Praktiknära skolforskning

Fyra universitet - Göteborgs, Karlstad, Uppsala och Umeå - har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017–2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Chalmers samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret.

Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal där ULF står för Utveckling, Lärande och Forskning.

Läs mer om ULF-avtalet​

Kontaktperson

Om du vill veta mer om Chalmers arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du kontakta Samuel Bengmark.

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.