Avdelningen för byggnadsteknologi

Avdelningen för byggnadsteknologi kopplar samman kunskaperna från Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Grundläggande byggnadsfysik, Hållbart byggande och Infrastrukturfysik. Byggnadsindustrin representerar en av de största och viktigaste industrierna, och kostnader kopplade till boendet utgör den enskilt största utgiften för en vanlig familj. En tredjedel av den svenska energikonsumtionen används för uppvärmning av bostäder och offentliga byggnader.
 
Både i Sverige och i omvärlden växer kraven på enkla och beständiga lösningar i utformningen av byggnader, med målsättning att ge god miljö med hög standard och med ett minimalt resursutnyttjande vid byggande och förvaltning. Detta är också målet för de fem forskargrupperna på Byggnadsteknologi: Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Grundläggande byggnadsfysik, Hållbart byggande och Infrastrukturfysik.
 
Inom forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering studeras klimatskalets funktion och tillstånd. Med klimatskalet avses byggnadsdelar såsom väggar, tak och grunder, vilka utgör gränsen mellan inne- och uteklimat. En väldesignad byggnad ur byggnadsfysikalisk synpunkt är nödvändigt för att skapa energieffektiva och sunda byggnader.

Inom forskargruppen Byggnadsmaterial arbetar man huvudsakligen med cement- och träbaserade byggnadsmaterial och ytskikt på sådana material. Ett huvudområde är ett materialvetenskapligt angreppssätt på transportegenskaper för vätska, gas, joner och fukt i porösa material. Andra viktiga områden är olika materials beständighet och livslängd. Forskningen siktar både till att förbättra befintliga byggnadsmaterial och konstruktioner, och till att skapa nya material och materialkombinationer.

Forskargruppen Grundläggande byggnadsfysik

Forskargruppen Hållbart byggande fokuserar på verktyg och strategier för att förbättra hållbarhet och funktion hos byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer. Forskningsområdet omfattar exempelvis miljövärderingssystem, livscykelanalys (ekologisk och ekonomisk), och simulering och visualisering av byggbeståndet.

Forskargruppen Infrastrukturfysik

Utbildning

Avdelningen undervisar inom ovanstående område i främst sju program: Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör,  Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik, Arkitektur och teknik samt Arkitekturprogrammet och masterprogrammen Structural Engineering and Building Technology samt Design for Sustainable Development.
 

Läs mer om vår forskning

Publicerad: on 20 mar 2013. Ändrad: ti 24 apr 2018