Vatten- och miljölabb

I laboratoriet bedrivs experimentell forskning och miljökemiska analyser inom tillämpad material, vatten och markkemi och vetenskap. Laboratoriet förfogar över ett antal labbsalar och kupéer, samt instrumentrum och andra typer av funktionsrum som t ex disk- och vågrum. Vid laboratoriet finns även mer avancerade analysinstrument som Laser Ablation ICP-MS, GC-MS, GC-TCD, HPLC, IC, TOC/DOC/TN.


Kontakt: 

Amir Saeid Mohammadi​, forskningsingenjör, 031-772 3413 (Vatten miljö teknik​ )

Ann-Margret Strömvall​, bitr professor och vetenskaplig ledare för Miljökemiska laboratoriet, 031-772 8600 (Vatten miljö teknik.).Miljökemiska laboratoriet

Miljökemiska laboratoriet vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik är samägt av avdelningarna Vatten miljö teknik och Geologi och geoteknik. 

Besöksadress: Sven Hultins gata 8, övre bottenplan​
Välkommen att besöka oss!

Anmäla jobb/förfrågningar
Anmälan av kemiskt arbete/uppdrag som skall ske i laboratoriets lokaler, tar personalens tid eller utrustning i anspråk, sker via e-post enligt adress nedan. Observera att detta är den officiella kanalen för uppdrag till Miljökemiska laboratoriet och arbete som anmäls kommer ges förtur framför oanmälda jobb. Med kemiskt arbete menas arbete med kemikalier och kemitekniska instrument. Brådskande uppdrag kan i vissa fall ges förtur efter diskussion med ansvarig personal. Var ute i god tid! Detta underlättar för personalen och ger ofta bättre resultat än påskyndade projekt. 

Skicka dina förfrågningar till: saamir@chalmers.se​ ​

Bokning av instrument och labbsalar
Bokning av instrument sker i första han genom instrumentansvarig, lokaler i första hand genom laboratorieansvarig. Tänk på att instrument och lokaler ofta kan vara bokade under längre perioder, så försök att om möjligt boka i god tid. Bokning sker via någon ur personalen eller direkt till respektive instrumentansvarig.

Inköp
Material, kemikalier och övriga inköp/beställningar går i första hand genom forskningsingenjören. Tänk på att vi ofta kan reducera kostnader genom att samordna beställningar, därför är det önskvärt med god framförhållning.

Våra viktigaste instrument och utrustningar

Jonkromatograf
Laboratoriet har två jonkromatografer med konduktivitetsdetektorer för analys av både anjoner och katjoner samt en provväxlare med plats för 50 prover. För mer information kontakta instrumentansvarig.
Instrumentfabrikat: Dionex
Instrumentansvarig: Oskar Modin och Enikö Szabo
Vätskekromatograf
Laboratoriet har en vätskekromatograf utrustad med UV detektor och RI detektor, kolonnugn, provväxlare, gradientpump och avluftare. För mer information kontakta instrumentansvarig.

Instrumentfabrikat: Shimadzu
Instrumentansvarig: Oskar Modin och Soroush Saheb Alam 
Potentiostater
Laboratorier har två potentiostater. En Series G750 från Gamry med mjukvara electrochemical impedance spectroscopy and physical electrochemistry, samt en MLab500 från Bank IC.

Instrumentfabrikat: Gamry och Bank IC
Instrumentansvarig: Oskar Modin
Testutrustning: Bioelektrokemiska reaktorer
Laboratoriet har ett flertal bioelektrokemiska reaktorer av varierande design tillverkade i plexiglas. 

Ansvarig: Oskar Modin
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)
ICP-MS använder en plasma som jonkälla för masspektrometrianalys. Prover injiceras i en plasma vid en temperatur på ca 5000 K. Proverna atomiseras i plasman och atomerna separeras därefter i en masspektrometer. En kollisions-cell gör det möjligt att separera de viktigaste poly atomiska interferenserna i ICP-MS.
ICP-MS används för analys av element vid koncentrationer från lägre ppt nivå till ppb nivå. På WET använder vi främst ICP-MS för analys av miljöprover (vatten, sediment, jord, biologiska prover, etc.), samt analys av mer förorenade prover (jord, lakvatten).
 
Instrumentfabrikat: Nytt instrument kommer i november 2013
Instrumentansvarig: Sebastien Rauch och Jesper Knutsson
Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (LA-ICP-MS)
Laser Ablation är benämning på en teknik där det fasta provet introduceras i ICP-MS instrumentet genom att det först beskjuts med laser i en kammare med ett flöde av argongas. Delar eller små fragment av provet lösgörs på detta vis från bulken inom ett mycket väl definierat område och förs via gasflödet in i instrumentet för bestämning. Laser Ablation-tekniken möjliggör bestämning av provsammansättning på olika ytavsnitt och djupavsnitt på en fastfas provbulk.
 
Instrumentfabrikat: Cetac laser system
Instrumentansvarig: Sebastien Rauch och Jesper Knutsson
GC-MS för semi-volatila kolväten
Med GC-MS kan man efter att ha gjort en organisk extraktion av ett vatten, jord eller sedimentprov analysera provets innehåll av halvflyktiga organiska ämnen. Instrumentet används främst för analyser av föroreningar som petroleumkolväten, polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och alkylfenoler i vatten, jord och sedimentprover.
 
Instrumentfabrikat: Varian GC 3800 och MS Saturn ion trap 2200
Instrumentansvarig: Ann-Margret Strömvall och Karin Björklund
GC-TCD för gasanalyser
Den här gaskromatografen med termisk konduktivitetsdetektor används för att analysera H2, CH4 och CO2 i gaser.
 
Instrumentfabrikat: Varian 3400
Instrumentansvarig: Oskar Modin
Mikrovågsugn (MARS-5)
Labbmikrovågsugn med programmeringsmöjligheter och styrning på tryck och/eller temperatur i uppslutningsbehållare i syrabeständig teflon.
 
Instrumentfabrikat: CEM MARS 5
Instrumentansvarig: Jesper Knutsson
Total Organic Carbon Analyzer (TOC)
Används för vattenprover av olika slag, vanligtvis för bestämning och totalt organiskt kol eller totalkväve. Instrumentet är försett med platinakatalysator och förbränning av provet sker vid ca 720° C, varvid bildad CO2 detekteras i en NDIR-detektor. Kan användas för mätning av NPOC, TC, IC, TOC och TN.
 
Instrumentfabrikat: Shimadzu
Instrumentansvarig: Oskar Modin och Britt-Marie Wilén
Centrifug
Denna centrifug har en maximal kraft på 4000G och den kan behandla prover upp till 500 ml.
 
Instrumentfabrikat: Sigma 4 -16 levererad av LABEX
Instrumentansvarig: Frank Persson och Karin Karlfeldt Fedje
 
Analysvågar
Känsliga analysvågar som väger med 0.01 mg eller 0.1 mg noggrannhet finns på labbet. Dessa står i ett rum speciellt anpassat för att minimera störningar i form av luftdrag och temperaturväxlingar. Vågarna står på stenfundament för att eliminera att vibrationer fortplantar sig från golvet och stör vägningen.
 
Instrumentfabrikat: Sartorius
Instrumentansvarig: 
Milli-Q (avjoniserat vatten)
Denna apparat levererar rent vatten av högsta renhetsklass. Resistiviteten är >18.2 MΩ och halten organiskt kol < 10 ppb. Detta innebär att vattnet i princip är fritt från joner och lösta ämnen, så som metaller, anjoner och organiskt material.
 
Instrumentfabrikat: Millipore
Instrumentansvarig: 
Högtemperaturugn

Denna ugn kan värmas upp till 1200 ºC och används för inaskning av prover, avbränning av analysutrustning etc.

Instrumentfabrikat: Carbolite furnaces
Instrumentansvarig: 

Hydraulikrännor
På labbet finns även två rännor för hydraulikförsök. De används främst i undervisningen där olika strömningsfenomen kan studeras. Rännorna är ca 6 meter långa.
 
Instrumentfabrikat: Armfield
Instrumentansvarig: Mia Bondelind och Thomas Pettersson
 
Automatiska vattenprovtagare ISCO 3700/6700/6712
Vi har tre provtagare som kan programmeras för att ta tidsstyrda, nederbördsstyrda eller flödesstyrda prover.  ISCO 3700 är en kompaktmodell som har 24 st plastflaskor på 0,5 liter. ISCO 6700 och 6712 är två provtagare i normalstorlek som vardera kan utrustas med 24 st plastflaskor på 1,0 liter styck eller 12 st. glasflaskor på 0,9 liter styck. Till provtagarna kan kopplas flödesmätare, v-h mätare (för rördimensioner ca 300 mm – 1000 mm) eller bubbelrörsmätare med v-skibordsinsats (för rördimensioner ca 100-200 mm). Även nederbördsmätare kan kopplas till provtagarna. Provtagarna kan drivas med 220 V AC eller 12 V DC (vanliga bilbatterier i t.ex. skogsmark eller där ingen el finns framdragen).
Alla provtagare är utrustade med loggar för lagring av data, samt uppringbart modem för on-line dataöverföring.
 
Instrumentansvarig: Thomas Pettersson och Ekaterina Sokolova
Spektrofotometer
Laboratoriet förfogar över två spektrofotometrar, en äldre (ATI UNICAM) samt en Shimadzu
  1. Spektrofotometer med D2/Tungsten lampa och som klarar våglängder mellan 190,0 och 1096,0 nm.
    Fabrikat: ATI UNICAM
  2. Spektrofotometer med UV-VIS lampa med dubbelstråle och en bandbredd på 1 nm och som klarar våglängder mellan 190 och 1100 nm.
Instrumentansvarig: Britt-Marie Wilén och Frank Persson
Partikelräknare
Partikelräknare som kan mäta antalet partiklar i vattenfas samt dess storlek (medeldiameter) i ett intervall 1-300 μm. Mätning sker genom ljusblockering.
 
Instrumentfabrikat: MetOne
Instrumentansvarig: Jesper Knutsson
SPE och Soxhlet för organiska extraktioner
För analyser av organiska ämnen i vatten har vi utrustning för organiska extraktionsmetoder som solid phase extraktion (SPE) för kolonner eller diskar. För analyser av organiska ämnen i jord, sediment och material använder vi soxhlet extraktioner med lösningsmedel.
 
Ansvarig för utrustning: Ann-Margret Strömvall och Yuliya Kalmykova
Utrustning för sorptions- och laktester 
Vi har utrustning för att utföra sorptions- och laktester både vid laboratorium och i fält, dessa tester kan utföras i både batch, kolonn och större pilotkolonner.
 
Ansvarig för utrustning: Yuliya Kalmykova och Ann-Margret Strömvall
Fältutrustning och fältmetoder
För övrigt har vi provtagare för vatten och sediment, fältinstrument för enklare mätningar och analyser, Hachinstrument och Hannametoder för kemiska analyser i fält
 
Ansvarig för utrustning: Jesper Knutsson 
 
Labskalereaktorer i plexiglas
Vi har 5 stycken kolonnreaktorer om vardera 3 liter (höjd 120 cm; Ø 6 cm) utrustade med inlopp, utlopp samt luftningsutrustning från botten. Kolonnerna är utrustade med peristaltiska pumpar för in- och utflöde (Heidolph) samt liten doseringspump med tre kanaler (Watson-Marlow). Tre kylskåp finns i anslutning till reaktorerna för förvaring av inflöde i form av avloppsvatten eller dylikt. Reaktorerna är kopplade till datalogger för pH-sensorer (Picotech) som i sin tur är kopplade till en dator för databearbetning.
 
Ansvarig för utrustning: Britt-Marie Wilén och Enikö Szabo
Utrustning för syrgasmätning
Vi förfogar över tre syrgasmätare anpassade för mätning i avloppsvatten (Cerlic) med tillhörande kontrollenhet (BB2 ).
 
Ansvarig för instrument: Britt-Marie Wilén och Enikö Szabo
 ​

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.