Organisation

Vetenskapens kommunikation och lärande  bildades 1 maj 2017 när Chalmers bibliotek, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Fackspråk och kommunikation samt forskarutbildningskurserna inom Generic and Transferable Skills slogs samman. Vår verksamhet förbereder studenter och forskare för ett livslångt lärande, ett föränderligt arbetsliv, hög anställningsbarhet och god förmåga att nyttiggöra kunskap inom och utanför akademin.

I vårt uppdrag ligger att bedriva Chalmers biblioteksverksamhet i enlighet med kraven i bibliotekslagen på ett offentligt forskningsbibliotek. CLS ansvarar därför för frågor rörande Open Access och scientometri/bibliometri.

I vårt uppdrag ligger även att fungera som ett pedagogiskt nav och drivkraft på Chalmers. Via gemensam kunskapsbildning och meritering utvecklas ett akademiskt lärarskap som genomsyras av ett reflekterande arbetssätt och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Sidansvarig Publicerad: ti 25 sep 2018.