Viktor Bergion, Geologi och geoteknik, BoM

Development of a risk-based decision model for prioritizing microbial risk mitigation measures in drinking water systems

Huvudhandledare: Prof Lars Rosén
Biträdande handledare: Tekn Dr Andreas Lindhe och Tekn Dr Ekaterina Sokolova. 
Diskussionsinledare: Docent Jacob Ottoson, Livsmedelverket.

Viktor Bergion lägger fram sin licentiatavhandling med titeln ”Development of a risk-based decision model for prioritizing microbial risk mitigation measures in drinking water systems”. Arbetet handlar om hur en riskmodell kan byggas upp för ett dricksvattensystem för att uppskatta infektionsrisken för konsumenter till följd av mikrobiologisk förorening. Med hjälp av modellen kan effekten av olika riskreducerande åtgärder i såväl råvattensystemet som andra delar av dricksvattensystemet uppskattas. Viktor har bland annat fokuserat på att modellera föroreningsspridning i råvattensystem. Analyserade åtgärder utvärderas med kostnads-nyttoanalys för att ge underlag för en samhällsekonomiskt effektiv prioritering av åtgärder. Resultaten av Viktors arbete är av stor betydelse, både samhällsekonomiskt och för folkhälsan.

Viktor Bergion är doktorand inom DRICKS (Centrum för dricksvattenforskning) och arbetar vid Institutionen för Bygg och miljöteknik, Chalmers. Arbetet finansieras av Svenskt Vatten Utveckling genom forskningsprojektet ”Riskbaserat beslutsstöd för säkert dricksvatten (RiBS)”. Viktor arbetar i nära samverkan med vattenproducenter, vilket innebär att Viktors forskning snabbt kommer samhället till nytta. 

Kategori Licentiatseminarium
Plats: Sal SB-H3, Sven Hultins gata 6
Tid: 2017-04-21 10:00
Sluttid: 2017-04-21 12:00

Publicerad: ti 21 mar 2017.