Därför väljer ingenjören miljön

Miljö- och hållbarhetsfrågor blir en allt viktigare del inom tillverkningsindustrin och ställer nya krav på ingenjörsrollen. Men vad krävs för att en tekniker eller ingenjör ska bli drivande inom dessa frågor och integrera ett miljötänk i sitt dagliga arbete?

​Birger Löfgren, nyligen disputerad vid Avdelningen för miljösystemanalys och SKF-Chalmers University Technology Centre for Sustainability, har tittat närmare på dessa frågor.

Hur kom det sig att du började forska kring ingenjörens roll för hållbar utveckling?
-Det började med att jag fick göra en förstudie vid Chalmers om miljöpåverkan vid tillverkningsprocesser. Efter förstudien började jag jobba på fallstudieföretaget. När jag sedan blev erbjuden att göra ett industridoktorandprojekt kunde jag inte motstå möjligheten.

-Doktorandprojektet utvecklades så småningom till ett mångdisciplinärt projekt styrt av behovet av att inkludera miljö i det tekniska utvecklings- och förbättringsarbetet i tillverkningsindustrin. Livscykelanalys(LCA) och produktionssimulringsverktyg kompletterades med studier av praktiskt arbete.

Vilka resultat kom du fram till?

-För att mäta miljöprestandan på tillverkningsprocesser, utvecklade jag en LCA-metod . Förutom att möjliggöra beräkning av miljöpåverkan, ger också metoden en indikation om vad som är viktigt att fokusera på och var det finns möjlighet att påverka. Dessutom presenteras ny förståelse om vad det är som gör att en ingenjör inom tillverkning beaktar miljön vid beslut eller inte.

Vilka faktorer är det?
Dels är det viljan, värderingarna och kunskapen hos varje enskild ingenjör som spelar in, dels de tekniska systemens möjligheter och begränsningar. Ytterligare faktorer är organisationsstrukturen, chefernas efterfrågan och givetvis tillgången av tid och pengar.

Detta är viktig kunskap för operativa chefer inom industrin, som vill anpassa organisationen så att den stimulerar miljömanagement. Detta istället för att miljöfrågorna till största delen ligger vid sidan om det operativa, tekniska förbättringsarbetet.

Hur kommer dina resultat att användas?

-Tack vare det nära samarbetet mellan industri och universitet har mycket av resultaten redan kunnat användas av fallstudiefabrikerna.  Utveckling av livscykelanlysmetoden har även bidragit till grunden i ett nytt forskningsområde, där personers möjlighet att påverka och förbättra miljön uppmärksammas på ett nytt och tydligare sätt. Detta är en viktig pusselbit för att vi ska förstå vad som är viktigast att göra för miljön.


Birger Löfgren försvarade sin doktorsavhandling den 1 november med titeln The green engineer as an enabler of life-cycle management in manufacturing: models and practices.

För mer information, kontakta:
Birger Löfgren, birger.lofgren@chalmers.se  


Text: Karin Ljungklint

Publicerad: on 14 nov 2012. Ändrad: fr 16 nov 2012