Tidigt samarbete viktigt för hållbara produkter

​Produktutvecklande företag kan göra mer för att skapa hållbara produkter bara genom bättre samarbete. Det är handlingskompetensen som saknas, menar Gunilla Clancy, på avdelningen för Kemiteknik, som försvarar sin avhandling ”Assessing Sustainibility and Guiding Development towards More Sustainable Products” i juni.
Du har studerat hur produktutvecklare kan uppnå högre hållbarhet i sina produkter. Vad har du kommit fram till?
Det finns mycket kunskap, erfarenhet, vilja, teknik och metoder för att utveckla mer hållbara produkter, men det räcker inte för att det ska utvecklas mer hållbara produkter. Produktutvecklare måste ges möjlighet att använda sin kompetens till att tänka om och arbeta mot en mer hållbar slutprodukt. Jag har kommit fram till att det som saknas ofta är handlingskompetens. För att skapa denna handlingskompetens behöver produktutvecklingsteamet känna till och förstå inverkan av de omvärlds- och framtidsinriktade faktorer som påverkar produktens hållbarhetsprestanda. Dessutom krävs ledare som stödjer processen och gruppmedlemmar som åtar sig att delta. Min forskning tyder på att detta kan underlättas genom att utveckla kunskap som passar in i företagets kultur och ledningssystem.
 
Vad gör producenterna för fel idag?
De kan göra mycket mer om de utnyttjar sina kompetenser och jobbar tillsammans mot mer hållbara produkter, mot ett gemensamt långsiktigt mål. Det som ofta saknas är att man inte visualiserat något långsiktigt mål utan istället jobbar mer kortsiktigt.
 
Hur tycker du att dina resultat kan användas?
Min förhoppning är att min forskning visar att det finns många möjligheter att utveckla mer hållbara produkter och att vi människor faktiskt kan - men vi måste bli bättre på att samarbeta, både inom och mellan organisationer. För att utveckla mer hållbara produkter krävs många olika förmågor och det är därför inte genomförbart för en individ eller förmodligen ens en enskild organisation/företag. Handlingskompetens kan vara ett begrepp att ta till för att förklara detta behov av samarbetsförmåga.
 


Vad menar du med ”hållbar produkt”?
’Hållbar utveckling’ är ett begrepp som är definierat på en övergripande nivå och som behöver tolkas och beskrivas för varje projekt och organisation. En viktig aspekt av en ’hållbar produkt’ är att den har möjlighet att passa in i ett hållbart samhälle, eller åtminstone vara en överbryggande lösning som kan vara ett steg i den riktningen.
För att åstadkomma en hållbar produkt behöver man visualisera så att produktutvecklingsprojektet har ett gemensamt mål som stämmer överens med organisationens eller organisationernas riktning.
Vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta att beakta variera också över tiden och ifrån en produkttyp till en annan, och kan också variera beroende på geografiska platser och kulturella sammanhang. Följaktligen kan olika hållbarhetsaspekter vara mer eller mindre brådskande eller relevanta för olika system. Exempelvis kan vatten vara ett viktigt bidrag till en produktionsprocess, men dess betydelse när det gäller tillgänglighet, renhet och pris varierar i olika delar av världen och kan också förändras med säsong och över tid.
 
Vad ska du göra efter din disputation?
Jag ska jobba som Ecodesignforskare på Swerea IVF i Mölndal. Där ska jag främst jobba med att integrera ecodesign i produktutvecklingen i små och medelstora företag. Jag kommer alltså använda och vidareutveckla mina kunskaper och erfarenheter i att guida produktutveckling mot mer hållbara produkter till nytta för företag.

 

Disputations datum: 2014-06-13
Lokal: sal-KB, Kemi- och bioteknik
Tid: 13:15 - 15:00Publicerad: on 11 jun 2014. Ändrad: ti 17 jun 2014