Aktiviteter 2011

 

​Med eller utan stadsarkitekt så både planeras och byggs det en hel del i Göteborg just nu.

I Göteborgs centrum, på gamla posthusets gård reser sig nu ett för stadens förhållanden högt hus som en del av ett nytt hotell. Kanske en symbol för ett expanderande Göteborg men också en byggnad som genom sin placering, storlek och form gör att området kring Brunnsparken och stora hamnkanalen rent fysiskt upplevs som mindre.
Staden har fört diskussioner med intressenter som önskat placera en av Svenska Amerikalinjens stolta fartyg - MS Kungsholm - som ett flytande hotell vid kaj i Göteborg. Båten är en storartad symbol för en viktig epok i Göteborg och har i sig potential att bli ett intresseväckande hotell. Staden har inte förmått bereda en kajplats på rimliga villkor varför projektet avstannat. Båten stävar vidare – kanske på väg mot en hamnstad med plats för båtar. Ikonbyggnader i all ära men detta kan bara ses som en missad möjlighet.
 
Miljonprogrammets bostadsområden framstår fortsatt som en möjlighet till innovativt tänkande kring hållbart samhällsbygge. Översiktsplanen för Göteborg kopplar greppet för att få ytterområden och innerstad länkade till varandra genom välplacerade utvecklingsområden. På marken är det dock få projekt som tar motsvarande helhetsgrepp som ”Solhusen” i Gårdsten gjorde för över tio år sedan.
 
Göteborgs stad har hittills valt att behålla relativt mycket av sina allmännyttiga bostäder. I begreppet byggnadskultur får anses ingå även sådana faktorer som under vilka omständigheter byggnader uppförs samt förvaltas varför detta är positivt. Allmännyttan kan med säkerhet kompletteras med andra former av socialt fungerande ägande och förvaltning varför utrymme för kreativitet finns på området. Frågan om vem som bestämmer över byggande och förvaltning är en fråga som vi skall försöka återkomma till under det kommande året.
 
Som vanligt finns en mängd intressanta och viktiga teman för Centrum för Byggnadskultur att arbeta med under det kommande året - både genom offentliga samtal och visningar, liksom genom samverkan med andra organisationer inom området. I början av året medverkade Centrum för Byggnadskultur i seminariet ”Cittaslow” på Urbanum. Teman som ”Vem bestämmer i Göteborg?” och ”Min plats i staden” planerar vi för. Utöver de planerade aktiviteterna finns beredskap att också ta upp aktuella frågor som kommer under året.
 
Jan Aleby
Ordförande

Publicerad: fr 26 jun 2015.