Chalmers maritima simulatorer

​På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Där finns sammanlagt 9 olika simulatorer. Dessa är Full Mission Bridge Simulator, Nautical Operations Studio, Cargo Operations Studio, GMDSS-simulator, Engine Operations Simulator, Bridge Operations Simulator, Scrubber, Maritiman och DP-Simulator.

Förutom simulatorerna i våra lokaler används även flera övningsplattformar där studenterna kan öva livräddning, brandsläckning med mera. Våra simulatorer kommer från företagen Transas och Kongsberg.

​Vi har inte möjlighet att ta emot privatpersoner för visningar i simulatorcentret. Om du är intresserad av att besöka oss är du välkommen då vi har öppet hus på institutionen.


Full Mission Bridge Simulator
I vår bryggsimulator (Full Mission Bridge Simulator) är det möjligt att göra en fullständig simulering av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Manövrering sker i olika väder och miljöer, inklusive i områden med begränsat utrymme. Vår Full Mission Bridge Simulator kan samköras med Sjöfartsverkets bryggsimulator och VTS-simulator, som finns på institutionen. Vi har även en separat navigationssimulator för navigeringsövningar på fartygsbryggor.​

Cargo Operations Studio​
Lasthanteringssimulatorn Cargo Operations Studio utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med hjälp av modern teknik återskapas verkligheten vad avser tekniska gränssnitt för lastning och lossning, resans genomförande och marknad, samt kommunikativa gränssnitt mellan fartyg, operatör, kund och leverantör.​

Vår Nautical Operations Studio (NOS) består av sex stycken "desktop"-fartygsbryggor från Kongsberg, med fyra 24-tumsskärmar, två för visuell vy och nautiska instrument och två som kan startas som radar eller ECDIS. En brygga används som instruktör och på de övriga fem kan instruktörsprogrammet också köras för att bygga eller köra övning lokalt på respektive brygga. Det finns också tio stationer för olika program såsom PORTSIM, SMHI "weather routing", etcetera.​

I vår GMDSS-simulator (Global Maritime Distress and Safety System) skapas möjligheter för de studerande att lära sig hantera all GMDSS-utrustning för ROC- och GOC-utrustade fartyg. Anropsförfarande, nöd- samt säkerhetsprocedurer övas med olika kommunikationsspel. ”Live-anrop” och trafik mot riktiga kustradiostationer via VHF-, MF-, HF- samt satellitsystem görs på våra fartygsradiostationer. Detta ger en större förståelse för hur radiosystemen fungerar i verkligheten, än vad simulerad miljö kan ge. IMO kraven för ROC (Model Course 1.26) och GOC (Model Course 1.25) uppfylls av denna simulator och dess fartygsstationer. Kursutbudet riktar sig till såväl externa kurser som linjeprogrammen. Radiosimulatorn tillverkas av Transas.

Sjöingenjörsstudenterna tillbringar mycket tid här för att träna handhavande av maskinrummets olika system. Simulatorn används även inom andra områden i utbildningen, som till exempel språk, styrteknik, termodynamik och strömningslära med mera.

Vår bryggsimulator från Kongsberg består av fem identiska bryggor. Här hålls kurser i navigation, radarnavigering och antikollisions- navigering med hjälp av ARPA, ECDIS och manövrering. Under kvällstid bemannas den upp till ett par kvällar i veckan under läsperioden av SBST (Student Based Simulator Training).

En scrubber används för att rena fartygsavgaser, framför allt med avseende på svaveloxider (SOX). Genom att scrubba (tvätta) avgaserna i en fin spray av havsvatten minskar utsläppet av försurande svaveloxider till atmosfären. Tvättvattnet är dock mycket surt (ca pH 3, att jämföra med havsvattnets naturliga ca pH 8) och kan innehålla andra föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter. Idag finns inga oberoende studier gjorda på eventuella effekter på havsmiljön vid utsläpp av scrubbervatten.

På Maritiman får Chalmers sjöstudenter känna på hur det är att skruva, köra system med säker drift, lära sig allt om el, lära sig ta hänsyn till miljön med tanke på avgasrening samtidigt som de är ombord på ett gungande fartyg.

Dynamisk positionering (DP) används i hög grad inom Offshore industrin för att kunna genomföra avancerade operationer under längre tid, där det ställs krav på hög positions noggrannhet. Sjöfart och marin teknik har investerat i simulatorer som kommer att användas för träning och simulering inom Dynamisk Positionering (DP), detta för att möta ett ökat intresse från våra studenter samt från näringen.

Sidansvarig Publicerad: to 24 jun 2021.