Programförklaring

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige är en organisation knuten till Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad som vill främja byggnadskulturens utveckling. Organisationen består av en ideellt arbetande styrelse och har cirka 265 medlemmar. 

Bakgrund:

CfB bildades 1975 mitt i 70-talets stora rivningsvåg. Stadsdelar med landshövdingehus som Masthugget, Majorna, Olskroken, Landala, Annedal och större delen av Haga totalsanerades. I och med detta uppstod ett starkt behov av att skapa en plattform för gemensamma samtal och aktioner, som skulle vara öppen för forskare, professionella i byggbranschen, politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet.

CfB har därefter varit verksamma på en mängd olika sätt; genom opinionsbildning, pilotprojekt för varsam ombyggnad, fortbildningskurser i ombyggnad och restaurering, arrangör av kurser och konferenser kring aktuella frågor riktade till professionella, folkbildning i aktuella frågor för allmänheten, forskningsprojekt och konsultuppdrag i bland annat förortsfrågor samt remissinstans för stadsbyggnadskontoret.

Syfte: 

För CfB är samverkan och kunskapsutbyte viktiga förutsättningar för att skapa en kvalitativ utveckling av byggnadskulturen. Därför bottnar alla insatser i viljan att skapa en växelverkan mellan olika verksamheter, aktörer och kunskapsområden. Den tvärvetenskapliga inriktningen har varit stark från starten 1975 fram till idag.

CfB vill vara en dörröppnare för olika grupper till både aktuella frågor och platser.  Detta kan göras genom att verka för breda arrangemang som belyser olika inriktningar och perspektiv. Ett sätt att göra det på, som blivit en av CfB:s specialiteter, är att arrangera visningar av byggnader och stadsmiljöer. Andra sätt är seminarier, politikerpaneler och stadsvandringar. 

Det finns nya utmaningar när det gäller vilka grupper vi når ut till, exempelvis till nya svenskar, invånare i regionen och yngre medborgare. Inom regionen finns en mängd olika identiteter och möjlig lokal utveckling. CfB vill stimulera alla grupper att delta i stadsbyggandet och utvecklingen av den egna staden eller bygden. – Hur byggs vår miljö? Hur förvaltas den? Vilka är problemen? Vilka är möjligheterna? Hur har platsen utvecklats över tid? Varför utvecklades den på detta sätt, och vad kan vi ta med oss in i framtiden? Genom att stimulera till reflektion kring dessa frågor vill CfB bidra till en hållbar demokratisk utveckling av byggnadskulturen.

CfB:s styrelse utgörs av professionella, som på olika sätt är verksamma inom kunskapsfältet. Detta i sig innebär att vi har en förmåga att identifiera och se mönster och riktningar. Genom att vi har denna inblick kan vi vara en kraft som både belyser stadsutvecklingen och arkitekturutvecklingen och påverkar den genom kritisk reflektion i aktuella frågor.


Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: må 07 okt 2019