Examensarbete

Examensarbetet är en sista, avgörande del av din utbildning, och är avsett att ge dig möjlighet att visa att du kan integrera kunskapen från din utbildning i individuellt, vetenskapligt arbete. Arbetet med rapporten ska ge dig fördjupade kunskaper i det aktuella ämnet, och möjlighet att tillämpa det du lärt dig på masterprogrammet.  

Arbetet bör också ge en inblick i de arbetsmetoder som används i samhället i stort, och särskilt inom företag, offentliga organisationer och akademiska institutioner. Examensarbetet ska utföras i slutet av din utbildning eftersom avsikten är att du ska tillämpa den kunskap du tillägnat dig under programmet.

Institutione​n förbehåller sig rätten att avsluta examensarbete om en elev varit inaktiv i mer än tre månader utan ett föregående skriftligt medgivande från handledaren, eller om framsteg och/eller kvaliteten på examensarbetet inte motsvarar institutionens normer.


Utförligare information om examensarbete finns på kurshemsidan.


På kurshemsidan finns också information om hur du går till väga om ditt företag vill anmäla ett förslag till examensarbete.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jul 2021.