Årsberättelse 2015

​Licentiatexamina: 10 (9 Chalmers, 1 GU)
Doktorsexamina: 8 (4 Chalmers, 4 GU)
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 185 (162 Chalmers och sampublicerade Chalmers/GU, 23 GU)
Refereegranskade konferensbidrag: 22 (14 Chalmers och sampublicerade Chalmers/GU, 8 GU)

Antal helårsstudenter: 1864 (1456 Chalmers, 408 GU)
Antal anställda: 174 (137 Chalmers, 37 GU)
Intäkter (mnkr): 198 (152 Chalmers, 46 GU)

 

Institutionen för Matematiska vetenskaper har två vetenskapliga avdelningar, Matematik och Matematisk statistik. Så har det varit i 40 år, bortsett från en kort period då det också fanns en avdelning för beräkningsmatematik. Men nu var det alltså dags för Matematisk statistik att fira sin 40-årsdag, vilket gjordes med en återblick över en mycket framgångsrik period.

Hela institutionen har utvecklats fantastiskt under dessa 40 år, och även 2015 var ett år med både stora individuella och gemensamma framgångar. Bo Berndtsson, som arbetar inom området komplex analys, tilldelades Eva och Lars Gårdings pris i matematik, och Kerstin Wiklander fick Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris.

2015 var också ett rekordår vad gäller publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, och vi var även framgångsrika med att få externa anslag från bland annat Vetenskapsrådet, och med ansökningar inom KAW’s matematikprogram, som har finansierat flera internationella postdoktorer vid institutionen och en internationell gästprofessor, Mattias Jonsson.

Dessa framgångar är säkert en bidragande orsak till att institutionen blivit en mycket attraktiv arbetsplats, och de lektorat som annonserats vid Matematik och Matematisk statistik har sökts av många välmeriterade kandidater. Vid avdelningen för matematik har vi under året gjort ett lyckat försök med anställning av gästlärare. Målgruppen för de tjänsterna har varit personer med ett par postdoktorsperioder utomlands, som kanske har haft goda möjligheter till vetenskaplig meritering, men små möjligheter till att delta i undervisning. Vid MV har de varit huvudsakligen lärare. Detta har gett institutionens tillsvidareanställda möjlighet till mer tid till forskning och ibland till svenskastudier, samtidigt som det ökar vår synlighet. 

Under hösten startade vi en Göteborgs-nod för ”Mattecoach på nätet” i samarbete med Center för skolutveckling, Göteborgs stad, och Lärarutbildningsnämnden. Coachningsverksamheten bedrivs tillsammans med noderna i Stockholm och Linköping, och bygger på att lärarstudenter via Internet stöttar ungdomar med läxläsning i matematik på kvällstid. ”Mattecoach på nätet” är öppet tre timmar fyra kvällar i veckan och vi har redan behövt utöka från två till tre coacher per tillfälle på grund av den stora efterfrågan från skol- och gymnasieungdomar i Göteborg.

Institutionen har ett fortsatt starkt engagemang i projektet Brobyggaren – utvecklingen av en ny KPU, med förhöjd studietakt, för naturvetare – och under året har den första kullen genomfört utbildningen. 

En av årets stora händelser var invigningen av GoCAS, Gothenburg Centre for Advanced Studies in Science and Engineering, Centrum för grundläggande vetenskaper, som är ett gemensamt centrum vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vid den välbesökta aftonen i Palmstedtsalen fick besökarna bland annat höra Prof. Richard Zare från Stanford University tala om ”Opportunities and threats to society” och nobelpristagaren Stefan Hell berätta om vad som ledde fram till utvecklingen av superupplöst fluorescensmikroskopi.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: on 06 okt 2021.