Riktlinjer

Nya Riktlinjer för Centrum för Byggnadskultur

 
Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige, CfB, är en nätverksgruppering, knuten till Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad. Organisationen består av en ideellt arbetande styrelse och cirka 265 medlemmar.
 
Centrum för Byggnadskultur har en viktig roll att spela som kunskapsbärare i den offentliga debatten om arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i allmänhet och utgör en viktig tillgång för styrkeområdet, som stöttar CfB med en basfinansiering. Syfte och program för verksamheten vid Centrum för byggnadskultur ligger fast enligt riktlinjer från 1974​ och har förtydligats i Programförklaringen​​.
 
Dock innebär förändring av organisation och förvaltning under de 40 år som gått sen bildandet av CfB, nya formuleringar kring Organisation och förvaltning - se nedan.
 

Organisation och förvaltning

Centrum for byggnadskultur består av en styrelse och en rådgivande församling (medlemmarna).
 
STYRELSE
Styrelsen är dess beslutande organ. Den består av ordförande, vice ordförande och åtta övriga ledamöter. Styrelsen utses för högst tre år i sänder av Chalmers Arkitektur, efter förslag av den rådgivande församlingen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
 
Styrelsen skall
•    utarbeta verksamhetsplan,
•    använda ekonomiska medel enligt intentioner i överenskommelsen med styrkeområde samhällsbyggnad,
•    utarbeta årlig verksamhetsberättelse vilken skall inges till Chalmers och framläggas för den rådgivande församlingen,
•    samt i övrigt vidta de åtgärder som gagnar Centrum for byggnadskulturs syften.
 
Institutionen för arkitektur utser kontaktperson/kommunikatör för Centrum för byggnadskultur. 
 
RÅDGIVANDE FÖRSAMLING
Den rådgivande församlingen är styrelsens rådgivande organ. Den utgörs av samtliga Centrums medlemmar.  Som medlem kan antas envar person eller organisation som vill stödja verksamheten vid Centrum for byggnadskultur. Medlem antas av styrelsen. Den rådgivande församlingen sammanträder minst en gång om året. Styrelsens ordförande utfärdar kallelse. Mötet utser inom sig ordförande för [års]mötet.
 
UPPLÖSNING AV CENTRUM
För beslut om Centrums upplösning fordras beslut av prefekt vid Institutionen för arkitektur i samråd med styrkeområdesledaren för Styrkeområde samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola.

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: on 09 okt 2019