Årsberättelse 2015

Teknisk fysik Fundamental fysik
Licentiatexamina: 15 Licentiatexamina: 3
Doktorsexamina: 14 Doktorsexamina: 2
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 280 Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 39
Refereegranskade konferensbidrag: 44 Refereegranskade konferensbidrag: 5
Antal helårsstudenter: 334 Antal helårsstudenter: 94
Antal anställda: 241 Antal anställda: 26
Intäkter (mnkr): 261 Intäkter (mnkr): 25
 
Verksamheten på Chalmers stora fysikinstitution spänner över områden som materialvetenskap, nanoteknologi, energiforskning och livsvetenskaper, och forskningen sträcker sig från grundläggande teorier till direkta industrisamarbeten som genererar nya innovationer.

Miljön på institutionen är dynamisk med medarbetare från jordens alla hörn, vilket bidrar till att lägga grund för forskningssamarbeten på internationell nivå. Här hemma utgör institutionen en stor del av Fysikcentrum Göteborg, som samlar flera institutioner på Chalmers och Göteborgs universitet för att kunna samordna såväl utbildnings- som rekryteringsinsatser och verkar för att sprida kunskaper inom fysikområdet genom öppna föreläsningar och seminarium. Fysik är även hemmahamn för Flaggskeppet Grafen, EU:s genom tiderna största forskningssatsning.

Ny institution
Inför år 2016 har vi på Chalmers kraftsamlat verksamheten inom fysikområdet genom bildandet av en ny institution, Fysik. I den nya institutionen ingår främst de tidigare institutionerna för teknisk fysik respektive fundamental fysik samt delar från institutionen för energi och miljö. Chalmers har nu en fysikinstitution med en stark forskning i allt från grundläggande fysik till mer tillämpad karaktär med starka förutsättningar för bredare ansatser inom undervisning och forskning, större synlighet och effektivare administration.

Anslag, priser och publikationer
2015 blev ett framgångsrikt år för många av våra forskare. Två av dem, Tünde Fülöp och Christoph Langhammer, fick sina projekt finansierade med hjälp av prestigefulla och omfattande anslag från European Research Council.

Under året fick Christoph Langhammer även medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för sin forskning kring katalytiska processer på enskilda nanopartiklar. Även Henrik Grönbeck fick KAW-anslag för forskning kring katalys och Alexander Dmitriev för ett projekt inom nanoplasmonik. Vidare fick vi en Wallenberg Academy Fellow i Andreas Dahlin som ska arbeta för att utveckla ett smart molekylfilter.

Patrik Johanssons idé om aluminiumbatterier vann en internationell energilagringstävling utlyst av kemiföretaget BASF och doktoranden Svetlana Syrenova fick tillsammans med sin handledare Christoph Langhammer och forskare från Chalmers kemi- och biologiinstitutioner en artikel om nanopartiklars unika egenskaper publicerad i Nature Materials.

Christoffer Petersson presenterade en mer omfattande partikelmodell än den så kallade Standardmodellen. Enligt hans modell kan Higgspartikeln sönderfalla till en ljuspartikel och mörk materia-partiklar. Modellen testas nu på partikelfysiklaboratoriet CERN i Genève, Schweiz.

Christian Forssén har deltagit i en studie där man lyckats hitta ett sätt att göra exakta beräkningar på neutronfördelningen i atomkärnor. Resultaten publicerades i Nature Physics och kan ge oss kunskap om såväl materians minsta byggstenar som stora neutronstjärnor i universum.

Från och med november är Thomas Nilsson ny vice ordförande för FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research, en av världens största acceleratoranläggningar, som är under uppbyggnad i Darmstadt, Tyskland. Han leder också en grupp svenska forskare, med Chalmers som huvudmottagare, som har beviljats ​ 41,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga instrument som kommer att placeras på den nya anläggningen.

Infrastruktur och inredning
Under året blev Chalmers Materialanalys Laboratorium en Chalmersövergripande infrastruktur och kunde investera i flera nya instrument som kommer att gynna forskningen framöver.

Tidigare års omfattande renoveringar av lokalerna i fysikbyggnaden kompletterades under 2015 med flera nya konstverk och installationer. Många av dem har direkt koppling till fysik och institutionen, till exempel ett exemplar av Gustaf Daléns solventil och de porträtt av några av våra forskare som hänger i Fysikentrén. Som besökare kan du följa den rundtur av institutionen som satts samman.

Publicerad: må 30 nov 2015. Ändrad: to 11 feb 2016