Master's Thesis

Examensarbetet är en sista, avgörande del av din utbildning, och är avsett att ge dig möjlighet att visa att du kan integrera kunskapen från din utbildning i individuellt, vetenskapligt arbete. Arbetet med rapporten ska ge dig fördjupade kunskaper i det aktuella ämnet, och möjlighet att tillämpa det du lärt dig på masterprogrammet.  

Arbetet bör också ge en inblick i de arbetsmetoder som används i samhället i stort, och särskilt inom företag, offentliga organisationer och akademiska institutioner. Examensarbetet ska utföras i slutet av din utbildning eftersom avsikten är att du ska tillämpa den kunskap du tillägnat dig under programmet.

Institutione​n förbehåller sig rätten att avsluta examensarbete om en elev varit inaktiv i mer än tre månader utan ett föregående skriftligt medgivande från handledaren, eller om framsteg och/eller kvaliteten på examensarbetet inte motsvarar institutionens normer. 

Om ditt företag vill anmäla ett förslag till examensarbete, kontakta: master-thesis.cse@chalmers.se

Utförligare information om examensarbete hittar du här. (På engelska).

Publicerad: on 12 feb 2014. Ändrad: fr 04 nov 2016