Produkt- och produktionsutveckling

​Forskarskola vid institutionen för Industri- och materialvetenskap.

Studierektor: Göran Gustafsson

Studieplan

Fastställd av prorektor den 17 maj 2005, diarienummer C2005/604
Reviderad 2012-11-09
Reviderad 2016-05-31
Rreviderad 2020-06-01, diarienummer IMS2020-0080. Denna revision gäller för doktorander antagna från och med 2020-08-01.

För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

1.1 Beskrivning av forskar​utbildningsämnet

Forskningen inom ämnet produkt- och produktionsutveckling behandlar metoder för utveckling och framtagning av produkter, om tillverkningstekniker och om produktionssystem inom bl.a. fordons- ­och verkstadsindustrin. Forskningen handlar till stora delar om verkstadsteknisk produktion, men omfattar även andra områden som exempelvis process- och livsmedelsindustri. Forskarskolan har tre inriktningar, vilka tillsammans täcker metoder och arbetssätt hela vägen från ide till färdig produkt. Den forskarstuderande ska efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt självständig och högkvalitativ akademisk eller industriell forsknings-, utvecklings- och undervisningsverksamhet inom ämnesområdet såväl nationellt som internationellt. 

1.2 Beskrivning av inriktningar 

Forskarskolan har tre inriktningar: produktutveckling, tillverkningsteknik och produktionssystem. De täcker tillsammans metoder och arbetssätt hela vägen från ide till färdig produkt. 

 • ​Produktutveckling
  Inriktningen behandlar utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för utveckling och konstruktion av produkter samt tekniker för integration och rationalisering av produktutvecklingsprocessen. lnformationsteknik är i sammanhanget både viktig och nödvändig, och såväl analys- som syntesaspekter betonas. 

 • Tillverkningsteknik
  Inriktningen fokuserar på forskning relaterad till de tillverkningsprocesser som används vid maskin bearbetning av metalliska produkter, bearbetningsverktyg och transportutrustning. Formnings- och bearbetningsprocesser (inklusive slipning) inkluderas. Ett särskilt forskningsfokus ligger på processmodellering och ytintegritetsaspekter. 

 • Produktionssystem
  Inriktningen behandlar utveckling av modeller samt metoder och verktyg för modellering, simulering, visualisering och utformning av produktionssystem. Inriktningen anlägger en systemsyn på utveckling, drift och underhåll av delvis automatiserade produktionssystem. 

2. Utbildningens mål

2.1 Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB -för examina på forskarnivå.

2.2. Särskilda lärmål för forskarskolan 

För respektive inriktning beskrivs de särskilda lärmålen nedan:
 
 • Produktutveckling:
  Målet är att ge en förståelse för hur man utvecklar systemprodukter utifrån kriterierna i en industriell produktframtagningsprocess. "Systems Engineering", PLM (Product Lifecycle Management) samt robust konstruktion och geometrisäkring är viktiga temaområden. 

 • Tillverkningsteknik:
  Målet är att ge en förståelse av grundläggande mekanik för de processer och maskiner som används vid tillverkning av komponenter med hjälp av skärande bearbetning, additiv tillverkning och formningsprocesser. 

 • Produktionssystem:
  Målet är ge en förståelse för hur kombinationen och utformningen av samtliga komponenter i produktionssystemet (dvs. maskiner, människor, robotar, informationssystem och transportsystem m.m.) påverkar helheten i termer av robusthet, automationsnivå, effektivitet etc. 

3. Behörig​hetsvillkor och antagning 

3.1 Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i Produkt- och produktionsutveckling är den som avlagt en examen på avancerad svensk universitetsnivå om minst 240 högskolepoäng (hp) med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

3.2 Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 hp och licentiatutbildningen 120 hp; ett års heltidsstudier omfattar 60 hp. För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och avhandling minst 90 hp. 

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp. 

4.1 Kurser 
Kurser inom forskarskolan är dels sådana som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels sådana som är specifika för ämnet. 

4.1.1 Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB -för examina på forskarnivå. 

4.1.2 Kurser inom forskarskolan Produkt- och produktionsutveckling 

 • För inriktningarna Produktutveckling och Produktionssystem är det obligatoriskt att läsa kurser i produkt- och produktionsutveckling motsvarande 7,5 hp. 
 • För inriktningen Tillverkningsteknik är det obligatoriskt att läsa kurser i ämnet tillverkningsteknik motsvarande 7,5 hp. 

För alla tre inriktningarna är det dessutom obligatoriskt att läsa kurser i vetenskapsteori och forskningsmetodik motsvarande 7,5 hp. 

4.2 Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

 En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. En sammanläggningsuppsats för licentiatexamen ska innehålla ett antal vetenskapliga artiklar, samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidrag som lämnas av artiklarna.

Licentiatuppsatsen bör motsvara 2-3 artiklar som är publicerbara på internationella konferenser och/eller i internationella tidskrifter. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med andra personer, inklusive huvudhandledare och biträdande handledare, men doktoranden bör vara förstaförfattare av merparten av dem. Alla artiklar ska vara referentgranskade och endera redan publicerade eller inskickade för publicering till konferenser och/eller tidskrifter som täcks av den av Chalmers använda databasen. Minst en artikel ska ha skickats in till en internationell tidskrift. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning.

4.3 Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. En sammanläggningsavhandling för doktorsexamen ska innehålla ett antal vetenskapliga artiklar, samt en sammanbindande kappa som klargör det samlade vetenskapliga bidrag som lämnas av artiklarna. 

De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med andra personer, inklusive huvudhandledare och biträdande handledare, men doktoranden bör vara förstaförfattare av merparten av dem. Alla artiklar ska vara referentgranskade och endera redan publicerade eller inskickade för publicering till konferenser och/eller tidskrifter som täcks av den av Chalmers använda databasen. 

Avhandlingen bör dock omfatta motsvarande 4-5 internationellt publicerbara artiklar, varav minst två redan är godkända för publicering i internationella tidskrifter. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4.4 Handledning 

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att varje doktorand ska ha minst två handledare varav en ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt/proprefekt beslutar något annat. Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 


Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål på vägen till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

5.1 Licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt uppfyller övriga fordringar. 

5.2 Doktorsexamen 

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt uppfyller övriga fordringar. 

Övriga föreskrifter angående examination framgår av: 
 • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning 
 • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB - för examina på forskarnivå 

6. Examensbenämning ​​


Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Produkt- och produktionsutveckling alternativt Filosofie licentiatexamen i Produkt- och produktionsutveckling respektive Teknologie doktorsexamen i Produkt- och produktionsutveckling alternativt Filosofie doktorsexamen i Produkt- och produktionsutveckling. 

Examens engelska översättning är Degree af Licentiate af Engineering in Product and Production Development alternativt Degree af Licentiate of Philosaphy in Product and Production Development respektive Degree af Doctar of Philosophy in Product and Production Development. 

Därutöver anges en av de tre inriktningarna i examensbenämningen. Inriktning bestäms av examinator. Om grundexamen avlagts vid annan fakultet än filosofisk eller teknisk används det förled som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution i samband med antagning och används vid examen. Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas. 

7. Övriga anvisningar 


Forskarstuderande i forskarutbildningsämnet produkt- och produktionsutveckling tillhör Chalmersforskarskolan med samma namn. De kan därutöver också tillhöra nationella, nordiska eller andra internationella forskarskolor.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 sep 2020.