Årsberättelse Arkitektur 2016


Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad av studenter på Chalmers Arkitektur som rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50, utställda på Konstakademin sommaren 2016.


Årsberättelse 2016

Prefekt Fredrik Nilsson

Forskningsavdelningar:
Byggnadsdesign
Stadsbyggnad
Arkitekturens teori och metod

Licentiatexamina: 3
Doktorsexamina: 4
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 31
Refereegranskade konferensbidrag: 18
 
Antal helårsstudenter: 636
Antal anställda: 112
Intäkter (mnkr): 119

Forskning, utbildning och samverkan om stadsbyggnad, vård och boende


Hållbarhet en röd tråd…

Byggande för en hållbar utveckling har de senaste decennierna utmanat arkitekternas roll och kunskapsbas. Fyra lärare och forskare har reflekterat kring ämnet genom att blicka 25 år bakåt på sin undervisning i en artikel som presenterats både på 31th International PLEA (Architecture in (R)evolution) Conference 2015 och på KUL-konferensen på Chalmers i januari 2016.
 
Forskningsgruppen SMoG på Chalmers Arkitektur har visat hur man genom att bygga klokt kan skydda och utveckla ekosystemtjänster som t.ex. pollinering. Men då behövs konkreta och djärva lösningar, som gröna tak, mer grönska insprängd mellan husen och fler möjligheter till stadsodling. Men framförallt behöver vi förstärka ekosystemtjänster genom att skapa bättre eller nya gröna länkar så att gröna gårdar, parker och gator skapar en sammanhållen grönstruktur. Projektet illustrerades i pop up-parken BEE CONNECTED som fanns på Avenyn under sommaren 2016.
 
Nästan alla är överens om att vi måste tänka mer hållbart när det gäller boendet. Men vad vi menar med hållbart kan variera mycket.  Det "hållbara" boendet ifrågasätts av arkitekten Pernilla Hagbert som beskriver hur komplex frågan är i sin avhandling. – För att hitta de bästa lösningarna måste vi våga ifrågasätta våra bilder av vad ett hem är och också se boendet i ett större perspektiv, inte bara se den enskilda byggnaden, säger hon.
 
I en annan studie, "Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder" (Energimyndigheten), ställer sig forskarna frågan om bristande kvalitet är orsak till onödiga ombyggnader och därmed större klimatpåverkan. Studien pekar på att inre underhåll och ombyggnad av bostäder har en betydande klimatpåverkan. Den visar också att många bygger om för att åtgärda vad de upplever som bristande kvalitet på material och utrustning men också för att åtgärda brister i planlösningen.
 

Kvalitet i boendemiljöer

Det nystartade Centrum för boendets arkitektur vill bygga en ny plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Centrumets första bostadsdag hade fokus på bostadsbrist och den stora utmaning Sverige står inför. Det saknas bostäder och det ska byggas mycket, och byggas snabbt. Men det som byggs måste vara hållbart och med högsta kvalitet. Vi måste också diskutera vad som ska byggas och för vem. Forskare i centrumet har under året färdigställt forskarrapporten ”Mer dialog med fler” som behandlar dialogprocesser. I rapporten har Johanna Eriksson undersökt stadsbyggnadsdialogen i Hovås och en pågående dialogprocess i Fixfabriken, Majorna, Göteborg. En vanlig åsikt i bostadsdebatten är att förenklade byggregler kommer få fart på byggandet. Vi talar då om det regelverk som en gång kom till stånd för att säkra kvalitet i bostadens mått och funktioner.
 
Styrkeområde Building Futures tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) från Chalmers deltar i samarbetsprojektet AllAgeHub, som beviljats projektmedel från Vinnova. AllAgeHubs syfte är att främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.
 

Arkitektur och teknik

En ny forskargrupp inom arkitektur och teknik startades 2016 där Chalmers stiftelse satsat pengar på två doktorandtjänster. Det är nu tio år sedan som programmet Arkitektur och Teknik startade på Chalmers, ett program som kan leda till arkitektexamen, civilingenjörsexamen eller både och. Nu bygger vi vidare med forskarutbildning och forskning, säger Karl-Gunnar Olsson som är professor på Avdelningen för arkitekturens teori och metod och programansvarig för Arkitektur och teknik.
 

Studentprojekt och utställningar

Stockholmsutställningen 1930

Stockholmsutställningen 1930 var modernismens genombrott i Sverige och början på en guldålder för svensk arkitektur som uppmärksammats alltmer, också internationellt. Allt revs efter utställningssommaren och dokumentationen i ritningar och foton är knapphändig. Masterstudenter på Chalmers har gjort ett detektivarbete och med stor precision rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50. Modellerna ställdes ut på Konstakademin och samtidigt släpptes en bok om detta projekt utgiven av Arkitektur förlag på både svenska och engelska, Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad / Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930.
 

Arkitektur - Jag har en plan!

Så hette en aktivitet i Experimentverkstaden under Vetenskapsfestivalen. Barnen kunde prova att rita en bostad, de fick rita en plan till en bostad på ett papper och sedan, genom att planen projicerades på golvet, fick de möjlighet att "gå in" i sin egen plan och testa hur den kändes att vara i.

Temporary Housing

Temporary Housing är ämnet för en masterstudio där 40 studenter arbetar med fokus på bostäder för bland annat flyktingar. Studenterna, en internationell mix av nationaliteter, arbetar med frågeställningar som - vad är en flyktingbostad, - vilka är det som väljer att fly just till Sverige, - vilka är deras drömmar och visioner? Studenterna studerar även hur vi i
Sverige historiskt har löst boende och integration för flyktingar och immigranter och hur detta påverkat BNP och samhället i stort.
 En bra bostad är en rättighet för alla medborgare och det är förstås särskilt viktigt för de som flytt från krig och annat elände, menar professor Ola Nylander som tillsammans med Anna Braide Eriksson, Björn Gross, Jonas Carlsson och Hanna Morichetto är de lärare som jobbat med projektet.
 

Framtidens förvaring

Framtidens förvaring presenterades av chalmersstudenter i HSB Living Lab. I masterstudion Material & Detail på Chalmers Arkitektur hösten 2016 adresseras hur framtidens ytsmarta boenden ställer nya krav på förvaringslösningar. Genom ett samarbete med HSB Living Lab och Smart Storage Project har studion utformat visioner om hur framtidens förvaring kan se ut. Studenterna har också arbetat fram konkreta förslag på hur dessa visioner kan ta fysisk form. Studion har valt att arbeta med två olika material; återvunnen PETG-plast och mycel. Plastarken formas genom s.k. Single Point Incremental sheet Forming (SPIF) där en robot används för att stegvis deformera plast, utan att addera någon värme. För att ge konstruktionen styvhet och massa odlas mycel, den vegetativa delen hos svampar, i den formade plasten. Ett stort fokus i arbetet har varit hur digital geometri omvandlas när den appliceras på fysiska material. Studenterna har genom en tävling valt ut tre experimentella förvaringsprototyper som nu ska realiseras i full skala. Dessa kommer att ställas ut på HSB Living Lab tillsammans med alla tävlingsförslag samt en framställning av den research som gjorts i studion vad gäller plastformning och odling av mycel.
 

Material & Detail studio internationellt uppmärksammade

 

Digital Wood - en ny syn på plywood

Arkitektstudenters examensarbete utställt på Svenska Mässan. Trä har länge varit ett vanligt byggmaterial i Sverige, där både skogen och materialet i sig själv har bidragit som en källa för inspiration för många konstnärer och arkitekter. Med moderna digitala teknologier och nya behandlingsmetoder, kan gränserna utvidgas för hur trä kan komma att användas.
 

Låt oss prata om BERGSJÖN och HAMMARKULLEN!

Studenter från Chalmers arkitektskola presenterar sina projektarbeten i Bergsjön och Hammarkullen! Det är masterkursen Design and Planning for Social Inclusion, med 30 studenter från tretton olika länder, som sedan september arbetat med frågor om hur miljonprogrammets områden kan utvecklas med fokus på medborgare, inflyttande, deltagandemetoder, medskapandeprocesser och social hållbarhet. Alla projekt skapades i en nära dialog med olika grupper av lokala aktörer i en kontinuerlig dialog från frågeställningen till och med själva utvecklingen av förslag och projektresultat.

 

Arkitekturs årsbok 2016

Årsboken 2016 har två teman: "Arkitekturhistoria" och "Ifrågasättande arkitektur". Temana fångar den viktiga växelverkan som är grunden till skapande av arkitektur: respekt för historien och ifrågasättande inför framtiden. Läs mer och ladda ner årsboken 2016 här.

 

Aha-festivalen

Aha-festivalen är en gränsöverskridande och internationell festival med en mix av konst och vetenskap, efter en idé som föddes under en poesikväll på Chalmers. Den första Aha-festivalen arrangerades 2014 av institutionen för arkitektur. I höstas var det dags för den tredje upplagan som presenterades i samarbete med institutionen för fysik.
 

Debatt och artiklar

Stipendier och tävlingsvinster till studenter

Befordringar och installationer

 
 

Doktorsavhandlingar

 

Licentiatuppsatser

 

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.