Solid- och strukturmekanik

​Forskarskolan finns vid Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper (M2) och Institutionen för Industri- och materialvetenskap (IMS).

Studierektor: Elena Kabo (M2), Magnus Ekh​ (IMS)

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-28, diarienummer M2 2021-1043.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-09-01.
För doktorander antagna före 2021-08-30 gäller studieplanen med diarienummer TM 2014-0200.​
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till studieplan i forskarskolan Solid- och strukturmekanik från och med 2012 12 18, kan på egen begäran byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

Mekaniska konstruktioner behöver ha verifierad strukturell integritet som lever upp till de ständigt ökande kraven på konstruktioners egenskaper, ekonomi och miljöpåverkan. Effektiva och optimala mekaniska lösningar för en hållbar framtid måste även integreras i system med en hög teknisk komplexitet och anpassas efter ständigt föränderliga industri- och samhällsbehov.

Forskarutbildningsämnet Solid- och strukturmekanik innefattar mekanik, hållfasthetslära och strukturmekanik. Både grundläggande och tillämpad forskning bedrivs inom de olika områdena. Bland tillämpningsområdena kan nämnas järnvägsmekanik, dynamiska system, vindkraftsteknik, kompositmekanik, biomekanik, tillverkningsteknik och strukturella batterier. Tonvikten ligger på teoretisk och numerisk modellering, inklusive beräkningsmetoder, men inkluderar även experimentell verksamhet. Grundläggande forskning omfattar områden som vibrationer och buller, vågutbredning, stelkroppsmekanik, materialmodellering, brottmekanik, utmattning och flerskalig modellering av material. Forskningen innefattar även koppling till regler- och övervakningssystem och relaterar ofta till såväl driftskritiska, som säkerhetsrelaterade komponenter och system. Avancerade numeriska modeller för att beskriva och prediktera strukturrespons, materialbeteenden och olika skadefenomen utvecklas. Resultat från experiment, som utförs i laboratorium och fält, analyseras med bl.a. statistiska metoder och artificiell intelligens.

2. Utbildningens mål

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

I forskarutbildningen läggs stor vikt vid ämnets breda teoretiska och metodiska grunder. Målet för forskarutbildningen inom Solid- och strukturmekanik är dels att ge kvalifikationer för avancerat ingenjörsarbete inom området, dels att ge färdigheter i forskningsmetodik och kompetens för framtida självständig forskning.

3. Behörighetsvillkor och antagning

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till forskarutbildning i Solid- och strukturmekanik är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Forskarutbildningen i Solid- och strukturmekanik är företrädesvis teoretiskt inriktad och förutsätter mycket goda baskunskaper i mekanik, hållfasthetslära och matematik inklusive numeriska metoder.

Relevant utbildningsbakgrund för antagning till forskarskolan är examen på avancerad nivå inom tillämpad mekanik, strukturmekanik, maskinteknik, samhällsbyggnadsteknik, teknisk fysik eller motsvarande.

Antagning

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4. Utbildningens upplägg

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng.

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och licentiatuppsats minst 60 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 75 hp och avhandling minst 165 hp.

Kurser

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet.

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå.

Kurser inom forskarskolan Solid- och strukturmekanik
Obligatoriska kurser
För att säkra kvalitet i forskarutbildningen vid forskarskolan Solid- och strukturmekanik samt möjliggöra för doktorander att undervisa på grund- och mastersnivå skall kurser inom kontinuumsmekanik (7,5 hp), finita elementanalys (7,5 hp), dynamik (7,5 hp) och matematik (7,5 hp) vara avklarade innan licentiatexamen.

Valfria kurser
De valfria kurserna väljs normalt som ämnesspecifika. Här kan kurser på avancerad nivå ingå, företrädesvis från masterprogrammet i Applied Mechanics och kurser i tillämpad matematik. Exempel på valfria doktorandkurser som ges vid institutionerna där forskarskolan finns är:
  • Computational nonlinear mechanics (7,5 hp)
  • Advanced fatigue and fracture analysis (7,5 hp)
  • Contact mechanics (7,5 hp)
  • Analytical mechanics and nonlinear vibrations (7,5 hp)
  • Dynamics of rigid and flexible bodies (7,5 hp)
  • Advanced material mechanics (7,5 hp)
  • Damage and fracture mechanics (7,5 hp)
  • Computational homogenization (7,5 hp)
Även doktorandkurser som ges vid andra institutioner och högskolor kan ingå.

Relevanta kurser genomförda innan antagning till forskarutbildningen kan få tillgodoräknas i forskarutbildningen med maximalt 30 hp. Examinator avgör vilka kurser och hur många poäng som får tillgodoräknas. Ett minimikrav på betyg är ”fyra” eller motsvarande för alla lästa kurser inom masterutbildning eller motsvarande.

Institutionsgemensam introduktionskurs (1,5 hp) rekommenderas för nya doktorander inom forskarskolan. Poängen kan räknas som ”Generic and Transferable Skills” (GTS)-poäng.

För utveckling av pedagogisk kompetens kan undervisande doktorander få institutionsgemensamt stöd i form av en kurs i "Pedagogic support for new PhD students" (1,5 hp, GTS-poäng).

För att främja internationalisering av forskningen kan en doktorand få 1,5 hp för forskningsvistelse utomlands med minst fyra veckors varaktighet och ytterligare 1,5 hp om besöket resulterar i en gemensam ”peer-reviewed” publikation (konferens eller tidskrift). För den internationella forskningsvistelsen skall doktoranden ansöka om finansiering från relevanta källor. Poängen kan räknas som GTS-poäng.

Licentiatuppsats

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Licentiatuppsatsen skall ha sådan kvalitet att dess delar (efter eventuell redigering) kan antas för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. Till det offentligt utlysta licentiatseminariet skall kallas en i ämnet speciellt kunnig diskussionsinledare.

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Doktorsavhandling

En doktorsavhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska.

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, s k ‘kappa’, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna.

Omfattningen på doktorsavhandlingen skall motsvara 3–5 uppsatser som kan publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter med refereeförfarande.

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat.

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

5. Examination

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.
Examination, licentiatexamen
För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.
Examination, doktorsexamen
För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt blivit godkänd på de övriga fordringar som ingår i utbildningen.

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå

6. Examensbenämning

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Solid- och strukturmekanik alternativt Filosofie licentiatexamen i Solid- och strukturmekanik respektive Teknologie doktorsexamen i Solid- och strukturmekanik alternativt Filosofie doktorsexamen i Solid- och strukturmekanik.

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Solid and Structural Mechanics alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Solid and Structural Mechanics respektive Degree of Doctor of Philosophy in Solid and Structural Mechanics.

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen.

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas. 7. Övriga anvisningar Forskarstuderande antagna till forskarskolan Solid- och strukturmekanik kan tillhöra ytterligare någon forskarskola (exempelvis av tvärinstitutionell eller nationell typ).

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2022.