Produkt- och produktionsutveckling

​Forskarskola vid institutionen för Industri- och materialvetenskap.

Studierektor: Anders Skoogh

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-24, diarienummer IMS 2021-0110.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Produkt-och produktionsutvecklingkan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.

1. Ämnesbeskrivning

Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Forskningen inom ämnet Produkt-och produktionsutvecklingbehandlarmetoder för utveckling och framtagning av produkter, omtillverkningstekniker och om produktionssystem inom bl.a. fordons-och verkstadsindustrin.Forskningen handlar till stora delar om verkstadsteknisk produktion, men omfattar även andra områden som exempelvis process-och livsmedelsindustri. Forskarskolan hartre inriktningar, vilka tillsammans täcker metoder och arbetssätt hela vägen från idé till färdig produkt. Den forskarstuderande ska efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt självständig och högkvalitativ akademisk eller industriell forsknings-, utvecklings-och undervisningsverksamhet inom ämnesområdet såväl nationellt som internationellt.

Beskrivning av inriktningar

Forskarskolan har tre inriktningar: produktutveckling, tillverkningsteknik och produktionssystem. De täcker tillsammans metoder och arbetssätt hela vägen från idé till färdig produkt.

Produktutveckling
Inriktningen behandlar utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för utveckling och konstruktion av produkter samt tekniker för integration och rationalisering av produktutvecklingsprocessen. Informationsteknik är i sammanhanget både viktig och nödvändig, och såväl analys- som syntesaspekter betonas.

Tillverkningsteknik 
Inriktningen fokuserar på forskning relaterad till de tillverkningsprocesser som används vid maskinbearbetning av metalliska produkter, bearbetningsverktyg och transportutrustning. Formnings- och bearbetningsprocesser (inklusive slipning) inkluderas. Ett särskilt forskningsfokus ligger på processmodellering och ytintegritetsaspekter. 

Produktionssystem
nriktningen behandlar utveckling av modeller samt metoder och verktyg för modellering, simulering, visualisering och utformning av produktionssystem. Inriktningen anlägger en systemsyn på utveckling, drift och underhåll av delvis automatiserade produktionssystem. 

2. Utbildningens mål

Examensmål 

Nationella mål för generella examina på forskarnivå (licentiatexamen och doktorsexamen) och lokala krav för forskarutbildning framgår av Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. För respektive inriktning beskrivs lärandemålen nedan:
  • Produktutveckling: Målet är att ge en förståelse för hur man utvecklar systemprodukter utifrån kriterierna i en industriell produktframtagningsprocess. "Systems Engineering”, PLM (Product Lifecycle Management) samt robust konstruktion och geometrisäkring är viktiga temaområden.
  • Tillverkningsteknik: Målet är att ge en förståelse av grundläggande mekanik för de processer och maskiner som används vid tillverkning av komponenter med hjälp av skärande bearbetning, additiv tillverkning och formningsprocesser.
  • Produktionssystem: Målet är ge en förståelse för hur kombinationen och utformningen av samtliga komponenter i produktionssystemet (dvs. maskiner, människor, robotar, informationssystem och transportsystem m.m.) påverkar helheten i termer av robusthet, automationsnivå, effektivitet etc. 

3. Behörighetsvillkor och antagning 

Grundläggande behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildning i Produkt- och produktionsutveckling är den som avlagt en examen på avancerad nivå med en inriktning som har tillräcklig anknytning till forskarutbildningsämnet. För personer med utländsk behörighet gäller motsvarande krav. Examinator ska i samråd med huvudhandledaren göra en bedömning att den sökande har sådan förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Övriga villkor för grundläggande behörighet framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Antagning 

Föreskrifter om antagning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

4. Utbildningens upplägg 

Doktorsutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (hp) och licentiatutbildningen minst 120 högskolepoäng; ett års heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng. 

För licentiatutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och uppsatsarbete på följande sätt: kurser minst 30 hp och licentiatuppsats minst 90 hp.

För doktorsutbildning fördelas högskolepoängen mellan kurser och avhandlingsarbete på följande sätt: kurser minst 60 hp och avhandling minst 180 hp. 

Kurser

Kurser inom forskarskolan omfattar dels kurser som är gemensamma för Chalmers forskarutbildning och dels kurser som är specifika för ämnet. 

Kurser gemensamma för Chalmers forskarutbildning 
De kursfordringar som gäller för forskarutbildningen specificeras i Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå. 

Kurser inom forskarskolan Produkt- och produktionsutveckling
För inriktningarna Produktutveckling och Produktionssystem är det obligatoriskt att läsa kurser i produkt- och produktionsutveckling motsvarande 7,5 hp.

För inriktningen Tillverkningsteknik är det obligatoriskt att läsa kurser i ämnet tillverkningsteknik motsvarande 7,5 hp. 

För alla tre inriktningarna är det dessutom obligatoriskt att läsa kurser i vetenskapsteori och forskningsmetodik motsvarande 7,5 hp.

Licentiatuppsats 

En licentiatuppsats ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Uppsatsens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under uppsatsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En licentiatuppsats kan antingen vara en sammanläggningsuppsats eller en monografi. Om uppsatsen är en sammanläggningsuppsats ska den inledas med en introduktion, så kallad kappa, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

Licentiatuppsatsen bör motsvara 2-3 artiklar som är publicerbara på internationella konferenser och/eller i internationella tidskrifter. De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med andra personer, inklusive huvudhandledare och biträdande handledare, men doktoranden bör vara förstaförfattare av merparten av dem. Alla artiklar ska vara referentgranskade och endera redan publicerade eller inskickade för publicering till konferenser och/eller tidskrifter som täcks av den av Chalmers använda databasen. Minst en artikel ska ha skickats in till en internationell tidskrift. 

Övriga föreskrifter angående licentiatuppsatsen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Avhandling 

En avhandling ska skrivas på engelska. Den kan i undantagsfall skrivas på svenska, och ska då innehålla en sammanfattning på engelska. 

Avhandlingens syfte är att redovisa de relevanta vetenskapliga resultat som uppnåtts under avhandlingsarbetet samt att beskriva dessa på ett sätt som är tillgängligt även utanför den vetenskapligt allra närmaste kretsen av forskare. En avhandling kan vara antingen en sammanläggningsavhandling eller en monografi. Om avhandlingen är en sammanläggningsavhandling ska den inledas med en introduktion, så kallad kappa, som följs av de ingående vetenskapliga artiklarna. Kappans syfte är att sätta studierna i sitt sammanhang, samt att presentera relevanta resultat som av olika skäl inte beskrivs i artiklarna. 

De enskilda artiklarna kan ha skrivits tillsammans med andra personer, inklusive huvudhandledare och biträdande handledare, men doktoranden bör vara förstaförfattare av merparten av dem. Alla artiklar ska vara referentgranskade och endera redan publicerade eller inskickade för publicering till konferenser och/eller tidskrifter som täcks av den av Chalmers använda databasen. 

Avhandlingen bör dock omfatta motsvarande 4-5 internationellt publicerbara artiklar, varav minst två redan är godkända för publicering i internationella tidskrifter. 

Övriga föreskrifter angående avhandlingen framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

Handledning

Av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning framgår att för varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte prefekt beslutar något annat. 

Övriga föreskrifter angående handledning framgår av Chalmers arbetsordning för forskarutbildning. 

5. Examination 

Efter fullgjord forskarutbildning erhålls doktorsexamen. Licentiatexamen kan vara ett delmål till doktorsexamen. I de fall licentiatexamen inte avläggs ska ett mittseminarium hållas för att markera licentiatnivå.

Licentiatexamen 

För licentiatexamen fordras att den forskarstuderande fått betyget godkänd på licentiatuppsatsen och dess presentation samt uppfyller de övriga krav som ställs i utbildningen. 

Doktorsexamen

För doktorsexamen fordras att den forskarstuderande fått en vetenskaplig avhandling och dess försvar godkänt samt uppfyller de övriga krav som ställs i utbildningen. 

Övriga föreskrifter angående examination framgår av:
  • Chalmers arbetsordning för forskarutbildning
  • Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB – för examina på forskarnivå

6. Examensbenämning 

Examen benämns Teknologie licentiatexamen i Produkt- och produktionsutveckling alternativt Filosofie licentiatexamen i Produkt- och produktionsutveckling respektive Teknologie doktorsexamen i Produkt- och produktionsutveckling alternativt Filosofie doktorsexamen i Produkt- och produktionsutveckling. 

Examens engelska översättning är Degree of Licentiate of Engineering in Product and Production Development alternativt Degree of Licentiate of Philosophy in Product and Production Development respektive Degree of Doctor of Philosophy in Product and Production Development. 

Därutöver anges en av de tre inriktningarna i examensbenämningen. Inriktning bestäms av examinator. 

Förled svarar mot namnet på den fakultet inom vilken grundexamen avlagts. Förledet beslutas på institution av prefekt i samband med antagning och används vid examen. 

Avsteg från beslutat förled ska styrkas av institutionen i en individuell dispens. I vissa enskilda fall kan annat förled än det som motsvarar den fakultet där grundexamen avlagts användas. 

7. Övriga anvisningar

Forskarstuderande i forskarutbildningsämnet produkt- och produktionsutveckling tillhör Chalmersforskarskolan med samma namn. De kan därutöver också tillhöra nationella, nordiska eller andra internationella forskarskolor.

Sidansvarig Publicerad: to 23 jun 2022.