Design & Human Factors

Avdelningen Design & Human Factors utvecklar kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter eller system. Avdelningen utvecklar också metoder och verktyg för att studera relationen människa-teknik samt för att utforma och utvärdera hållbara, säkra och tillfredsställande produkter, tjänster och arbetsplatser. ​Kunskap om människa-teknik, om metoder och verktyg, samt om en användningsorienterad designprocess sprids genom utbildning av framtidens ingenjörer och genom samverkan med industriella företag och samhällsorganisationer. 
Forskningen är multidisciplinär och hämtar sin vetenskapliga bas från bl.a. beteendevetenskap och designteori, ergonomi samt teorier om komplexa socio-tekniska system. 

 

Forskningen bedrivs inom fyra övergripande teman:

Inom profilområdet Teknikanvändning och -adoption av teknik studeras förutsättningar för människors acceptans och adoption av nya tekniska lösningar. Kunskap om tekniska produkters användning och mening i människors vardagsliv är en viktig förutsättning för produktutveckling. Här handlar det om hur man kan nå verklig förståelse för användares behov och krav på tekniska produkter och system, och också för vilka faktorer som leder till användares adoption av nya tekniska lösningar. Här avses såväl funktionella och sociala, som emotionella och estetiska värden. En grundtanke är att förståelse kring användare och deras verksamhet är en bra utgångspunkt för innovation. Fokus ligger på nytta och användningssituationen och inte på köpsituationen.

Forskningen inom profilområdet Människa-maskinsystem utvecklar teori och metodik för att analysera, utforma och utvärdera samspelet mellan människa och maskin i begreppets vidaste bemärkelse, alltifrån enkla produkter till komplexa socio-tekniska system. Ett speciellt fokus utgörs av säkerhetskritiska system inom medicinteknik och processindustri (kärnkraftverk). Området innefattar bland annat fysisk och kognitiv ergonomi, interaktionsdesign, lärande, riskanalys och ’resilience engineering’.

Forskningen inom Hållbarhet och vardagsliv försöker besvara frågor såsom om och hur tekniska produkter och system genom sitt innehåll och utformning kan motivera och stödja mer hållbara beteenden hos människor vad gäller exempelvis avfallshantering, energianvändning och transporter. Hållbarhet kan nämligen inte nås enbart med ny teknik, utan ändrade beteenden hos människor är en annan förutsättning. Centralt för området är konsumtions- respektive designteori- och metodik med fokus på design för hållbart beteende.

Produktupplevelse handlar om hur användare hör talas om, tolkar och reagerar på produkter och händelser. Fokuset inom profilområdet Produktupplevelse ligger på användares sinnesupplevelse och symboliska aspekter hos produkter och produktanvändning. Dessa faktorer har blivit allt viktigare för många företags möjligheter att skapa unika erbjudanden.​ Området omfattar designteori- och metodik med särskilt fokus på estetik, produktsemiotik och sensorik.​


 

Avdelningschef: MariAnne Karlsson

Medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Publicerad: må 10 apr 2017. Ändrad: ti 20 aug 2019