mitt huvudsakliga vetenskapliga intresse kretsar kring klustring av proteiner involverade i genuttrycksreglering under olika former av miljömässig stress. För att utforska detta använder jag jästen Saccharomyces cerevisiae som modellorganism och kombinerar biokemi och molekylärbiologiska metoder med superupplösande mikroskopiska verktyg, som gör det möjligt att studera biologiska processer direkt i levande celler i realtid. Jag kombinerar nu mina erfarenheter i mikrobiologi (från min doktorsexamen vid Göteborgs universitet) och enmolekylärig biofysik (postdoktor vid University of York, UK) med matematiska modeller för att förstå dynamiken i biologiska system.

 

Tony Johansson, gästlärare vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Tony JohanssonStartdatum: 16 augusti 2021

Mitt forskningsområde är diskret sannolikhetsteori, med mer fokus på kombinatorik än på sannolikhetsteori.

Jag gick Teknisk matematik på Chalmers 2008-13, och har sedan dess doktorerat på Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA), och gjort postdocs med Svante Janson i Uppsala och Tom Britton i Stockholm.

 


Douglas Molin, doktorand vid Avdelningen för Algebra och geometri

Douglas MolinStartdatum: 16 augusti 2021

Jag tillhör forskargruppen Algebraisk geometri och talteori, och är särskilt intresserad av aritmetisk geometri och elliptiska kurvor.

 

 

 

Ioanna Motschan-Armen, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Ioanna Motschan-ArmenStartdatum: 16 augusti 2021

Mitt doktorandprojekt kommer att vara inom området beräkningsmatematik och handla om effektiva approximationsmetoder för slumpmässiga fält på mångfalder. Jag kommer att utveckla och analysera effektiva algoritmer som approximerar icke-stationära och anisotropa slumpmässiga fält på Riemannmångfalder för att modellera slumpmässighet på krökta ytor.

Jag har en mastersexamen i matematik från Universität Basel.

 

Mikhail Roop, doktorand vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 16 augusti 2021

Mitt doktorandprojekt "Geometrisk hydrodynamik" rör sig om numerisk undersökning av okomprimerbara Eulerekvationer i 2D, genom att använda verktyg från Lie-algebrateori och kvantteori.​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.