Centrum

På Chalmers finns ett stort antal centrumbildningar som samlar kompetens inom Chalmers, ofta i samverkan med andra lärosäten och/eller näringslivet.

Centrum inrättade vid Chalmers

Institutionen är värd för fem av de centrum som inrättats av Chalmers och koordineras här.

CERC - kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik​ (webbsida bara på engelska)
CERC är ett partnerskap mellan universitet och industri som utför motorforskning om minskad bränsleförbrukning (lägre CO2-produktion) och avgasutsläpp. Fokus ligger på nya motorförbränningskoncept med direktinsprutning och förnybara bränslen. Cerc utför tillämpade och grundläggande experiment, utvecklar modeller och validerar modeller experimentellt.

 
Charmec är ett nationellt centrum inom järnvägsmekanik med tolv intressenter från näringsliv och förvaltningar. Forskningen utgår från samverkan mellan fordon/bana och relaterade fenomen (buller, materialnedbrytning, bromsskador med mera), som orsakar mer än hälften av banans och godstågens underhållskostnader.
Inom det maritima kompetenscentret samarbetar vi med Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Sveriges Redareförening, Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen och Vinnova. Vi samarbetar även med SSRS genom våra forskningsprojekt inom Lighthouse.
Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och innovation för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har 34 partners från akademi, industri och samhälle.
 
SWPTC är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap, konstruktionsteknik och underhåll inom området vindkraft. Verksamheten bedrivs i sex temagrupper och finansieras av Energimyndigheten, akademiska partners och industripartners.

Andra centrum och viktiga samverkansplattformar

Kompetenscentrum som grundades som ett UTC inom Rolls-Royce och har fortsatt tillsammans med Kongsberg Maritime när Rolls-Royce sålde sin marina verksamhet. Centrat invigdes 2002 Syftet är att studera strömningen kring och utformningen av marina propulsionssystem som propellrar eller vattenjet. En stor del av forskningen berör att utveckla och utvärdera beräkningsverktyg för att simulera denna strömning.

SVC - Svenskt vattenkraftcentrum​

SVC arbetar med interdisciplinära forskningsfrågor av särskild relevans för vattenkraft, inom vattenkraftteknik och dess koppling till elnätet, vattenbyggnadsteknik och hydraulik, samt miljö och samhälle. Centrumet samordnas av Luleå Tekniska Universitet, och inkluderar även Chalmers, Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, Lunds Universitet och Karlstad Universitet, samt 97% av vattenkraftrelaterad industri.​

Samarbetspartners i sim​ulatorcentret och på övningsplattformarna

Vårt simulatorcentrum har byggts upp med hjälp av Sjöfartsverket och Sveriges Redareförening. Våra simulatorer kommer från företagen Transas och Kongsberg. Våra utbildningar bedrivs i samarbete med Maritiman och Göteborgs hamn som lånar ut sina anläggningar till våra studenter. På Maritiman får studenterna öva i fartygens maskinrum. Våra övningar i brandsläckning sker på annan ort.

Samarbetspartners för praktik

Vi samarbetar med ett stort antal företag och redare som erbjuder praktik för våra studenter ombord på fartyg eller på företag.

Chalmers sjösektion

Sjösektionen är en sammanslutning av Chalmers Studentkårs medlemmar som är inskrivna på något av sjöprogrammen. Sektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan dess medlemmar och tillvarata deras gemensamma intressen i utbildnings-, studiesociala- och arbetsmarknadsfrågor. Sjösektionen arbetar aktivt med institution, lärare och programansvariga för att studenter skall trivas och utbildning skall hålla hög kvalité. I alla forum som berör studenterna, direkt eller indirekt, har Sjösektionen representanter som sprider studentrösten till ledningen.

Vi har även samarbete med följande aktör:
 

Lindholmen Science Park​
Institutionen samarbetar med andra institutioner, centra, företag och organisationer som finns på Lindholmen. Genom de skapas mötesplatser för studenter och företag. Vi arrangerar utställningar, föreläsningar och events i bland annat Kuggen.


Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2022.