Forskning vid Industri- och materialvetenskap

Vi stärker framtidens industri i ett hållbart samhälle med kunskap och tekniska lösningar. Genom forskning, innovation och utbildning skapar vi framtida industriella värdekedjor.

Institutionen besitter unik kompetens inom: människa-teknikinteraktion, form och funktion, modellering och simulering, produktutveckling, material, produktion samt inom samspelet mellan dessa områden.
I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas.

Genom att kompetens längs hela kedjan är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk i samverkan med industri och samhälle. Vår undervisning syftar till att utbilda ingenjörer med kapacitet att bidra till de teknologiska skiften som krävs för att tillfredsställa samhällets behov av omställning.

Avdeln​ingar

​Visionen för avdelning Design & Human Factors​ är att, en dag ska alla produkter, tjänster och arbetsplatser utformas för att möjliggöra att människor kan leva och arbeta på ett meningsfullt och hållbart sätt. Vi bidrar till denna vision genom att:  

  • utveckla kunskap om relationen mellan människa och tekniska produkter/system samt om en aktivitetscentrerad designprocess
  • utveckla metoder och verktyg för att studera relationen mellan människan och tekniska produkter/system samt för att utforma och utvärdera hållbara, säkra och tillfredsställande produkter, tjänster och arbetsplatser, och
  • sprida kunskapen och metodiken genom utbildning av morgondagens ingenjörer och genom samverkan med företag och samhällsorganisationer

Vi har utvecklat vår expertis om relationen mellan människor och teknik sedan mitten av 1970-talet, och vi använder denna kontinuerligt för att utbilda ingenjörer med ett användarcentrerat perspektiv och utföra högkvalitativ forskning som resulterar i framgångsrika innovationer för ett hållbart samhälle. Vår forskning är tvärdisciplinär och baserad på beteendevetenskap och designteori, ergonomi, samt teorier om komplexa socio-tekniska system.
 

Vi har fyra profilområden: Hållbar urban mobilitet, Cirkuläritet och hållbar produktanvändning, Säkra och effektiva människa-maskinsystem, Välmående arbetssystem och ergonomi
 

Avdelningen för Produktutveckling bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkter samt produktutvecklingsprocesser i ett livscykelperspektiv. Projekt genomförs ofta i samverkan med tillverknings- och fordonsindustrierna. Ämnesdjup finns inom konstruktionsmetodik, maskinteknik, mekanik, statistik, simulering och optimering.

Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: Systems Engineering Design, Geometrisäkring & Robust Konstruktion och Maskinelement.
 

Avdelningen för Material- och beräkningsmekanik forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik. Några viktiga problemställningar gäller betongmaterialets hållbarhet, design av stålmaterial med hänsyn till dess mikrostruktur, utmattningsegenskaper i järnvägsräls och hjul, analys och design av kompositer, processimulering av kompositmaterial samt skärande bearbetning.

Forskningen fokuseras inom fem aktiva fält: Byggnadsmekanik, Flerfasmaterial, Järnvägsmekanik, Lättviktsmaterial och strukturer samt Produktionsprocesser.
 

Avdelningen för Konstruktionsmaterials forskning har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper. De dominerande forskningsområdena är deformations- och brottbeteenden samt utmattningsegenskaper vid olika bearbetningsmetoder i metaller såväl som polymera material och kompositer. Olika former av mekanisk provning, oförstörande provning, mikroskopi, bildanalys och fraktografi nyttjas.

Avdelningen arbetar inom forskargrupperna Materialteknologi samt Polymera material och kompositer.
 

Avdelningen för Material och tillverkningtäcker hela kedjan från materialdesign, materialsyntes, och karakterisering till maskinbearbetning av främst metaller och använder en rad tekniker: pulvermetallurgi, plätering, additiv tillverkning och materialavverkning samt avancerade karakteriseringstekniker.  Avdelningen deltar i strategiska initiativ och leder kompetenscentrum.

Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: Pulver- och ytteknologi, Tillverkningsteknik och Yt- och mikrostrukturteknik.
 

Avdelningen för Produktionssystem arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver kunskap om både systemets helhet och dess systemkomponenter, såsom människor, automation och processer. Forskningen belyser olika tidsskeden i produktionssystems livscykel, såsom planering, utformning, driftsättning, drift, underhåll och återanvändning med tillämpningar inom flera olika branscher.

Avdelningen har huvudområdena: Virtuella och digitala produktionssystem, Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem,  samt optimering av samverkan mellan människa och automation.

Laboratorier och faciliteter

Institutionens laboratorier och forskningsfaciliteter​​​ är av hög internationell klass. Dessutom har vi tillgång till nationella och internationella faciliteter genom multidisciplinära samarbeten och nätverk inom såväl akademi som industri. Vår forskning bedrivs i huvudsak i laboratorier och lokaler på Campus Johanneberg men institutionen är även representerad på Campus Lindholmen​.


Mer innehåll

Forskare

Forskarutbildning 

Forskningsprojekt

​Publikationer

Forskningscentrum 

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.