​​​

Forskning vid arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik består av de tidigare institutionerna Arkitektur respektive Bygg- och miljöteknik. Institutionen representerar ett brett kunskapsteoretiskt fält som sträcker sig från ingenjörsvetenskap över samhällsvetenskap till humaniora och designbaserad, konstnärlig forskning. Dessa olika perspektiv möjliggör en stark tvärvetenskaplig utveckling inom området och en bredare diskussion om olika aspekter av hållbarhet. Tillsammans blir vi en komplett miljö inom arkitektur- och samhällsbyggnadsområdet, väl rustade för att ta oss an gemensamma utmaningar i strävan mot ett hållbart samhälle.

I menyn kan du klicka dig vidare och läsa mer om våra forskningsområden, våra publikationer och forskningsresurser och om de projekt som institutionen är delaktig i. 


Våra forskningsprofiler återspeglas även i vår forskarutbildning och i våra internationella masterprogram. Forskarutbildning bedrivs inom forskarskolorna. Vi lägger stor vikt vid forskningssamverkan samt att föra ut våra resultat till det omgivande samhället. Genom en aktiv medverkan i flera av Chalmers styrkeområden, bidrar vi till visionen om en hållbar framtid. Vår forskning relaterar till flera av Chalmers styrkeområden, som Transport, Energi, Produktion och Materialvetenskap.


Forskningsprojekt

 

Forskarutbildning

Forskarutbildning på Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 

Disputationer och licentiatseminarier

 

Styrkeområden

 

Forskning inom arkitekturområdet

Arkitekturforskning har bedrivits på Chalmers sedan 1960-talet. Arkitektur är i sig ett område som spänner över ett brett fält av olika ämnen och kunskapsområden, från teknik och samhällsvetenskap till konst och humaniora. Arkitekturens specifika kunskapsbildning och kunskapsförmedling sker dessutom ofta genom praktiskt och gestaltande arbete, där sammanvägning av många perspektiv prövas och utvärderas. Detta innebär att vi ofta i våra forskningsprojekt, och i vår undervisning, arbetar ämnesöverskridande, interdisciplinärt och i samverkan med praktiken.

Arkitekturforskningens metoder har en mycket stor bredd och innefattar såväl etablerade kvantitativa och kvalitativa metoder från natur-, samhällsvetenskap och humaniora som mer nyligen utvecklad metodik inom konstnärlig och transdisciplinär, praktik-baserad forskning. Institutionens forskning bedrivs med stöd av hela bredden av etablerad metodik, och vi är aktiva i att vidareutveckla design-, praktik-baserad och konstnärlig forskningsmetodik samt att artikulera arkitekturens och arkitektpraktikens specifika kunskapsformer.

Institutionen har tre avdelningar för forskning och utbildning inom arkitekturämnet:

Avdelningen Arkitekturens teori och metod har sin forskning och ämnesdjup inriktat mot arkitekturens teknik, arkitekturens verktyg, arkitekturmetodik för praktik och forskning, samt mot arkitekturens teori och historia.

Inom avdelningen Byggnadsdesign är forskningen och ämnesdjupet särskilt inriktat mot vårdens arkitektur, boendets arkitektur, och byggnadsgestaltning med fokus på teknik och hållbarhetsaspekter.

Avdelningen Stadsbyggnads forskning är inriktad mot urbaniseringens konsekvenser kring såväl hållbar förtätning som regional utveckling, mot infrastrukturens betydelse för stadslandskapet, samt mot urbanmorfologi (läran om stadens form).

 

Forskning inom området samhällsbyggnadsteknik

För att få ett hållbart samhälle är framgångsrik forskning inom byggande och drift av hus och infrastruktur en mycket viktig faktor, då denna sektor står för hela 40 procent av samhällets energi- och materialbehov. Forskningen inom området för samhällsbyggnadsteknik analyserar och löser problem som är kopplade till samspelet i samhället mellan tekniska lösningar, människa och natur.

Vi profilerar forskningen genom att fokusera på hållbart byggande av hus, anläggningar och infrastruktur.  Forskningsfrågorna berör säkerhet och hälsa, resurs- och energieffektivitet, tillförlitlighet för teknisk funktion och management i byggprocessen. I forskningen är metoderna främst experimentella studier, fältstudier, fallstudier och utveckling av teoretiska modeller. Vi testar förutsägelsemodeller genom att jämföra med verkliga försök.

Institutionen har sju avdelningar för forskning och utbildning inom samhällsbyggnadsteknik

 

​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.