Tillverkningsteknik

Obs! Ingen ny antagning sker till den här forskarskolan. 


Nya doktorander inom forskningsområdet antas istället till forskarskolan i Produkt- och produktionsutveckling, med inriktning Tillverkningsteknik.

 
Studierektor: Peter Krajnik
Webbadministration: Marcus Folino

Studieplan

(fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604)
(reviderad den 15 november 2008)
(reviderad den 7 januari 2013)

1 Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Vid Chalmers tekniska högskola omfattar ämnet tillverkningsteknik de mentala och fysiska aktiviteterna vid planering och genomförande av tillverkningsfasen i verkstadsindustrin.
Utvecklingen inom materialteknik, datorteknik och ekonomi parad med kunskaper om tillverkningens villkor är grundstenar i verksamheten.
 
Forskningen i ämnet omfattar fundamenta för såväl plastiska och skärande bearbetningsprocesser, funktionsytor samt automatisering av tillverkningens fysiska funktioner såväl som informations- och samordningsfunktioner.
 
Forskarutbildningen i Tillverkningsteknik har till mål att ge meriter för forskarbefattningar inom den industriella tillverkningstekniska sektorn, respektive vid högskolor och forskningsinstitut. Utbildningen utgör även en lämplig bas för andra befattningar inom utveckling och ledning av industriell verksamhet samt för undervisningstjänster.

2 Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

2.1 Behörighetsvillkor

Behörig att antas till forskarutbildning i tillverkningsteknik är den som avlagt civilingenjörsexamen, företrädesvis vid linjerna för Maskinteknik, Automation & mekatronik Elektroteknik, Datorteknik eller Industriell ekonomi. Civilingenjörsexamen från annan utbildningslinje, utländsk examen eller i annan ordning förvärvade motsvarande kunskaper behörighetsprövas från fall till fall.

2.2 Förkunskapskrav

Beroende på den forskarstuderandes utbildningsbakgrund prövas förkunskaperna med avseende på komplettering i ämnen av betydelse för vald forskningsinriktning.

3 Utbildningens uppläggning och inriktning

Utbildningen är uppdelad i två etapper, den första avslutas med licentiatexamen, den därpå följande med doktorsexamen. I övrigt se högskolans ”Studiehandbok för forskarutbildning, Allmän del”.

4 Kurser

Den forskarstuderande väljer lämplig kurskombination i samråd med examinator. Härvid eftersträvas både djup och bredd i utbildningen. Bredden åstadkommes företrädesvis genom deltagande i kurser och seminarier anordnade av nationella forskarskolor eller av institutionen. Djupet fås genom en specialisering inom ett smalare område exempelvis bearbetningsteknik, automatiseringsteknik, simuleringsteknik eller funktionsytor. Ämnets praktiska inriktning medför att en stor vikt läggs vid det egna forskningsarbetet.

Fördjupningskurser som genomgåtts före antagning till forskarutbildning kan tillgodoräknas som doktorandkurser efter godkännande av huvudhandledare och examinator. Den maximala poängsumman som får godkännas är 15 högskolepoäng.

4.1 Obligatoriska kurser

Doktorander, antagna fr.o.m. 1 september 2012, ska tillgodogöra sig 15 högskolepoäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. 9 högskolepoäng ska erhållas före Licentiatexamen. Före disputation ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas.

Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation till baksidan av sin doktorsavhandling.
Därutöver kan tillkomma
Kurser obligatoriska för doktorand ansluten till nationell forskarskola eller motsvarande.

4.2 Valfria kurser

4.2.1 Lärarledda kurser:
  • Finita elementmetodens tillämpning inom plastisk bearbetning 7.5 hp
  • Integrerade tillverkningssystem 7,5 hp
  • Robotsystem 6 hp
  • Short Course in Surface Roughness 3 hp
  • Grundkurs i arbetsorganisation 7,5 hp
4.2.3 Litteraturkurser:
  • Trent: Metal Cutting 7,5 hp
  • Hosford-Caddell: Metal Forming 7,5 hp
  • Whitehouse: Surface Methology Handbook 7,5 hp

5 Forskningsarbete

Se högskolans ”Studiehandbok för forskarutbildning Allmän del”.

6 Fordringar för examen

För licentiatexamen krävs minimum 120 högskolepoäng, 30 högskolepoäng inhämtas i kursdelen och 90 högskolepoäng avser forskningsuppgiften. Den senare redovisas i en licentiatuppsats.
 
För doktorsexamen krävs ytterligare 120 högskolepoäng (sammanlagt 240 hp) varav 30 hp inhämtas i kurser och 90 hp avser forskning. Forskningsuppgiften slutredovisas i en doktorsavhandling.

7 Handledning

Se högskolans ”Studiehandbok för forskarutbildning Allmän del”.

8 Kunskapsprov

Kunskapskontrollens utformning bestämmes av examinator men består vanligen av skriftlig eller muntlig tentamen eller redogörelse vid seminarium.

Sidansvarig Publicerad: to 20 maj 2021.