Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap

Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (Engineering Education Research​, EER) bedriver forskning och utbildning inom högskolepedagogik samt verkar för en ökad kultur av akademiskt lärarskap inom lärarkollegiet på Chalmers. Avdelningen har även ansvar för ämnesdidaktik och de verksamhetsförlagda kurserna på masterprogrammet Lärande och Ledarskap.

Den största delen av EER:s verksamhet är ett uppdrag från vicerektor för utbildning och livslångt lärande som lyder:

- erbjuda fortbildning i högskolepedagogik, ett högskolepedagogiskt diplom om 15 hp behörighetsgivande kurser i enlighet med SUHF’s rekommenderande riktlinjer för undervisande personal vid universitet och högskolor.

- verka för en kultur av akademiskt lärarskap, vilket innebär att Chalmers lärare, efter förmåga och resurser, med stöd av EER och baserat på en vetenskaplig grund, utvecklar och utvärderar sin undervisning genom reflektion över sin lärargärning

- bistå med vetenskaplig expertis vid ett antal Chalmersövergripande initiativ, såsom genomförande av KUL-konferensen, till juryn för Chalmers pedagogiska pris samt till anställningskommittén inför rekryteringar.

- representera Chalmers i olika högskolepedagogiska sammanhang, exvis pedagogiska konferenser såsom SEFI, CDIO, NU mfl eller inom pedagogiska nätverk såsom NNEER och Nordic5Tech.

Ett mindre uppdrag från vicerektor för forskarutbildning är att erbjuda en kurs inom handledning. Denna kurs är obligatorisk för alla huvudhandledare.

Vår forskning
EER bedriver praktiknära forskning inom högskolepdagogik med avstamp i olika teoretiska perspektiv och metodoliska ansatser. En del av denna forsknings bedrivs i samverkan med lärare på Chalmers. Områden som står i fokus för vår forskning inkluderar lärande för hållbar utveckling, autentiska lärmiljöer samt IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen.

EER handleder en handfull ”tvärdoktorander”, doktorander som (oftast efter lic) väljer att vidga sitt perspektiv och kombinera ingenjörsvetenskaplig forskning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Kontak​t

Malin Kjellberg, avdelningschef

malin.kjellberg@chalmers.se, 0708-464932

Sidansvarig Publicerad: fr 18 maj 2018.