Kandidatarbete

​Kandidatarbete inom arkitektur

Kandidatarbete inom arkitektur är det avslutande projektet på våren i A3. Både stadsbyggnad och byggnadsgestaltning ska ingå. Andelen stad respektive byggnad kan i samråd med examinatorn väljas inom intervallen 30-70 procent av kurstiden. På det sättet kan man välja en viss specialisering på en planeringsnivå, som man är mest intresserad av, eller lägga tyngdpunkten där man önskar att utvecklas.
 
En skillnad jämfört med civilingenjörsutbildningarnas kandidatarbete, är att kandidatarbetet inom arkitektur är ett individuellt projekt - men utifrån en gemensam uppgift, ett gemensamt problem eller program som kursledningen anvisar.
 

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik är en kurs på 15 hp som kan utföras vid någon av våra forskningsavdelningar inom de olika ämnesområdena. Valbara projekt listas under respektive avdelning som tillhandahåller projektet, vilket också ger en uppfattning om ämnesområdet för de olika förslagen.
 

Projektbeskrivningar för kandidatarbeten läsåret 19/20

Byggnadsteknologi
ACEX10-20-17 Review of energy performance and IEQ in hospital buildings in Europe
Construction Management
ACEX10-20-20 Psykosocial arbetsmiljö i en projektorganisation
ACEX10-20-23 Lean Construction – Best practice i byggbranschen
Geologi och geoteknik
ACEX10-20-30 Förorenade områden – riskbedömning och sanering
ACEX10-20-31 Historiska och framtida skred i Göta älvdalen
ACEX10-20-32 Road Crash hotspot analysis
ACEX10-20-33 Foundations for cable car linbanan
ACEX10-20-34 What happened in Nicoll Highway
ACEX10-20-35 Settlement prediction based on field monitoring data
ACEX10-20-36 Omgivningspåverkan från djupa schakter i lös lera
ACEX10-20-37 Grundvattenskydd
Installationsteknik
Konstruktionsteknik
Teknisk akustik
Vatten Miljö Teknik

Publicerad: to 24 okt 2019.