Politikerpanel: Hög exploatering och livet mellan husen

I centrala Göteborg planeras stora förtätningsprojekt under de kommande åren. I ett samarrangemang med Stadsmuseet lyfts frågor om hur täthet i de nya planerna påverkar möjligheten för ett hållbart stadsliv. Finns det en gräns där andra mål som barnperspektivet och ett jämlikt Göteborg blir lidande? De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna.

Medverkande politiker fr.v.

Cecilia Dalman Eek (S) ordförande park och naturnämnden
Anna Sibinska (MP) ordförande sdn Centrum
Ulf Kamne (MP) ordförande byggnadsnämnden
Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden
Mariya Voyvodova (S) ordförande kulturnämnden
 
Claes Caldenby inledde samtalet med att berätta om bakgrunden till dagens paneldebatt, debattartikeln "Upprepa inte 1960-talets misslyckade exploateringar", där de tre stadsbyggnadsförslagen Karlatornet, Centralenområdet och Masthuggskajen diskuterades.

Panelen fick svara på den inledande frågan:
Vad i dagens Göteborg tycker ni är ett uttryck för det hållbara Göteborg?
 
Debatten fortsatte med följande frågor:
  1. På vilket sätt ser ni från er nämnds perspektiv att dessa projekt bidrar till ett socialt hållbart Göteborg? Vem föreställer ni er ska bo och arbeta i dessa nya stadsmiljöer?
  2. Hur påverkas de som redan bor och verkar i områdena, exempelvis runt Järntorget? Hur påverkas andra delar av staden?
  3. Hur tas hänsyn till barnperspektivet i förslagen?
  4. Det finns uppenbarligen ett starkt tryck på byggande i centrala Göteborg just nu. Hur ser ni på avvägningar mellan exploatörerna och allmänintresset i stadsbyggandet?
  5. KarlatornetPå vilket sätt kommer Göteborgs identitet som stad att påverkas av de exempel vi lyft fram?
Slutligen fick publiken ställa frågor till politikerna.
 

Moderatorer:

Ylva Berglund, Stadsmuseet
Vanja Larberg, ordförande i Centrum för Byggnadskultur
Claes Caldenby, professor emeritus, Chalmers Arkitektur
 
Centralenområdet
ARRANGÖRER: GÖTEBORGS STADSMUSEUM, CENTRUM FÖR BYGGNADSKULTUR, GÖTEBORGS STAD, S2020 (SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING, GÖTEBORGS STAD), MISTRA URBAN FUTURES, (CENTRUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING), GR (GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND), GÖTEBORGS
UNIVERSITET (CENTRUM FÖR URBANA STUDIER) & CHALMERS (ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD).
 

Angående politikerpanelen på onsdagens mellanrum
(Blogg Mellanrum, Stadsmuseet)
 
 
 

Publicerad: ti 05 jan 2016. Ändrad: fr 09 feb 2018