​Att ha noll skadliga utsläpp vid alla förhållanden är en utmaning​​

Avgasrening

​Emissioner från fordonstrafik har stor påverkan för både människor och miljö. Man kan skilja på globala emissioner och lokala emissioner. De globala emissionerna påverkar vårt klimat och den viktigaste emissionen här är koldioxid, CO2. Utsläpp av CO2 från förbränningsmotorer är mycket svårt att ta bort men netto-effekten kan bli noll om man använder förnyelsebara bränslen. 

De lokala emissionerna påverkar miljön och människors hälsa direkt. De viktigaste lokala emissionerna är kväveoxider (NOx) och partiklar. Partiklar går djupt ner i människors lungor och kan där orsaka allergier och sjukdomar. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning. 

I framtiden kommer troligen begränsningarna för utsläpp bli mycket striktare, samtidigt som motorerna behöver bli mer effektiva. Detta är en utmaning som vi är på god väg att lösa men det krävs både forskning och politiska beslut för att nå ända fram. 

Därmed är ett självklart mål för Förbränning och Framdrivningssystem att forska på förbränning med noll lokala emissioner, samtidigt som hög effektivitet uppnås. Dessutom måste katalysatorer och reningssystem utvecklas så att de fungerar optimalt i alla förhållanden, inklusive till exempel kallstarter och accelerationer. Detta görs i flera projekt där efterbehandlingssystem studeras, på detaljnivå och på systemnivå. 

Exempel på andra forskningsområden inom efterbehandlingssystem är partikelemissioner  och rening av partiklar och NOx.

Sidansvarig Publicerad: må 24 aug 2020.