​Rälbrott, Mekanik och maritima vetenskaper​​​
​Rälbrott, Mekanik och maritima vetenskaper​​​​​

Järnvägsmekanik

Forskningsområdet järnvägsmekanik är kärnan i kompetenscentret CHARMEC. CHARMECs administration sker vid avdelning dynamik.

Den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår

CHARMECs forskning fokuserar på den mekaniska interaktionen mellan komponenter i tåg och spår. Forskningen ger industrin nya, mer kostnadseffektiva och robusta lösningar, utöver detta ger forskningen operatörer och infrastrukturhållare bättre verktyg för att köpa in, driva och underhålla järnvägssystemet. För passagerare och godstrafik resulterar detta i mer prisvärda järnvägstransporter och högre driftsäkerhet.
 
I dagsläget ställer utvecklingen mot tyngre, snabbare, säkrare, kostnadseffektivare och miljövänligare och mer frekventa järnvägstransporter allt högre krav på järnvägssystemen. De fenomen som uppkommer studeras inom centret. Analytiska, numeriska och experimentella metoder utvecklas och tillämpas. Nya material, konstruktioner och styrprocesser undersöks och inverkan av förändrade driftförhållanden kvantifieras. Inom CHARMEC har ett antal metoder och kriterier tagits fram vilka allmänt används i detta arbete.

Minskar järnvägens kostnader och förbättrar tillförlitligheten

Centrets övergripande mål är att möjliggöra en livscykeloptimering av spårkonstruktioner och rullande materiel. En sådan optimering syftar till att minska nedbrytningen av ballast och banvall, öka livslängden hos sliprar och mellanlägg, förbättra spårets stabilitet, reducera nötningen av hjul och räl, motverka materialutmattning, minska vibrations- och bullernivåer samt att utveckla bättre system för drift och övervakning av bromsar, lager, hjul, etc.
 
En långsiktig forskning och kunskapsuppbyggnad ska minska järnvägens kostnader för produktion, miljö, drift och underhåll samtidigt som säkerhet, tillförlitlighet och transportkvalitet förbättras. Denna utveckling är av allmänt samhällsintresse: Fenomen som CHARMECs forskning fokuserar på står för omkring 60% av underhållskostnaderna för spår och godsvagnar. Detta ger en idé om potentialen för CHARMECs forskning.
 

Forskargruppsledare
Anders Ekberg
+46 31 772 34 80 
anders.ekberg@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: må 05 okt 2020.