Sommarkurs: Introduktion till programmering i Python

​Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken.

Kursen startar 22 juni, undervisning sker på distans, online via Zoom.

Innehåll

Kursen ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för studenten att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
 • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
 • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
 • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
 • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
 • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

Kursbeskrivning
7,5 högskolepoäng
Betygsskala: UG - Godkänd, Underkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: Data -och informationsteknik
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 30
Max antal deltagare: 300
Examinator: Aarne Ranta
Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik C eller Matematik 3b/3c.

Syfte

Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som är av nytta i såväl framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundläggande färdigheterna så att deltagarna kan utföra programmeringsuppgifter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse:
 • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i Python
 • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
 • Strukturera stora Python-program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
 • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
 • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
 • Använda Python programmering för grundläggande dataanalys av stora filer

Färdigheter och förmåga:
 • Skriva Python-program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
 • Bygga interaktiva Python-program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
 • Skriva Python-program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
 • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
 • Testa Python-program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
 • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
 • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

Organisation

Kursen går på distans. Den har sammanlagt 12 föreläsningar à 2*45 minuter plus ett övningstillfälle per föreläsning där studenterna får stöd för praktisk problemlösning. Utöver detta svarar lärarna på frågor via video, chat och email, både på schemalagda timmar (motsvarande normal labbhandledning) och utanför timmarna.

Litteratur

John M. Zelle, Python Programming: An Introduction to Computer Science, 3rd edition, Franklin, Beedle, & Associates, 2017.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen har tre individuella inlämningsuppgifter samt en digital skriftlig tenta. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla de tre inlämningsuppgifterna är godkända.

Publicerad: ti 26 maj 2020.