Termo- och fluiddynamik

Forskarskolan finns vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.
 
Studierektor: Srdjan Sasic

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005–604.
Senast reviderad 2021-06-21, diarienummer M2 2021–0144.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021–08–01.
För doktorander antagna före 2021-07-31 gäller studieplanen med diarienummer M2 2021-0171
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Termo- och Fluiddynamik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Grunden i utbildningen är termodynamik och fluidmekanik, både teoretiska aspekter, såsom turbulensmodellering och flerfasströmning, och tillämpningar i tekniska sammanhang, såsom värmeöverföring, fordonaerodynamik, turbomaskiner och förbränningsmotorer. Syftet med forskarutbildningen är att ge en ingående kunskap i strömningslära, turbulens och värmeöverföring med tillhörande tillämpningar både genom användning av numeriska som experimentella metoder.

2. Utbildningens mål

Examensmål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet
Behörig att antas till forskarutbildning i Termo- och Fluiddynamik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 90 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp.
Kurser
Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet.

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Kurser inom forskarskolan Termo- och Fluiddynamik
På institutionen erbjuds ett antal valfri doktorandkurser:
  • Aero acoustics (7,5 hp)
  • Multiphase flow (7,5 hp)
  • CFD with OpenSource software (7,5 hp)
  • Direct injected gasoline engines (5 hp)
  • Modelling of spray formation, ignition and combustion (5 hp)
  • Turbulent reacting flows (7,5 hp) • Fluid-structure interaction (7,5 hp)
  • LES and DES using an in-house Python code (7,5 hp)
För att främja internationalisering av forskningen kan en doktorand få 1,5 hp för forskningsvistelse utomlands med minst fyra veckors varaktighet och ytterligare 1,5 hp om besöket resulterar i en gemensam ”peer-reviewed” publikation (konferens eller tidskrift). För den internationella forskningsvistelsen skall doktoranden ansöka om finansiering från relevanta källor. Poängen kan räknas som GTS-poäng.  

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Innehållet ska vara av sådan kvalitet att ingående vetenskapliga artiklarna bedöms kunna publiceras i internationella publikationer med referee-bedömning.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Avhandling

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Innehållet ska vara av sådan kvalitet att det bedöms kunna publiceras i internationella publikationer med referee-bedömning.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Examination, licentiatexamen

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Examination, doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Termo- och Fluiddynamik alternativt Filosofie licentiatexamen i Termo- och Fluiddynamik respektive Teknologie doktorsexamen i Termo- och Fluiddynamik alternativt Filosofie doktorsexamen i Termo- och Fluiddynamik.

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Thermo- and Fluid Dynamics alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Thermo- and Fluid Dynamics respektive Degree of Doctor of Philosophy in Thermo- and Fluid Dynamics.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas

7. Övriga anvisningar

Forskarstuderande antagna till forskarskolan Termo-och Fluiddynamik vid institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper kan tillhöra ytterligare någon forskarskola (exempelvis av tvärinstitutionell eller nationell typ).

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2022.