Park design och hur den växer fram

​För att koppla parken till dess tema är parkens element gestaltade i formen av en hexagon, som är starkt associerad med bin och vaxkakor. Hexagonen är också en vanligt förekommande form i naturen. Genom att placera flera hexagoner på varandra i varierande nivåer byggs olika samhällen i parken upp och fungerar som planteringskärl, sittplats, gångyta eller vattenkärl. Varje stapel av hexagoner symboliserar kvarter med gröna väggar, tak och gårdar som förstärker och binder ihop stadens gröna platser. Mellanrummet utgörs av hexagoner fyllda med grått gummi som symboliserar stadens hårdgjorda ytor och fungerar som gångyta för besökare och symboliserar monokulturer som förhindrar goda kopplingar.
 
De olika planteringskärlen skapar en mosaik av växter, vatten och material som är essentiella för pollinatörer. Så kallade dragväxter, de växter bina hämtar nektar eller pollen från, har planterats. En variation i blomningstider har valts för gynna olika pollinatörer över säsongen och för att bidra till biologisk mångfald. De flesta arterna är inhemska.
 
Kopplingarna mellan de gröna ytorna i staden, konnektiviteten är oerhört viktig för pollinatörerna. I parkens hörn pekar skyltar mot de närmsta parkerna, Trädgårdsföreningen, Näckrosdammen, Vasaparken och Heden. Inte alla är lika lätt tillgängliga för bin som besöker vår park. Vissa är för långt borta medan 
andra är svåra att nå på grund av barriärer som vägar
och byggnader. I de här parkerna finns små satellitplatser utplacerade som uppmärksammar besökare om vilka grönytor pop-up parken är kopplad till.
 
Stig in i vår park och upplev hur den blir grönare vart efter sommaren går. Under parkens utställningstid kommer nya staplar av hexagoner tillföras för att gradvis förbättra kopplingen mellan de olika samhällena inom parken. Under denna tid kommer även växter, örter och klätterväxter växa till sig och ytterligare minska mellanrummet.
 
Efter avetablering kommer parkens element återanvändas av C/O City och flyttas först till Jönköping där den kommer att stå resterande del av säsongen och sedan till Stockholm och Malmö där den kommer att byggas upp nästa sommar.
 
Bildtext: Göteborgarna bjuds in till att plantera växter i planteringskärlen som tillkommer under sommaren. Illustration: Martin Allik, Mareld Landskapsarkitekter.

Publicerad: fr 27 maj 2016.