Stegvis planering blir modellen för allmännyttan

För att balansera renoverings- och energieffektiviseringsbehovet inom det allmännyttiga fastighetsbeståndet behövs ett systematiskt förhållningssätt och ett stegvist tillvägagångssätt, visar ny forskning från Chalmers. Nu fortsätter arbetet med att utveckla en modell för de allmännyttiga bostadsbolagen.
Forskningsprojektet ”Planeringsunderlag för energirenovering av befintliga flerbostadshus” syftar till att ta fram en modell för hur man kan planera underhåll och renovering av flerbostadshus inom ramen för den svenska hyresregleringen. Prokektet är initierat tillsammans med Framtiden genom Bostadsbolaget, och finansierat av Energimyndigheten. Projektet har nu beviljats ytterligare medel för att utveckla metoden till en modell som kan användas av bostadsbolagen. Projektet drivs vid Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för installationsteknik, av Professor Jan-Olof Dalenbäck och doktoranden Abolfazl S. Farahani, som nyligen publicerade licentiatavhandlingen ”Maintenance, renovation and energy efficiency in the Swedish housing market”.
 

Abolfazl Farahani, vad handlar din forskning om?

  - Min forskning handlar om svårigheter, utifrån hållbarhetsaspekter, med renovering av flerfamiljsbostadshus I Sverige. Jag fokuserar huvudsakligen på ekonomiska problem vid implementeringen av energieffektiviseringsåtgärder i renoveringsprocesser, men inkluderar också sociala aspekter i viss omfattning.

Vad bedömer du är det viktigaste du kommit fram till hittills?
  - Behovet av ett systematiskt förhållningssätt till underhållsplanering och budgetering, både för att säkerställa servicekvaliteten och för att skapa möjlighet för kostnadseffektiva implementeringar av renovering och energieffektiviseringsåtgärder.

 Hur fortsätter du framåt och hur implementeras resultaten?

  - Jag kommer att fortsätta att arbeta med metoden och samarbeta med Bostadsbolaget för att utveckla modellen som kan användas för långsiktig underhåll- och renoveringsplanering, med hänsyn till specifika begränsningar av den svenska hyresmarknaden. Modellen ska sedan kunna användas av verksamma inom de allmännyttiga bostadsbolagen.


Kicki Björklund är VD på Bostadsbolaget, ett av de allmännyttiga bolagen inom Framtidenkoncernen, och inbjuden diskussionsledare vid det nyligen hållna licentiatseminariet.

Kicki Björklund, hur ser man från Bostadsbolaget på energieffektivisering av fastighetsbeståndet?

 - Viktigt att tänka att det är ett större sammanhang där det råder balans mellan alla hållbarhetsaspekter. Historiskt sett har det tenderat att vara ett lite för stort energifokus.

Vad ser du som det största utmaningen med energieffektivisering?

 - Vi ser generellt att det finns stora behov av energieffektiviseringar i socialt utsatta områden, som också tidigare forskning från Chalmers visat, vilket gör att det är viktigt att få med alla hållbarhetsvariablerna i varje beslut. Det är en enorm utmaning i att kunna balansera behovet av en kontinuerlig tillväxt på hyrorna med hyresgästernas betalningsförmåga.

Hur ser du att Abolfazls forskning kommer in i detta?

 - Abolfazls forskning pekar ju mot att vi behöver bli mer strategiska och precisa i våra beslut om underhåll och renovering. Hans metod, som bygger på gammal fastighetsekonomisk grund, visar att det inte är hållbart att vänta utan att vi måste ta oss an problemet stegvis. Vi ser fram emot att se hur han utvecklar modellen framöver!

 


 


Sidansvarig Publicerad: ti 20 dec 2016.