Pollinering i staden

Koloniträdgårdar vid Stockholms Universitet

Koloniträdgårdar vid Stockholms Universitet. Foto Stephan Barthel, HIG/SRC


Varför behöver vi jobba med staden?

Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 procent av våra viktigaste skördar behöver pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt.

Ny forskning visar att bin och andra pollinerande insekter frodas i städer i lika stor utsträckning som i jordbrukslandskapet och i våra naturreservat. Faktum är att en färsk stor brittisk vetenskaplig undersökning visade att områden nära intensivt förvaltade jordbruksområden uppvisade den största förlusten av pollinatörer.

Urbana områden, med sina parker, trädgårdar och kyrkogårdar, kan erbjuda bin och andra pollinatörer ett brett utbud av mat och boplatser över långa tidsperioder. Att förvalta städer för att gynna pollinatörer är än mer viktigt i dessa dagar, då vi genom att förse bin med mat och boplatser samtidigt ser till att göra staden mer resilient och hälsosam för oss människor. Träd till exempel, förutom att de ofta utgör en huvudkälla för mat till våra pollinatörer, suger även upp överflödigt regnvatten (minskar risken för översvämningar), lagrar kol, renar luften och sänker temperaturen under heta sommardagar (minskar risken för negativa hälsoeffekter i samband med höga temperaturer).

Andra åtgärder som kan tas för att stödja pollinatörer i staden kan till exempel vara att bevara ängar med vilda blommor, lämna gräsytor oklippta och uppmuntra bekämpningsmedelsfri urban odling. Till och med den så kallade “gråa infrastrukturen”, det vill säga byggnader, kan användas för att stödja olika typer av ekosystemtjänster i staden genom att exempelvis utgöra underlag för konstruktionen av gröna tak och väggar på strategiska platser.

Genom att tänka på städer som sociala-ekologiska system och medvetet börja integrera ekosystemtjänster i stadsplaneringen får vi ett kraftfullt verktyg för att bygga hälsosamma, hållbara och resilienta städer. Med 700 000 nya bostäder som skall byggas inom en mycket snar framtid så är detta en chans vi helt enkelt inte får missa!

Publicerad: fr 27 maj 2016.