Täta och gröna städer

Tillgänglighet till grönytor i GöteborgTillgänglighet till grönytor i Göteborg. Illustration: Meta Berghauser Pont, Chalmers Arkitektur
 

Vikten av gröna kopplingar

Politiker, arkitekter och forskare har anammat högre täthet för att utveckla städer på ett mer hållbart sätt med god kollektivtrafik och en ’urban buzz’ med service på nära avstånd till alla. Det finns dock en baksida till denna förtätning där särskilt grönområden är hotade. De försvinner och blir mer fragmenterade vilket gör staden till en mer fientlig plats att leva i för många olika arter. Därför är det av stor vikt att planera för smarta grönstrukturen när staden förtätas. Forskningsprojektet som presenteras här jobbar just med detta.
 
När man studerar grönområden och rollen de kan spela för både människor och andra arter i städer, är två aspekter särskilt viktiga: kvaliteten på grönområdena och kopplingarna mellan dem. Det senare är särskilt viktigt när grönområden är mycket splittrade, vilket är fallet i städer. Vi är väl rustade när det gäller kvaliteten på grönområden. Vi vet vilken yta som ger oss vilka tjänster och vi har planeringsverktyg för att reglera det. Receptet är enkelt och okomplicerat: intensifiera och diversifiera det gröna så att det levererar en mångfald av tjänster från pollinering till vattenreglering och rekreation. Även byggnaders tak och fasader kan och bör användas.
 
Vi vet mycket mindre när det kommer till kopplingar mellan grönområdena. Vad vi vet är att det är av stor betydelse för överlevnaden av fåglar, insekter och andra arter. Små gröna områden är känsliga för störningar och det visar sig att till exempel få olika arter bin förekommer i sådana isolerade grönområden. Istället för att tänka i enstaka lösningar i form av ett grönt tak eller en park måste vi börja utveckla en sammanhållen grönstruktur. Ett grönt tak eller en grön gård kan plötsligt spela en nyckelroll genom att koppla två större parker som ligger relativt långt från varandra.
 
Detta forskningsprojekt, ett samarbete mellan Chalmers, SLU och Beijerinstitutet, kommer att bidra till ökad kunskap om gröna kopplingar och utvecklingen av ett nytt planeringsverktyg. På det sättet kan stadens förtätning även bidra till en förbättrad grönstruktur som förbinder stadens grönområden till det omgivande landskapet. Först då kan vi tala om hållbara städer som är både gröna och täta.

Publicerad: fr 27 maj 2016.