Signaler och system


OBS! INGEN NY ANTAGNING SKER TILL DEN HÄR FORSKARSKOLAN 

Forskarskolan lever vidare, men med nytt namn – Elektroteknik – och några ändringar.


Forskarskolan finns vid institutionen för Elektroteknik.
Studierektor: Jonas Fredriksson

Studieplan​

(fastställd av prorektor den 20 december 2005, diarienummer C2005/1363)
(reviderad den 14 augusti 2007)
(reviderad den 11 oktober 2013)
 

Ämnesbeskrivning och mål för utbildningen

Forskarutbildningen i signaler och system har som mål att ge den studerande grundläggande kunskaper om applikationer, teorier, modeller och systematisk behandling av signaler och system i vid mening. Orientering om aktuella problem och praktiska tillämpningar, med fördjupade insikter om specifika områden och färdigheter i forskningsmetodik ämnar göra den färdigutbildade forskaren värdefull för både industri och akademi,
 
Utbildningen till licentiat syftar till att den ge förmåga att självständigt kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete.
 
Utbildningen till doktor syftar till att ge förmåga att kritiskt och självständigt planlägga, leda, slutföra och presentera forsknings- och utvecklingsarbete.

1 Förkunskapskrav

Behörig att antas till forskarutbildningen i signaler och system är den som avlagt civilingenjörsexamen i elektroteknik eller närbesläktade ämnen. Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 
Studerande med grundexamen från matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande kan antas till forskarutbildningen i signaler och system. Behörighetstest kan förekomma.

2 Utbildningens uppläggning

Forskarskolan i signaler och system examinerar studenterna i två steg, licentiatexamen och doktorsexamen. Omfattningen av forskarutbildning anges enligt ett poängsystem, där heltidsarbete under en vecka motsvarar 1,5 högskolepoäng. Licentiatutbildningen omfattar totalt 120 högskolepoäng och doktorsutbildningen totalt 240 högskolepoäng. Detta motsvarar 2 respektive 4 års heltidsstudier. Doktorsexamen kan erhållas utan att licentiatexamen erhållits. Viceprefekt för forskarutbildningen beviljar denna dispens.
 
Forskarutbildningen består av
  • förberedande kurser (om nödvändigt);
  • obligatoriska kurser;
  • allmänna kurser;
  • individuella studier;
  • deltagande i seminarieverksamhet och gästföreläsningar;
  • vetenskapligt arbete ledande till en vetenskaplig avhandling.
Undervisningen i forskarskolan består av handledning, föreläsningar och seminarier. Den studerande ska delta i den vetenskapliga aktiviteten genom att närvara vid seminarier och gästföreläsningar, även om dessa inte direkt anknyter till någon del av studierna. Varje studerande ska presentera resultaten av sitt vetenskapliga arbete vid åtminstone ett seminarium per år. Dessutom krävs deltagande vid S2's årliga arbetsmöte (S2 Workshop).

3 Särskilda inriktningar

Inom forskarskolan finns följande inriktningar:
  • Antenner
  • Kommunikationssystem
  • Medicinsk teknik
  • Reglerteknik och automation

4 Kurser

Den forskarstuderande väljer lämplig kurskombination i samråd med examinatorn och huvudhandledaren. Härvid ska eftersträvas både djup och bredd i utbildningen.

4.1 Förberedande kurser

Studenter från discipliner som inte är direkt relaterade till forskarskolans ämnesområde kan behöva läsa förberedande kurser. Typiskt är detta kurser från civilingenjörsutbildningens högre årskurs. Examinatorn och huvudhandledaren bestämmer tillsammans med studenten om sådana kurser behövs, och i så fall vilka.

4.2 Obligatoriska kurser

Doktorander, antagna fr.o.m. 1 september 2012, ska tillgodogöra sig 15 högskole-poäng inom området Generic and Transferable Skills under doktorandtiden. 9 högskolepoäng ska erhållas före licentiatexamen. Före doktorsexamen ska ytterligare 6 högskolepoäng erhållas.
 
Utöver kurspaketet Generic and Transferable Skills ska doktoranden också delta i en introduktionsdag för doktorander (senast före licentiatexamen), genomföra en muntlig populärvetenskaplig presentation före disputation samt skriva en populärvetenskaplig presentation på baksidan av sin doktorsavhandling.

Kurspoängen räknas som del i studentens totala kurspoäng. Eventuellt undantag beviljas av Chalmers prorektor.
 
För forskarstuderanden som också är inskrivna vid annan forskarskola får den forskarskolans eventuella obligatoriska kurser räknas som del i den forskar-studerandes totala kurspoäng.

4.3 Allmänna kurser

Forskarskolan tillhandahåller en uppsättning kurser av mer allmän karaktär. Dessa löper enligt ett schema som finns tillgängligt på institutionens hemsida.

4.4 Individuella studier

Den individuella studiedelen innehåller kurser inriktade på den forskarstuderandes specifika ämnesområde. Dessa kurser kan inkludera doktorandkurser vid Chalmers eller utanför Chalmers. Grundutbildningskurser kan räknas in, även sådana avklarade före antagning till forskarskolan, förutsatt att minst betyg 4 erhållits.

4.5 Kurskrav

För licentiatexamen krävs minst 30 högskolepoäng från kursdelen.
 
För doktorsexamen krävs minst 60 högskolepoäng från kursdelen.
 
Dessa krav inkluderar de obligatoriska kurserna. Kraven kan ökas av handledargruppen. Viceprefekt för forskarutbildningen beviljar eventuella dispenser.

5 Uppsats och avhandling

För examen fordras att den forskarstuderande författar eller sammanställer ett självständigt arbete. Detta arbete kan vara antingen en monografi eller en sammanläggning. Det senare rekommenderas. Båda typerna av arbete bör bygga på en eller flera vetenskapliga artiklar, varav merparten presenterats på internationella konferenser och/eller publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter.

5.1 Licentiatuppsats

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande författar eller sammanställer en uppsats som redovisas i form av ett offentligt och allmänt utlyst seminarium. Uppsatsen bedöms av examinatorn som Godkänd eller Icke godkänd. I Chalmers "Studiehandbok för forskarutbildning" finns rutiner för licentiatseminariet.

5.2 Doktorsavhandling

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande författar eller sammanställer en avhandling som försvaras vid en offentlig och allmänt utlyst disputation. Avhandlingen bedöms av en betygskommitté som Godkänd eller Icke godkänd. Vid betygssättningen tas hänsyn till såväl innehållet i avhandlingen som försvaret av avhandlingen. I Chalmers "Studiehandbok för forskarutbildning" finns rutiner för disputationen.

6 Fordringar för examen

Fordringarna för respektive examen delas upp i en kursdel och en del för uppsats/avhandlingsarbete.

6.1 Licentiatexamen

Fordringarna för licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i forskarutbildningsstudier och max 90 högskolepoäng i uppsatsarbetet.

6.2 Doktorsexamen

Fordringarna för doktorsexamen omfattar totalt 240 högskolepoäng (inklusive de 120 högskolepoäng erhållna vid licentiatexamen), varav minst 60 högskolepoäng i forskarutbildningskurser och max 180 högskolepoäng i avhandlingsarbetet.

7 Handledning

Varje studerande vid forskarskolan har rätt till handledning; heltidsstuderande under fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen; deltidsstuderande i samma omfattning fördelat på motsvarande längre tidsperiod.
 
Vid antagningen tilldelas den forskarsstuderande en handledargrupp bestående av en examinator, en huvudhandledare, en bihandledare och lämpligen ytterligare en person från utanför forskargruppen och helst från utanför Chalmers. Examinator och huvudhandledare kan vara samma person. Studerande kan få byta handledare om särskilda omständigheter föreligger.
 
Examinatorn, handledarna och studenten utarbetar gemensamt vid studiernas början en individuell studieplan för den studerandes utbildningsgång. Denna plan undertecknas och lämnas till viceprefekten för forskarskolan. Handledarna och studenten träffas regelbundet för att följa upp forskningsarbetet och studieresultaten.
Handledargruppen träffar studenten, tillsammans med viceprefekten för forskarskolan, minst en gång per år för att följa upp den individuella studieplanen. Efter varje sådant möte inlämnas en reviderad och undertecknad individuell studieplan till viceprefekten för forskarskolan.

8 Kunskapsprov

Studierna examineras i lämpliga former av kunskapsprov, vanligen skriftlig eller muntlig tentamina, eller redogörelse vid seminarium. Examinatorn fastställer betyg på tentamina och licentiatuppsats. Betyg för disputation bestäms av en betygsnämnd som utses särskilt för varje disputation. Betygen Godkänd respektive Icke godkänd används.

9 Övriga anvisningar

Den studerande ska regelbundet redovisa sina studieresultat och planer. Viceprefekt för forskarskolan följer upp att den individuella studieplanen följs.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.